Tre elever ved Akademiet Privatistskole og Nettstudier står utendørs med bøker i hendene

Avtalevilkår

Avtalevilkår Akademiet Privatist og Nettstudier

Disse betingelsene gjelder mellom Akademiet Privatist og Nettstudier AS og den som er registrert som kursdeltager i ett eller flere av Akademiet Privatist og Nettstudiers kurstilbud.

1.2 Avtaleinngåelse

Avtalevilkårene betraktes som akseptert ved bestilling av kursplass via bestilling på vår webside, skriftlig eller muntlig, når Akademiet Privatist og Nettstudier har bekreftet bestillingen. Ved bestilling via web (www.akademiet.no) gjelder Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (Angrerettoven). Kursdeltager vil motta en påmeldingsbekreftelse sammen med et ferdig utfylt angreskjema fra skolen på e-post. Påmeldingsbekreftelsen og avtalevilkårene utgjør til sammen avtalen med Akademiet Privatist og Nettstudier AS.

Kursdeltager regnes ikke som forbruker, f.eks. dersom arbeidsgiver eller annen aktør skal betale for kurset slik det fremkommer av avtalen.

Kursdeltager som ikke regnes som forbruker, f.eks. dersom arbeidsgiver eller annen aktør skal betale for kurset slik det fremkommer av avtalen.

2.1 Nettstudier, asynkrone kurs

Kursdeltaker har rett å reversere avtalen ved å gi melding til Akademiet Privatist og Nettstudier innen 14 dager etter mottatt bestillingsbekreftelse. Avbestillingen bør skje skriftlig på e-post med utfylt angreskjema vedlagt. Kursdeltager vil motta bekreftelse på oppsigelse på e-post. Dersom oppsigelse skjer muntlig er kursdeltager ansvarlig for at oppsigelsen er registrert. Det er ikke anledning til å ta forbehold om støtte fra Lånekassen ved påmelding.

Angrefristen på 14 dager gjelder uavhengig av om kursdeltaker skulle få avslag på støtte fra Lånekassen. Dersom eksamensplan går over to semestre, den totale kursavgiften overstiger 38.000 NOK og er delt opp i innbetaling over minimum to semestre, kan kursdeltaker kun kreve å få refundert studieavgiften som ikke innbefattes av påbegynt semester dersom angrefristen er utløpt.

Dersom kursdeltaker avbryter kurset midlertidig eller endelig, må skriftlig varsel om dette sendes til Akademiet Privatist og Nettstudier på e-post

Dersom kurset må avbrytes på grunn av uforutsette, alvorligere forhold som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure), betales bare for tilbudt undervisning. Kursdeltaker er ansvarlig for å dokumentere årsaken til kursavbrudd. Skolen vil i disse tilfellene fakturere kursdeltaker et administrasjonsgebyr på 2.000 NOK i tillegg til betaling for tilbudt undervisning. Tilbudt undervisning beregnes fra påmeldingsdato til dato skolen mottar dokumentasjon på årsaken til avbruddet.

2.2 Stedbasert undervisning og synkrone kurs

Ved oppsigelse av kursplass før kursoppstart vil kursdeltager få kreditert kursavgiften med fradrag av administrasjonsgebyr på 1.000 NOK pr. kurs (maks to registreringsavgifter pr. deltager uansett antall fag/kurs en melder seg av i samme avmelding). En kurspakke regnes som minimum to fag.

Ved oppsigelse av kursplass etter kursstart for kurs som varer inntil 6 måneder, skal kurset betales fullt ut. Ved oppsigelse av kursplass etter kursstart for kurs som varer mer enn 6 måneder og mindre enn 12 måneder betales 70 % av årlig kursavgift, 75 % for avbrudd i perioden 1. semesters slutt og 2. semesters start, og 100 % ved avbrudd i løpet av andre semester.

Kurs som varer i to år: kursdeltager har anledning til å melde avbrudd for 2. kursår innen utgangen av uke 25 der 2. året starter på høsten og innen utgangen av uke 48 i foregående år der 2. året starter på våren, uten ytterligere kostnader. Utmeldingen sendes skriftlig til skolens administrasjon. Skjer utmeldingen etter nevnte frist må kursdeltageren betale 70 % av 2. års kursavgift, 75 % for avbrudd i perioden 3. semesters slutt og 4. semesters start, og 100 % ved avbrudd i løpet av 4. semester.

