Chat with us, powered by LiveChat

Vilkår for karaktergaranti nettstudier

Vilkårene for karaktergaranti beskrevet, gjelder for kurs ved Akademiet Nettstudier.

Her finner du fullstendig vilkår for karaktergaranti ved Akademiets Nettstudier.
Har du spørsmål angående vilkårene for karaktergaranti ta gjerne kontakt med våre rådgivere.

1. Om avtalen

Ved å fylle ut bestillingsskjema på www.akademiet.no, og markere for ”jeg har lest og godtatt skolensavtalevilkår” og klikket ”send inn”, har kursdeltaker akseptert vilkårene i denne avtalen. Ved bestilling via web (www.akademiet.no) gjelder Lov om angrefrist. Kursdeltaker vil motta en påmeldingsbekreftelse sammen med et ferdig utfylt angreskjema fra skolen på e-post.
Påmeldingsbekreftelsen og avtalevilkårene utgjør til sammen din avtale med Akademiet Nettstudier.

2. Eksamen

Det er Fylkeskommunen som er ansvarlig for gjennomføring av privatisteksamen, og som tar i motpåmeldinger til eksamen. Akademiet Nettstudier er ikke involvert i gjennomføring av privatisteksamen.Kursdeltaker er ansvarlig for å melde seg opp til riktig eksamen via privatistweb.no, og må selv dekkeprivatisteksamensgebyr til Fylkeskommunen.

3. Betalingsforpliktelser

Kursdeltakeren skal betale registreringsavgift, kursavgift og andre avgifter i samsvar med de betingelsersom er anført i avtalen. Kursavgift som overstiger 30.000,- betales over to semestre.Kursavgiften og andre avgifter forfaller som hovedregel til betaling noen uker etter påmelding. Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre. Dersom andre, for eksempel arbeidsgiver eller enkeltpersoner, skal dekke kursavgift helt eller delvis, må denne også signere på avtalen. Påmeldingen er bindende – se også punkt 7 om avbrudd. Kredittsjekk vil kunne bli gjennomført.

4. Skolens ansvar

Skolen skal gjennomføre utdanningen i samsvar med de planer som på forhånd er forelagtKursdeltakeren. Skolen kan likevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det. Skolen mådokumentere og begrunne hvorfor endringene er nødvendige.

Skolen forbeholder seg retten til å avlyse kurset som følge av årsaker som er utenfor skolens kontroll. Ved avlysning fra skolens side vil Kursdeltakeren få refundert alle innbetalte registrerings- og kursavgifter.

5. Kursdeltakerens ansvar

Kursdeltakeren skal sette seg inn i skolens avtalevilkår slik disse til enhver tid fastsettes av skolen, ogskal følge dette. Kopiering av kursmateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører skoleneller noen skolen har avtale med, må ikke forekomme uten at det på forhånd er innhentet skriftligsamtykke fra skolen.

Adresseendring, både postadresse og e-post må straks meldes skolen skriftlig. Skolen benytter primært e-post i kommunikasjon med Kursdeltaker. Unnlatt oppdatering av adresse, e-post og telefonnummerinnebærer at Kursdeltaker må bære risikoen for at underretninger og betalingskrav fra Akademiet ikkemottas, eller ikke mottas i tide.

Kursdeltakeren er selv ansvarlig for at fagene kursdeltaker tar hos skolen gir de rette fagkombinasjonene for å oppnå ønsket kompetanse. Kursdeltaker er ansvarlig for oppmelding til eksamen og må selv kontrollere at flere eksamener ikke faller på samme tidspunkt.

Kursdeltaker forplikter seg til å gjøre seg kjent med det pedagogiske opplegget i den form den blir gitt, og skaffe seg undervisningsmateriell eller utstyr som undervisningsopplegget nødvendiggjør.

6a. Studierett

Kursdeltaker har studierett i hvert enkelt kurs i 18 måneder fra påmeldingsdato. Studierett innebærer tilgang til studienes fagrom på skolens læringsplattform. I tillegg har Kursdeltaker rett til bruk av læringsmateriell, kommunikasjon med faglærer og vurdering av innsendingsoppgaver.

6b. Forlenget studietid

Kursdeltaker har rett til å søke om forlenget studietid på 6 måneder mot en tilleggsavgift på 10 % av kursavgiften. Denne retten begrenses til å gjelde én gang.

6c. Permisjon

Kursdeltaker kan søke om permisjon i inntil ett år i løpet av studietiden på 18 måneder. Søknad må sendes skriftlig via post eller e-post, begrunnes og vedlegges relevant dokumentasjon.

Permisjon innvilges f.eks. ved uforutsett innkallelse til militærtjeneste, i forbindelse med barsel mv. Permisjon gir ikke rett til kreditering av studieavgift, og de avtalte avdragene løper som før. Forlenget studietid innvilges tilsvarende permisjonens lengde, og det påløper ingen forlengelsesavgift.

6d. Bytte av kurs

Bytte av kurs tillates i inntil 30 dager etter påmelding. Kursdeltaker har anledning til å bytte kurs vederlagsfritt innen 14 dager etter påmelding for kurs innen samme priskategori. Ved bytte av kurs etter denne fristen og inntil 30 dager etter påmelding, påløper et administrasjonsgebyr på kr 300,- for hvert bytte.

Dette gjelder også ved bytte av kurs mellom Akademiets Privatistskoler og Akademiet Nettstudier.

7. Angrerett og studieavbrudd

Kursdeltaker har rett til å gå fra Avtalen ved å gi melding til Akademiet Nettstudier innen 14 dager etter mottatt bestillingsbekreftelse. Avbestillingen skal skje skriftlig per brev eller e-post med utfylt angreskjema vedlagt. Det er ikke anledning til å ta forbehold om støtte fra Lånekassen.

