Chat with us, powered by LiveChat

Vilkår for karaktergaranti privatistskoler

Vilkårene for karaktergaranti beskrevet, gjelder for kurs ved Akademiets stedlige privatistskoler.

Her finner du fullstendig vilkår for karaktergaranti ved Akademiets stedlige privatistskoler.
Har du spørsmål angående vilkårene for karaktergaranti ta gjerne kontakt med våre rådgivere.

1. Om avtalen

Ved å fylle ut bestillingsskjema på www.akademiet.no, og markere for ”jeg har lest og godtatt skolens avtalevilkår” og klikket ”send inn”, har kursdeltager akseptert vilkårene i denne avtalen.
Ved bestilling via web (www.akademiet.no) gjelder Lov om angrefrist. Kursdeltager vil motta en påmeldingsbekreftelse sammen med et ferdig utfylt angreskjema fra skolen på e-post.
Påmeldingsbekreftelsen og avtalevilkårene utgjør til sammen din avtale med Akademiet Privatistskole.

2. Eksamen

Det er Fylkeskommunen som er ansvarlig for gjennomføring av privatisteksamen, og som tar i mot påmeldinger til eksamen. Akademiet Privatistskole er ikke involvert i gjennomføring av privatisteksamen.

Kursdeltaker er ansvarlig for å melde seg opp til riktig eksamen via privatistweb.no, og må selv dekke privatisteksamensgebyr til Fylkeskommunen.

3. Betalingsforpliktelser

Kursdeltageren skal betale registreringsavgift, kursavgift og andre avgifter i samsvar med de betingelser som er anført i avtalen. Kursavgiften og andre avgifter forfaller til betaling ved kursets start. Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre. Dersom andre, for eksempel arbeidsgiver eller enkeltpersoner, skal dekke kursavgift helt eller delvis, må denne medsignere egen avtale.

Påmeldingen er bindende – se også punkt 7 om avbrudd.
Ved behov for utsatt betaling må kursdeltaker kontakte Akademiet Privatistskole på telefon eller e-post i henhold til informasjonen på utstedt faktura og gjøre en avtale om dette.

4. Skolens ansvar

Skolen skal gjennomføre utdanningen i samsvar med de planer som er forelagt Kursdeltageren. Skolen kan likevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det.
Skolen må dokumentere og begrunne hvorfor endringene er nødvendige. Skolen forbeholder seg retten til å avlyse kurset som følge av liten deltakelse eller av andre årsaker som er utenfor skolens kontroll. Ved avlysning fra skolens side vil Kursdeltageren få refundert alle innbetalte registrerings- og kursavgifter. Dersom skolen avlyser kurset som følge av liten deltakelse, må varsel om avlysing sendes Kursdeltageren så tidlig som mulig og senest innen 1 uke før kursstart. Skolen er da pliktig å prøve å skaffe Kursdeltageren alternativt kurstilbud ved egen eller annen skole.

Ansvar for kursdeltagers eiendeler og løsøre: Kursdeltaker står selv ansvarlig for det som tas med på skolen av klær, bøker, elektronisk utstyr og lignende. Skader på personlig utstyr dekkes ikke av skolen eller skolens forsikringsselskap. Akademiet Privatistskole er likevel erstatningspliktig dersom skolen ved simpel uaktsomhet har forårsaket skade på elevens personlige utstyr.

5. Kursdeltagerens ansvar

Kursdeltageren skal sette seg inn i skolens reglement slik disse til enhver tid fastsettes av skolen, og skal følge dette. Kopiering av kursmateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører skolen, evt. noen skolen har avtale med, må ikke forekomme uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra skolen. Adresseendring, både postadresse og epost må straks meldes skolen skriftlig. Skolen benytter primært e-post i kommunikasjon med Kursdeltager og det er derfor viktig å varsle skolen ved endring av e-postadresse.