Akademiet Privatist og Nettstudier kan ved tungtveiende grunner, etter skriftlig søknad, kunne godkjenne midlertidig avbrekk i kurset. Skolen forbeholder seg retten til å kreve dokumentasjon på forholdet. Ved avbrekk som følge av uforutsett innkalling til militærtjeneste har kursdeltageren rett til å foreta midlertidig avbrekk i kurset, dersom militærtjenesten gjør det umulig å gjennomføre kurset i henhold til opprinnelige planer og kursdeltageren har varslet skolen i rimelig tid omgående etter å ha mottatt innkallingen. Avbrekk gir ikke rett til kreditering av studieavgift, og forfallsdato på faktura(ene) løper som før.

Dersom kurset avbrytes på grunn av uforutsette, alvorligere forhold som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure) betales kun for tilbudt undervisning. Tilbudt undervisning beregnes fra startdato på kurs til dato skolen mottar dokumentasjon på årsaken til avbruddet.

Kursdeltager er ansvarlig for å dokumentere årsaken til kursavbrudd for de tilfeller hvor kursdeltageren ønsker å søke om avbrekk i kurs, eller har rett til midlertidig eller endelig avbrudd etter denne avtale.

Skjema for å benytte angrerett innenfor angrefrist kan lastes ned her.

Kursdeltageren skal betale registreringsavgift, kursavgift og andre avgifter i samsvar med de betingelser som er anført i avtalen. Kursavgiften og andre avgifter forfaller som hovedregel til betaling to uker etter påmelding for nettbasert asynkron undervisning. For stedbasert og synkron undervisning, forfaller kursavgiften og andre avgifter som hovedregel til betaling ved kursets start. Ved innvilget betalingsavtale kan det påløpe fakturagebyr.

Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre. Dersom andre, for eksempel arbeidsgiver eller enkeltpersoner, skal dekke kursavgift helt eller delvis, må disse signere egen avtale.

Er kursdeltager under 18 år, skal foresatte signere kontrakt som økonomisk ansvarlig.

3.1 Kredittvurdering

Akademiet Privatist og Nettstudier forbeholder seg retten til å kunne foreta kredittvurdering ved bestillinger av fag og fagpakker, og ved ev. mislighold av betaling eller andre forhold i forbindelse betalingsevne.
Akademiet Privatist og Nettstudier kan kansellere kundens bestilling på bakgrunn av kredittsjekk uten ytterligere begrunnelse.

Akademiet Privatist og Nettstudier skal gjennomføre kurset i samsvar med avtalen som er forelagt kursdeltager. Skolen kan likevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det. Ved endringer skal skolen dokumentere og begrunne hvorfor endringene er nødvendige. Akademiet Privatist og Nettstudier forbeholder seg retten til å avlyse kurs som følge av lav deltagelse eller andre årsaker som er utenfor skolens kontroll. Kursdeltager skal ved avlysning varsles så tidlig som mulig og senest en uke før kursstart. Ved avlysning fra skolens side vil kursdeltager få refundert alle innbetalte administrasjons-, registrerings- og kursavgifter.

4.1 Kursdeltakers eiendeler og løsøre ved stedbasert undervisning

Kursdeltaker står selv ansvarlig for det som tas med på skolen av klær, bøker, elektronisk utstyr og lignende. Skader på personlig utstyr dekkes ikke av skolen eller skolens forsikringsselskap. Akademiet Privatist og Nettstudier er likevel erstatningspliktig dersom skolen ved uaktsomhet har forårsaket skade på elevens personlige utstyr.

Kursdeltaker skal sette seg inn i skolens avtalevilkår og plikter å overholde disse.

Kursdeltaker er pliktig å oppgi eget navn, personnummer, e-postadresse, postadresse og telefonnummer korrekt ved bestilling. Endring av noen av disse opplysningene må straks meldes skolen per e-post. Skolen benytter primært e-post og SMS i kommunikasjon med kursdeltaker og det er derfor viktig å varsle skolen ved endringer.

Kopiering av kursmateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører skolen, eller skoles samarbeidspartnere, er ikke tillatt uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra skolen.

Kursdeltaker er selv ansvarlig for at fagene kursdeltaker tar hos skolen gir de rette fagkombinasjonene som kursdeltaker trenger på sitt vitnemål for å oppnå ønskelig kompetanse.

Kursdeltager er selv ansvarlig for å ha godkjent krav til praksis for fagbrev og krav til praksis for 23/5-regelen.

Kursdeltager er selv ansvarlig for oppmelding til eksamen og må selv kontrollere at disse eksamener ikke faller på samme tidspunkt.

Kursdeltaker forplikter seg til å gjøre seg kjent med og delta i det pedagogiske opplegget i den form det blir gitt, og skaffe seg undervisningsmateriell eller utstyr som undervisningsopplegget nødvendiggjør.