Angrefristen på 14 dager gjelder selv om Kursdeltaker skulle få avslag på støtte fra Lånekassen. Dersom den totale kursavgiften overstiger 30 000,- og dermed er delt opp i innbetaling over minimum 2 semestre, kan Kursdeltaker kun kreve å få refundert studieavgiften som ikke innbefattes av påbegynt semester dersom angrefristen er utløpt.

Dersom kurset må avbrytes på grunn av uforutsette, alvorligere forhold som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure) betales bare for tilbudt undervisning. Bevisbyrde – Kursdeltaker har bevisbyrde og må dokumentere årsaken til kursavbrudd for de tilfeller hvor Kursdeltakeren har rett til midlertidig eller endelig avbrudd etter denne avtale. Formkrav – dersom Kursdeltaker avbryter kurset midlertidig eller endelig, må skriftlig varsel om dette sendes skolens administrasjon.

8. Karaktergaranti

Akademiets karaktergaranti gjelder også for Akademiet Nettstudier – «Bedre karakter, eller pengene tilbake». Karaktergaranti gjelder bare for kunder som er forbrukere (private kunder).

Kursdeltaker har rett til å få kurspengene tilbakebetalt i det enkelte fag dersom kursdeltakeren ikke forbedrer sin karakter i faget (gjelder kun når privatisteksamen avlegges for samme fagkode som på vitnemålet).

Forutsetninger for at denne karaktergarantien skal gjelde, er at alle obligatoriske innleveringsoppgaver, samt prøveeksamen er innlevert og godkjent av faglærer før eksamen. Oppgaver og prøveeksamen må være innlevert senest 10 dager før eksamensdato. Skolen har ikke oversikt over den enkelte deltakers eksamensdato, det er kursdeltakers ansvar å sørge for at oppgavene er levert innen fristen.

Karaktergarantien gjelder ved første gangs eksamen etter fullført kurs. Ved bruk av karaktergaratien stenges videre tilgang til faget. Kursdeltaker må senest 14 dager etter sensuren har falt sende Akademiet Nettstudier en skriftlig søknad per e-post om refusjon av kurspengene i det faget det gjelder. For muntlige og muntlig-praktiske fag er fristen 14 dager etter eksamensdato. Søknaden må inneholde kontonummer hvor pengene skal tilbakebetales, dokumentasjon av karakteren fra videregående skole i det aktuelle faget, samt dokumentasjon av resultatet fra privatisteksamen.

Kursdeltaker må ha betalt hele kursavgiften til Akademiet Nettstudier før refusjon kan innvilges etter karaktergaranti. Dersom kandidaten har sendt klage på eksamenskarakteren, vil behandlingen av søknad om refusjon etter karaktergaranti bli besvart etter at resultatet av klagen foreligger.

9. Mislighold av avtalen

Skolens mislighold: dersom skolen misligholder avtalen ved at den ikke gir det kurstilbudet, eller eventuelt ikke holder den kvalitet på kurstilbudet som Kursdeltakeren har krav på etter avtalen, har skolen rett til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud. Såfremt ikke forholdet kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan Kursdeltakeren heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra skolens side. Melding om slik heving må gis skolen innen rimelig tid, og meldingen skal være skriftlig. Skolen vil da refundere betalte avgifter for resterende kursperiode.

Utover det som er angitt ovenfor, kan ikke Kursdeltakeren gjøre noe krav gjeldende mot skolen som følge av mislighold. Dette gjelder ikke Kursdeltakere som anses å være forbrukere som kan kreve erstattet direkte dokumenterbart tap som er adekvat, men ikke indirekte tap. Slik erstatning er begrenset oppad til et beløp tilsvarende verdien av betalt kursavgift.

Kursdeltagerens mislighold: ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling av registrerings- eller kursavgift eller annen godtgjørelse til skolen, skal Kursdeltakeren betale rente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr. 100, og purring vil bli sendt. Det vil påløpe et purregebyr. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter at purring (inkassovarsel) er sendt, vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven, og Kursdeltaker vil miste studieretten inntil kravet er betalt. Skolen melder fra om avbrudd til Lånekassen ved oversendelse til inkasso. Kursdeltaker mp selv søke Lånekassen på nytt når kravet er betalt. Ved vesentlig mislighold av avtalen fra Kursdeltakerens side kan skolen heve den etter forutgående varsel. Skolen skal skriftlig gi melding om slik heving.

10. Vitnemål og kompetansebevis

Akademiet Nettstudier utsteder ikke vitnemål eller kompetansebevis. Der kursdeltaker skal ha nye karakterer inn på sitt vitnemål, må Kursdeltaker selv kontakte sin videregående skole der vedkommende først var elev. Det er Kursdeltakers opprinnelige videregående skole som er ansvarlig for utstedelse av vitnemål. Alternativt kan Eksamenskontoret i fylket der Kursdeltaker er bosatt, bistå i utskrift av kompetansebevis og Vitnemål.

11. Personopplysninger

Ved avtaleinngåelse med Akademiet Nettstudier gir Kursdeltaker samtykke til at skolen kan oppbevare personopplysninger oppgitt ved påmelding. Akademiet Nettstudier vil ikke videreformidle disse opplysningene til andre med mindre det er gitt særskilt samtykke til dette. Jf. Personopplysningsloven har Kursdeltaker innsynsrett til personopplysningene

Oppdatert 06.04.2016

Finn ut mer om våre privatistskoler og se vårt kurstilbud.