Elevrådsleder på Akademiet
Akademiet Videregående Skole

Hvorfor velge Akademiet VGS

Akademiet er skolen for deg som vil litt mer!

Søk skoleplass

Egen mentor

Vi har mentor i stedet for kontaktlærer. Mentor sin viktigste oppgave er å veilede hver enkelt elev til å bli den beste versjonen av seg selv. Ingen lærer likt, og din mentor vil hjelpe deg til å finne den læringsstilen som passer best for deg og vise deg at læring ikke skjer ved at lærer «serverer» kunnskap, men at kompetanse bygges i samspillet mellom lærere og elever.

Fokus på læring

Ved å fokusere på det du skal lære og hvordan du skal lære det, i stedet for på oppgaver og lekser vil du både få en mer meningsfull «reise» og oppnå høyere kompetanse i ulike fag. Vi opplever at dette fokuset både gir bedre resultater og mer tilfredse elever og kanskje nærmer skolen seg på denne måten samfunnet og livet utenom på en bedre måte enn tidligere.

Egen Mac

Som elev på Akademiet får du en Macbook som arbeidsverktøy. Dersom du er elev i tre år hos oss får du beholde denne gratis etter endt skolegang. Vi tilbyr digitalt innhold som supplement til læreboka i de fleste fag, dette gjør at du selv kan velge hvilket læremiddel du ønsker å benytte deg av.

Muligheter, ikke utfordringer

Vi velger å se etter mulighetene og ikke utfordringene. Det betyr ikke at vi lukker øynene for de utfordringene som måtte dukke opp, men at vi fokuserer på hva vi kan gjøre for å løse dem. Noen ganger opplever vi også at der ligger skjulte muligheter i utfordringene.

Høy trivsel og godt læringsmiljø

En viktig forutsetning for læring er trivsel. Flere av Akademiets skoler har de siste årene vært av de beste skolene i Norge med best læringsmiljø og høyest trivsel i Utdanningsdirektoratets landsomfattende elevundersøkelse.

Skoledag som er tilpasset dine behov

Deler av skoledagen på Akademiet er organisert på en måte som gir deg mulighet til å velge hva, hvordan og hvor lenge du vil arbeide med de ulike fagene. Du har alltid en lærer tilgjengelig for veiledning, og du kan selv velge hvordan du ønsker å få vist din kompetanse.

Grunnleggende tillit

Vi velger å ha tillit til elevene våre. Denne tilliten kan gjelde både lån av lokaler og utstyr, men også til å velge læringsmetode og hvordan du skal vurderes i de ulike fagene. Resultatet er at elevene føler eierskap til skolen og hjelper oss med å ta vare på den.

Det er lov å like skole hos oss

På Akademiet er det nok takhøyde til at du kan være deg selv. Om du er fag-nerd, liker sprøe påfunn eller har andre særegenheter, møter du et inkluderende miljø på alle våre skoler.

Høy kvalitet på læringsarbeidet

Vi har dyktige lærere som ser deg, og som virkelig ønsker at du skal lykkes på skolen. På Akademiet studerer du sammen med andre høyt motiverte elever som gjensidig hjelper hverandre med læringsarbeidet.

Din stemme er viktig for oss

Vi lytter til elevene våre, og sammen skaper vi Norges beste læringsmiljø. Du vet ofte best selv hvordan du trenger å få tilrettelagt din læring, og vi strekker oss langt for å få dette til. Det gjelder både hvordan læringen skjer, vurdering og tiltak for trivsel. Du blir invitert til å evaluere undervisningen du får i alle fag.

Voksne som er der for elevene

Tilgjengelighet er viktig for alle oss som jobber på Akademiet. Dette gjelder både lærere, kontorpersonale og de som jobber i administrasjonen, og vi minner hverandre ofte på at alt vi gjør må være knyttet til å gjøre skolen bedre for elevene.

Eleven er den viktigste

I dette legger vi at alle elevene både skal føle at de blir sett og at de blir tatt på alvor. Dette gjelder like mye i forhold til hvordan elevene har det på skolen som de valgene de gjør i forhold til ulike læringsmåter og vurderingssituasjoner.

Søk skoleplass