Kursdeltakeren er selv ansvarlig for at fagene kursdeltaker tar hos skolen gir de rette fagkombinasjonene som kursdeltaker trenger på sitt vitnemål for å oppnå ønskelig kompetanse.
Kursdeltager er selv ansvarlig for oppmelding til eksamen og må selv kontrollere at disse eksamener ikke faller på samme tidspunkt.
Kursdeltaker forplikter seg til å møte presis til undervisningstimene, delta i undervisningen i den form den blir gitt og skaffe seg slikt undervisningsmateriell som undervisningsopplegget nødvendiggjør.

Fri fra undervisning: All fri fra undervisning skal avtales skriftlig med skolen. Påvirkning av alkohol eller andre stoffer: det er ikke tillatt å møte til undervisningen i ruset tilstand eller å benytte rusmidler på skolen. Akademiet Privatistskole har rett til å utvise kursdeltakere ved brudd på reglementet. Utviste kursdeltakere vil ikke få refundert kursavgiften og karaktergarantien på eksamen vil da ikke lenger gjelde.

6. Karaktergaranti

Karaktergaranti gjelder bare for kunder som er forbrukere (private kunder). Kursdeltakeren har rett til å få kurspengene tilbakebetalt i de enkelte fag dersom kursdeltageren ikke forbedrer sin karakter fra videregående skole. MERK: Garantien gjelder kun samme fagkode.

Forutsetninger for at karaktergarantien skal gjelde er:

Kursdeltager følger vårt pedagogiske undervisningsopplegg ved å møte og være til stede ved hver undervisningsøkt, få godkjent alle eventuelle obligatoriske innleveringer, gjennomføre prøveeksamen og gå opp til første eksamen etter avsluttet kurs.

Karaktergarantien gjelder kun for ordinære kurs (hel- og halvårskurs), ikke spesialkurs og –avtaler som labkurs, privatundervisning oa.

I tillegg må kursdeltaker senest 14 dager etter sensuren har falt sende Akademiet Privatistskole en skriftlig søknad om refusjon av kurspengene i det faget det gjelder.

Søknaden må inneholde kontonummer hvor pengene skal tilbakebetales, dokumentasjon av karakteren fra videregående skole i det aktuelle faget, samt dokumentasjon av resultatet fra privatisteksamen.

NB! Dersom kursdeltager ikke har betalt kurspengene i henhold til mottatt faktura fra oss før kursdeltager avlegger eksamen, vil søknad om tilbakebetaling av pengene bli avvist.

Kurset må være betalt i sin helhet før eksamen for at karaktergarantien skal være gjeldene. I fag som har mer enn en karakter/eksamen er det karaktersnittet som teller.

Dersom eleven har sendt klage på eksamenskarakteren vil behandlingen av søknad om karaktergaranti bli besvart etter at resultatet av klagen foreligger.

7. Avbrudd og utmelding fra kurs

For kursdeltager som anses å være forbrukere gjelder følgende:

A. Ved oppsigelse av kursplass før kursoppstart vil Kursdeltager få kreditert kursavgiften med fradrag av registreringsavgift kr. 1.000,- pr. fag/kurs. (maks to registreringsavgifter pr. deltager uansett antall fag/kurs en melder seg av i samme avmelding.) En kurspakke regnes som minimum to fag.

B. Ved oppsigelse av kursplass etter kursstart:

Kurs som varer inntil 6 måneder: Kurset skal betales fullt ut. Kurs som varer mer enn 6 måneder og mindre enn 12 måneder: Ved avbrudd etter kursets oppstart betales 70 % av årlig kursavgift, 75 % for avbrudd i perioden 1. semesters slutt og 2. semesters start, og 100 % ved avbrudd i løpet av andre semester. Kurs som varer 2 år: kursdeltager har anledning til å melde avbrudd for 2. kursåret innen utgangen av uke 25 der 2. året starter på høsten og innen utgangen av uke 48 i foregående år der 2. året starter på våren – uten ytterligere kostnader. Utmeldingen bør sendes skriftlig til skolens administrasjon. Skjer utmeldingen etter nevnte frist må Kursdeltageren betale 70 % av 2. års kursavgift, 75 % for avbrudd i perioden 3. semesters slutt og 4. semesters start, og 100 % ved avbrudd i løpet av 4. semester.

