Rektor på Akademiet Realfagsskole Drammen og rådgivere i prosjekt-bybru
Akademiet Realfagsskole Drammen

Prosjekt ny bybru

Drammens nye bybru er et prosjekt som engasjerer både små og store borgere i byen vår.

Bybru i Drammen

Da ungdomsskoleelevene på Akademiet Realfagsskole i Drammen fikk besøk av rådgiverne for bybrua-prosjektet fra Drammen kommune, fikk både elevene og rådgiverne en hyggelig opplevelse – og utvekslet noen gode ideer til fremtidens byggeprosjekter.

Miljørådgivere binder broprosjektet sammen

Ettersom hele 40 prosent av alle CO2-utslipp globalt kan knyttes til byggenæringen, har det vært en grunnleggende forutsetning å ivareta utslipp på best mulig måte gjennom hele prosjektet.

Drammen kommune har ambisjoner om å bli Norges grønneste kommune. Det gjør at kommunen må ta et særskilt ansvar for å redusere utslippene, minimere påvirkning på natur og miljø og arbeide med materialene som benyttes.

– I tillegg til kommunens egne miljøambisjoner, har man et ansvar for å følge norske lovverk og FNs bærekraftsmål. I miljøoppføringsplanen er det innarbeidet i kontrakt.

Her er det også beskrevet de spesifikke miljøkravene som Drammen kommune følger opp. De kan deles inn i ni kategorier: vann, natur og dyreliv, forurenset grunn, luft og støv, klima og utslipp, støy og vibrasjoner, lys, materialer og produkter og avfallshåndtering.

– To store utfordringer knyttet til oppgaven er folks holdninger og prosjektfremdrift, sier Munthe-Kaas.

– Veldig mange ønsker å gjøre en ting på samme måte som de alltid har gjort det. Derfor er holdninger noen ganger en utfordring i slike prosjekter. Så er det også slik at dersom det blir stress med fremdriften, er det dessverre gjerne miljø og mennesker som «ryker» først. Det er vår og Drammen kommunes jobb sammen med entreprenør at miljø og mennesker blir ivaretatt uavhengig av fremdriften.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Lavkarbonbetong og Drammensgranitt

Da Munthe-Kaas spurte om elevene hadde egne innspill til hvordan kommunen kan redusere utslippene og miljøpåvirkningen med prosjektet, var det mange engasjerte hender i været.

«Kanskje gjøre noe med betongen?» Sa en av elevene. «Ha kortere transportavstander på materialer», sa en annen. «Benytte lysere materialer i stedet for mørke for å sørge for en høyere albedoeffekt», sa en tredje elev.

– Noen av tiltakene som gjøres for å oppfylle disse ni kravene i miljøoppføringsplanen, er å bytte ut vanlig betong med lavkarbonbetong, fortalte Munthe-Kaas.

Lavkarbonbetong er betong med et redusert karbonavtrykk og gir et lavere sementforbruk. I tillegg hentes granitt som skal benyttes til brua fra lokale områder, i stedet for med langtransport fra Kina.

Nille Ragnhild Staubo Munthe-Kaas jobber sammen med Emma Elisabeth Enhuus i WSP i Norge. De er ytre koordinatorer i bybrua-prosjektet og jobber med å følge opp miljø hos myndigheter og entreprenører.

– Dette med albedoeffekten er svært spennende og noe vi absolutt kan vurdere i andre prosjekter, sa hun til Akademiet-elevene. Hun understreker også at alle flater på brua, med unntak av granitten er lyse.

42 fiskearter og truet elvemusling

Også Andreas Røed, seniorrådgiver i klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, var med på foredraget for de engasjerte ungdomsskoleelevene på Akademiet Realfagsskole Drammen.

– Det er flere utfordringer ved arbeider i vann som vi er svært opptatt av å hensynta i slike prosjekter, fortalte Andreas Røed.

– Arbeid i vann kan bryte ned natur og påvirke store deler av økosystemer. Partikler kan spres og naturen kan nedslammes, i tillegg til spredning av forurensninger som tungmetaller og miljøgifter når elvebunnen «virvles opp».

Røed understreker at det er et fantastisk dyreliv i Drammenselva som det er viktig at vi tar vare på – som at det faktisk eksisterer hele 42 unike fiskearter bare i prosjektområdet og at den truede ferskvannsarten elvemusling trives i Drammenselva.

Elever på Akademiet Realfagsskole Drammen hører engasjert på foredraget

«Prosjekt Bybru» med omvisning og full pakke

Elevene på Akademiet Realfagsskole Drammen fikk besøk av kommunen og statsforvalteren i anledning «Bærekraftsuka». De vil også få en full omvisning på prosjektet, hvor de får se nærmere på den nye brua fra gangbrua og selve anleggsområdet på Holmenokken. Målet med arbeidet er å undersøke hvordan naturen ivaretas underveis i prosjektet.

Rektor på Akademiet Realfagsskole Drammen og rådgivere i prosjekt-bybru

Aktuelt

Kontakt Akademiet Realfagsskole Drammen