5.1 Stedbaserte og synkrone kurs

Kursdeltaker forplikter seg til å møte presis til undervisningstimene, delta i undervisningen i den form den blir gitt og skaffe seg undervisningsmateriell som undervisningsopplegget nødvendiggjør.

Påvirkning av alkohol eller andre stoffer: Det er ikke tillatt å møte til undervisningen i ruset tilstand eller å benytte rusmidler på skolen.

Akademiet Privatist og Nettstudier har rett til å utvise kursdeltakere ved brudd på reglementet. Utviste kursdeltakere vil ikke få refundert kursavgiften og karaktergarantien på eksamen vil ikke være gjeldene.

Kursdeltaker har studierett i hvert enkelt kurs i 18 måneder fra og med påmeldingsdato. Studierett innebærer tilgang til studienes fagrom på skolens læringsplattform. I tillegg har kursdeltaker rett til bruk av læringsmateriell, kommunikasjon med faglærer og vurdering av innsendingsoppgaver.

6.1 Forlenget studietid nettstudier, asynkrone kurs

Kursdeltaker kan søke om forlenget studietid på 6 måneder mot en tilleggsavgift på 10 % av kursavgiften. Denne muligheten begrenses til å gjelde én gang.

For nettstudier, asynkrone kurs har kursdeltaker mulighet til å søke om forlenget studietid på 6, 9 eller maksimalt 12 måneder mot tilleggsavgift på henholdsvis 10%, 15% og 20%.

Innvilgelse av en slik søknad forutsetter at kurset er betalt fullt ut før forlengelse kan innvilges.

6.2 Permisjon nettstudier, asynkrone kurs

Kursdeltaker kan søke om avbrekk i inntil ett år i løpet av studietiden på 18 måneder. Søknad må sendes skriftlig pr. e-post. Søknaden må begrunnes og det må vedlegges relevant dokumentasjon.

Avbrekk innvilges for eksempel ved uforutsett innkallelse til militærtjeneste eller i forbindelse med barsel. Avbrekk gir ikke rett til kreditering av studieavgift, og forfallsdato på faktura(ene) løper som før. Forlenget studietid innvilges tilsvarende innvilget avbrekkets lengde, og det påløper ingen forlengelsesavgift.

6.3 Bytte av kurs

Kursdeltaker har anledning til å bytte kurs vederlagsfritt innen 14 dager etter påmelding for kurs innen samme priskategori. Hvis kursdeltakeren har benyttet seg av veiledning og oppgaveretting fra faglærer utgår muligheten til å bytte kurs vederlagsfritt. Dette gjelder også ved bytte mellom synkrone og asynkrone kurs.

Akademiet Privatist og Nettstudier er ikke involvert i påmelding, betaling av eksamensavgift eller gjennomføring av privatisteksamen.

Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men må ta privatisteksamen i det enkelte fag for å få karakter. Privatisteksamen arrangeres av fylkeskommunen, og kursdeltaker er selv ansvarlig for å melde seg opp til privatisteksamen innen gjeldende frister. Eksamensgebyr til fylkeskommunen dekkes av kursdeltaker og er ikke en del av kursavgiften til Akademiet Privatist og Nettstudier.

Kursdeltagere som skal ta privatisteksamen skal melde seg opp til eksamen via privatist.inschool.visma.no

Akademiet Privatist og Nettstudier utsteder ikke vitnemål eller kompetansebevis. Der kursdeltaker skal ha nye karakterer inn på sitt vitnemål, må kursdeltaker selv kontakte sin videregående skole der vedkommende sist var elev. Det er kursdeltakers siste videregående skole som er ansvarlig for utstedelse av vitnemål. Alternativt kan Eksamenskontoret i fylket der kursdeltaker er bosatt, bistå i utskrift av kompetansebevis og vitnemål.

Kursdeltakeren har rett til å få levert nytt kurs dersom kursdeltaker ikke forbedrer sin karakter i et fag fra videregående nivå. Garantien gjelder kun nytt kurs i samme fag med samme fagkode og kurs som er tilsvarende kurset som opprinnelig ble fulgt. Karaktergarantien gjelder kun for ordinære kurs (hel- og halvårskurs), ikke spesialkurs og –avtaler som labkurs, privatundervisning o.a. Karaktergarantien gjelder én gang per kursdeltakelse og gjelder kun for kunder som er forbrukere, dvs. private kunder. Dersom kursdeltaker ikke har betalt kurspenger i henhold til avtale og i god tid før eksamen, vil søknad om nytt kurs bli avvist.

9.2 Vilkår som må være oppfylt for stedbaserte og synkrone kurs

Kursdeltager må følge vårt pedagogiske undervisningsopplegg ved å møte og være til stede ved all undervisning som tilbys, få godkjent alle eventuelle obligatoriske innleveringer innenfor de frister faglærer setter, gjennomføre prøveeksamen og gå opp til første eksamen etter avsluttet kurs.

