Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier står utenfor skolen
For deg som vil litt mer

Fremtidens skole

Vi skal være den beste og mest fremtidsrettede skolen i Norge!

Hva er fremtidens skole for Akademiet?

Verdier, elevsyn og læringssyn

Læring trives best i trygge rammer med sterke profesjonelle relasjoner mellom lærer og elev. Eleven må aktivt delta i egen læring, og konstruere egen kompetanse i dialog og samhandling med andre. Elever som opplever balanse mellom utfordring og støtte har det høyeste læringsutbyttet. 

Metodeforslag:

Bygg/omgivelser

Toggle
 • Oppdaterte ressurser og hensiktsmessig romutnyttelse
 • Åpne opp klasserom, åpne arbeidsplasser for elever og lærere
 • Felles møteplasser for elever og lærere
 • Elevene vises tillit ved å ha tilgang – ikke stenges ute
 • Skolen skal være elevens 2. hjem
 • Åpne opp for mer dyplæring og mer elevaktiv læring
 • Elevsentrert læring med mål om selvregulering
 • Læringsutbytte er alltid rettesnor: varierte arbeidsmetoder og oppgaver, variasjon i vurderingsmåter, tilpasninger f.eks i valg av vurderingsform, differensiering
 • Mindre forelesning, mer veiledning og elevaktiv læring, fra “høre” til “gjøre”
 • Elevene kjenner hverandre, de oppfører seg skikkelig mot hverandre og sine lærere: respekt for alle
 • Vi er tilstede for elevene våre – ansatte har i praksis kjernetid fra 08.15 – 15.30
 • Involvering, elever og lærere feks: elevråd, tett samarbeid elevråd-ledelse, deltar i infomøter, åpen dag etc
 • Vi jobber kontinuerlig med utvikling alle ansatte, kollegaobservasjon / kollegainspirasjon.
 • Gode kollektive løsninger, alle har ansvar for alle elever.
 • Skolen som kollegium har ansvar for læring hos alle elever.
 • Tillit til lærere
 • Vi har en flat organisasjon med ledere som også underviser
 • Vi har en ubyråkratisk og flat struktur, og en ledelse som er representativ mtp kjønn og fagtilhørighet
 • Alle lærerne skal også være mentorer for elevene så langt det er mulig
 • Mentor / kontaktlærer prioriteres
 • Vi har tid og arenaer for å utvikle pedagogikken vår: fellesmøter, seksjoner og plattformer der info kan deles
 • Det er ukentlige forum/møter til pedagogisk utvikling og diskusjon
 • Elever og lærere involveres i læringsarbeidet og utviklingsarbeidet
 • Vi har fleksibel og robust organisering av skolehverdagen som er rigget for elevenes læring
 • Ekstrarolleadferd, alle stiller opp ekstra for elever og hverandre
 • Vi ser alltid på de elevene vi har som de beste – vi viser alltid tillit til våre elever
 • Ansatte er tilstede for elevene og for hverandre
 • Vi kjenner elevene våre, vi kan navn på alle elever og ansatte
 • Elevene er trygge og trives på skolen
 • Involvering

Mål for Akademiet

Elevens læring er målet for alt vi gjør.

Mål 1: Høy gjennomføring

Mål 2: Trygt læringsmiljø

Mål 3: Faglige resultater

Mål 4: Gagns mennesker

Vår visjon

Vi skal være den beste og mest fremtidsrettede skolen i Norge.

Hvordan skal skolen organiseres for å møte forventninger og krav til fremtidens skole?

Den tradisjonelt organiserte skolen, med lærer som formidler, og fokus på undervisning er under kraftig press. I Akademiet og Heltberg styrker vi den relasjonelle oppfølgingen til elevene gjennom satsing på Mentorordning. Mentor ivaretar alle oppgaver knyttet til kontaktlærerfunksjon, men med mer vekt på personlig oppfølging og sterk relasjonsbygging.

Skolene våre prøver ut alternativ organisering av skoletiden i form av studietidsmodeller, der elevaktiv læring, samarbeidslæring og selvregulert læring står i fokus. Læreren som veileder er en viktig rolle i denne modellen.

Credo

 • De elevene du til enhver tid har er de prefererte elevene, OG de ansatte du til enhver tid har er dine prefererte ansatte.
 • Elever (og ansatte) stiller seg et grunnleggende spørsmål i møte med skolen, liker læreren (lederen) meg? Svaret på dette spørsmålet må være JA!
 • Alle elever skal oppleve å bli sett hver dag!
 • Komplekse problemer løses best i fellesskap.

Akademiets 5 tips

 1. Snakk pedagogikk! Læring er skolens kjerneoppgave, sørg for at det snakkes om undervisning, læring og didaktikk på møter og på arbeidsrommet. Del forskningsartikler, drøft hvordan funn i skoleforskning påvirker vår tenkning rundt skole og læring.
 2. Husk at læreren er den som påvirker elevens læring mest (jmf Hattie, Visible learning 2009), gi læreren tillit, ansvar og støtte. Ta motstand og skepsis på alvor, dersom lærere reagerer og motsetter seg utvikling må man stoppe opp og analysere grunnene til dette, og finne løsninger sammen.
 3. Ingen liker å bli fortalt hvordan de skal gjøre jobben sin, finn løsninger sammen med lærere og elever.
 4. Vær transparent i måten du utfører ledelse – innsyn i vurderinger skaper trygghet og forutsigbarhet for ansatte.
 5. Skift fokus fra undervisning til læring – la elvenes læring være styrende for pedagogiske og organisatoriske valg. Skap arenaer som er optimalisert for elevenes ulike læringssituasjoner, det trengs fleksible organisasjonsmodeller som løser utfordringene med elever som skal lære på ulikt nivå, i ulikt tempo og i ulike gruppestørrelser. Tenk nytt!

Les om Fremtidens skole- fornyelse av fag og kompetanser på regjeringen.no