C. Skolen vil ved dokumentert sykdom eller ved andre tungtveiende grunner etter skriftlig søknad kunne godkjenne midlertidig avbrekk i kurset.

D. Ved avbrudd som følge av uforutsett innkalling til militærtjeneste har Kursdeltageren rett til å foreta midlertidig avbrekk i kurset dersom militærtjenesten gjør det umulig å gjennomføre kurset i henhold til opprinnelige planer og Kursdeltageren har varslet skolen omgående etter å ha mottatt innkallingen.

E. Dersom kurset avbrytes på grunn av uforutsette, alvorligere forhold som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure) betales bare for tilbudt undervisning. Utdelt materiale skal i slike tilfeller leveres tilbake til skolen.

F. Kursdeltager som ikke regnes som forbruker skal betale for kurset slik det fremgår av avtalen.

G. Formkrav – dersom Kursdeltager avbryter kurset midlertidig eller sier fra seg kursplassen skal skriftlig varsel om dette sendes skolens administrasjon.

H. Bevisbyrde – Kursdeltager har bevisbyrde og må dokumentere årsaken til kursavbrudd for de tilfeller hvor Kursdeltageren har rett til midlertidig eller endelig avbrudd etter denne avtale.

I. Mislighold av avtalen Skolens mislighold: dersom skolen misligholder avtalen ved at den ikke gir det kurstilbudet, eventuelt ikke den kvalitet på dette som Kursdeltageren har krav på etter avtalen, har skolen rett til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud. Såfremt ikke forholdet kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan Kursdeltageren heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra skolens side. Melding om slik heving må gis skolen innen rimelig tid, og meldingen skal være skriftlig. Skolen vil da refundere betalte avgifter for resterende kursperiode. Utover det som er angitt ovenfor, kan ikke Kursdeltageren gjøre noe krav gjeldende mot skolen som følge av mislighold. Dette gjelder ikke Kursdeltagere som anses å være forbrukere som kan kreve erstattet direkte dokumenterbart tap som er adekvat, men ikke indirekte tap. Slik erstatning er begrenset oppad til et beløp tilsvarende verdien av betalt kursavgift. Kursdeltagerens mislighold: ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling av registrerings- eller kursavgift eller annen godtgjørelse til skolen, skal Kursdeltageren betale rente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr 100, og purring vil bli sendt. Det vil påløpe et purregebyr. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter purring er sendt vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven. Ved vesentlig mislighold av avtalen fra Kursdeltagerens side, kan skolen heve den etter forutgående varsel. Skolen skal skriftlig gi melding om slik heving.

8. Vitnemål og kompetansebevis

Akademiet Privatistskole utsteder ikke vitnemål eller kompetansebevis. Der kursdeltaker skal ha nye karakterer inn på sitt vitnemål, må Kursdeltaker selv kontakte sin videregående skole der vedkommende først var elev. Det er Kursdeltakers opprinnelige videregående skole som er ansvarlig for utstedelse av vitnemål. Alternativt kan Eksamenskontoret i fylket der Kursdeltaker er bosatt, bistå i utskrift av kompetansebevis og Vitnemål.

9. Personopplysninger

Ved avtaleinngåelse med Akademiet Privatistskole gir Kursdeltaker samtykke til at skolen kan oppbevare personopplysninger oppgitt ved påmelding. Skolen vil ikke videreformidle disse opplysningene til andre med mindre det er gitt særskilt samtykke til dette. Jf. Personopplysningsloven har Kursdeltaker innsynsrett til personopplysningene.

Oppdatert 24.11.2015

Finn ut mer om våre privatistskoler og se vårt kurstilbud.