Elever på Akademiet VGS Heltberg Bislett
Akademiet VGS Heltberg Bislett

Folkehelse og livsmestring

Elevene på Akademiet VGS Heltberg Bislett har gjennomført flere spennende prosjekter i temaet folkehelse og livsmestring.

Noe elevene virkelig får bruk for

I løpet av høsten har vi på Akademiet VGS Heltberg Bislett hatt et spesielt fokus på folkehelse og livsmestring, gjennom et prosjekt der elevene ukentlig har fordypet seg i ulike temaer.

I den forbindelse har vi snakket med mentor og karriereveileder, Stian Rønningen om hva han synes om gjennomføringen og utbyttet i etterkant av prosjektet.

CV og søknad slår an

Hva har vært hensikten med prosjektet?

Hensikten har vært å sikre at man gjennomfører og arrangerer aktiviteter som elevene i stor grad kan ha bruk for på skolen, men også etter endt skolegang. Dette er sett i lys av tanken om at disse temaene treffer livsmestring, men ikke nødvendigvis læreplanmål i det enkelte fag.

Temaene i prosjektet har vært:

  • Læringsstrategier
  • CV og søknad
  • Personlig økonomi (med økonomikurs hos Nordea)
  • Personlighetstester

Skolen har også hatt besøk av folkehøyskoler, Forsvaret og Across the Pond. I løpet av våren får vi besøk av ANSA som også har en viktig kobling til livsmestring.

– Hva har vært mest vellykket i prosjektet?

– I min gruppe tror jeg at delen om CV og søknadsskriving var mest vellykket, da dette var konkret for elevene.

Stian forteller også at det var arbeidet med personlighetstester som skapte mest engasjement. Her fant elevene ut av sider ved seg selv de kanskje ikke visste så mye om.

– Det at elevene kan sette ord på egne interesser og verdier er både nyttig for nåtiden og fremtiden i lys mental helse og i et karriereperspektiv.

– Hvorfor tenker du det er viktig med et slikt prosjekt i løpet av skoleåret?

– Det kan være viktig fordi det innbyr til å ta inn tematikk som ligger utenfor fagenes kompetansemål. Det er viktig for å nå målene i den overordnende delen av læreplanen. Det er pedagogisk utviklende for lærerne å jobbe med elevene på en annen måte. Det kan skape et større fellesskap mellom lærer og elev, men også mellom elev og medelev.

Opplegget inviterer til å oppdage nye sider ved seg selv som kan kan få bruk for videre i livet. At emnene kan være knyttet til fremtiden gjør at det kan være ekstra inspirerende for elevene – og kanskje hjelpe elever med meningskaping.

På hvilke måter har opplegget bidratt til å skape bevissthet rundt folkehelse og livsmestring?

Opplegget treffer klart på læreplanen del 2.5.1 Folkehelse og livsmestring. Det klare utbyttet er kanskje vanskelig å måle – og som med alt på en skole så vil dette variere.

Mitt inntrykk er at elevene føler at prosjektet har vært bevisstgjørende for områder som har med livsmestring å gjøre, og at de føler seg bedre rustet til å ta ansvarlige livsvalg både nå og senere i livet.

2.5.1 Folkehelse og livsmestring

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Kilde: Udir.no

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Heltberg Bislett