Elever på Akademiet står i en trapp utenfor Akademiet Videregående Skole

Akademietmodellen

Akademietmodellen oppsummerer vårt erfaringsgrunnlag for hvordan drive gode skoler.

Hensikt med Akademietmodellen

Akademietmodellen skal tjene som retningslinje for arbeid med lokale strategiplaner. Modellen tar for seg visjon og verdier, prinsipper for læring, utvikling og danning, og prinsipper for skolens praksis. I dette dokumentet beskrives sentrale fokusområder for hva som skal kjennetegne våre skoler, og elever og ansattes opplevelse av skolene. Hensikten med modellen er i så måte å skape retning og fokus for fortsatt utvikling av det vi mener er Norges beste skole.

Les mer om Akademiet

Prinsipper for læring, utvikling og danning

Vi baserer vår praksis på moderne progressiv læringsteori. Våre skoler kjennetegnes av elever som aktivt konstruerer sin egen kompetanse i samspill med medelever og lærere. Vår pedagogiske praksis er inspirert av konstruktivisme, konnektivisme, dialogisk læring, induktiv metode og Montessori pedagogikk. Vi tror at aktive elever som opplever høy grad av tillit og autonomi i egen hverdag lærer best, og vi tilrettelegger for dette gjennom mentorordningen, fleksibel organisering, veiledningsbasert undervisning og høy grad av elevmedvirkning. Varierte arbeidsmetoder og et fleksibelt handlingsrom skal fremme elevenes nysgjerrighet, kreativitet og selvstendighet.

I Akademiet møter vi hverandre med respekt, med en felles hensikt om å bygge tillit og gode relasjoner. Ved å være lyttende, omsorgsfull og tilgjengelig skal alle elever, foresatte og ansatte oppleve å bli sett. Sammen med elevene skal vi som skole skape et godt og trygt læringsmiljø. Vi skal til enhver tid være den beste skolen for våre elever.

Prinsipper for skolens praksis

Medbestemmelse er viktig i alle prosesser på skolen, og elevene skal inkluderes i skolens drift og utvikling. God og nær dialog med elevene danner grunnlag for å få frem elevstemmen, og hver enkelt elev skal føle seg hørt. I tillegg brukes verktøy som elevundersøkelsen og undervisningsevalueringen som kunnskapsgrunnlag for utvikling.

På våre skoler skal det legges til rette for et lærende profesjonsfellesskap. Alle ansatte deltar aktivt gjennom en god samarbeids- og delingskultur. Elevene er en sentral aktør i vår virksomhet og en viktig bidragsyter inn til arbeid med pedagogisk utvikling.

Vi har tro på å legge til rette for åpne og fleksible rammer og strukturer, som det fysiske miljøet, timeplan og pedagogiske arbeidsmetoder. Dette er med på og utvikle strukturerte, motiverte og selvregulerte elever som tar eierskap i egen skolehverdag, læring og utdanning.

Nyttige lenker

Visjon

Vår visjon er å være den beste og mest fremtidsrettede skolen i Norge. 

Verdier

Viktige verdier for å nå vår visjon er:

  • tillit
  • medbestemmelse
  • inkludering

Hva er en god skole?

Akademiet mener at en god skole er et trygt sted med veiledere som du kan stole på, som gir deg tillit som gjør at du får selvtillit.

En god skole har veiledere som ser deg, utfordrer deg og vil at du skal lykkes.

En god skole tilrettelegger for at du skal få venner som også blir dine veiledere.