Kursdeltaker må senest 14 dager etter sensuren har falt sende Akademiet Privatist og Nettstudier en søknad på e-post om nytt kurs i det gjeldende faget. For muntlige og muntlig-praktiske fag er fristen 14 dager etter eksamensdato. E-post sendes direkte til skolen kursdeltageren har gått på det aktuelle kurset.

Søknaden må inneholde dokumentasjon på karakteren fra videregående nivå i det aktuelle faget, samt dokumentasjon av resultatet fra privatisteksamen. Dersom eleven har sendt klage på eksamenskarakteren vil behandlingen av søknad om karaktergaranti bli besvart etter at resultatet av klagen foreligger. I fag som har mer enn en karakter/eksamen er det karaktersnittet som teller.

9.3 Karaktergaranti for nettbasert undervisning

Karaktergarantien kan kun brukes etter første avlagte eksamen i kurset.

9.4 Vilkår som må være oppfylt for nettstudier, asynkrone kurs

Kursdeltager må levere inn alle obligatoriske innleveringsoppgaver og prøveeksamen, og disse må være godkjent av faglærer senest 10 dager før eksamensdato. Faglærer har rettefrist på fem virkedager per oppgave. Skolen har ikke oversikt over den enkelte deltakers eksamensdato, det er kursdeltakers ansvar å sørge for at oppgavene er levert innen fristen.

Kursdeltaker må senest 14 dager etter sensuren har falt sende Akademiet Privatist og Nettstudier en søknad på e-post om nytt kurs i det gjeldende faget. For muntlige og muntlig-praktiske fag er fristen 14 dager etter eksamensdato.
Mail sendes direkte til nettstudier@akademiet.no

Søknaden må inneholde dokumentasjon på karakteren fra videregående nivå i det aktuelle faget, samt dokumentasjon av resultatet fra privatisteksamen. Dersom eleven har sendt klage på eksamenskarakteren, vil behandlingen av søknad om karaktergaranti bli besvart etter at resultatet av klagen foreligger. I fag som har mer enn en karakter/eksamen er det karaktersnittet som teller.

10.1 Skolens mislighold

Dersom skolen misligholder avtalen ved at den ikke gir det kurstilbudet, eller eventuelt ikke holder den kvalitet på kurstilbudet som kursdeltakeren har krav på etter avtalen, har skolen rett til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt, relevant opplæringstilbud. Kursdeltaker må gi skolen beskjed så snart som mulig i slike tilfeller, slik at skolen kan utbedre forholdet. Dersom forholdet ikke kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan kursdeltakeren heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra skolens side. Meldingen om slik heving må gis skolen innen rimelig tid, og meldingen skal være skriftlig. Skolen vil da refundere betalte avgifter for resterende kursperiode.

Utover det som er angitt ovenfor, kan ikke kursdeltakeren gjøre noe krav gjeldende mot skolen som følge av mislighold. Dette gjelder ikke kursdeltakere som anses å være forbrukere som kan kreve erstattet direkte dokumenterbart tap som er adekvat, men ikke indirekte tap. Slik erstatning er begrenset oppad til et beløp tilsvarende verdien av betalt kursavgift.

10.2 Kursdeltagerens mislighold

Ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling av registrerings- eller kursavgift eller annen godtgjørelse til skolen, skal kursdeltakeren betale rente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m (forsinkelsesrenteloven), og purring/inkassovarsel vil sendes kursdeltaker. Det vil påløpeforsinkelsesrenter og purregebyr/utenrettslige kosntander. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter at purring (inkassovarsel) er sendt, kursdeltaker vil kravet bli inndrevet gjennom inkasso i henhold til inkassoloven, og kursdeltaker vil miste studieretten inntil kravet er betalt.

Skolen melder fra om avbrudd til Lånekassen ved oversendelse til inkasso. Kursdeltaker må selv søke Lånekassen på nytt når kravet er betalt. Ved vesentlig mislighold av avtalen fra kursdeltakerens side kan skolen heve den etter forutgående varsel. Skolen skal skriftlig gi melding om slik heving.

Ved avtaleinngåelse med Akademiet Privatist og Nettstudier gir kursdeltaker samtykke til at skolen kan oppbevare personopplysninger oppgitt ved påmelding. Akademiet Privatist og Nettstudier vil ikke videreformidle disse opplysningene til andre med mindre det er gitt særskilt samtykke til dette. Etter Personopplysningsloven har kursdeltaker innsynsrett til personopplysningene