To elever på barneskolen på Akademiet Realfagsskole Drammen

1. klasse på Akademiet Realfagsskole Drammen

Elever på realfagsskole følger de samme fagene som andre elever, men hos oss tilrettelegger vi for økt fokus på spennende realfag. Det skaper læring, mestring og glede!

Søk skoleplass

Skolestart – En spennende overgang fra barnehage til skole

Å starte i førsteklasse er en stor begivenhet for både barnet selv, foresatte og andre omsorgspersoner som står barnet nært. Mange gleder seg til den store dagen, samtidig som andre kan synes det er utfordrende med noe helt nytt og kanskje til og med gruer seg litt.

På Akademiet Realfagsskole Drammen jobber vi for å skape en komfortabel og trygg overgang fra barnehage til skole. Vår visjon er at vi skal utvikle robuste, kreative og læringsvillige elever. Det ønsker vi å få til gjennom verdiene våre selvstendighet, mestring, ansvarlighet, respekt og trygghet.

Vi møter elevene våre med omsorg og tillit!

Vi arrangerer realfagskurs for nye søkere vinteren før skolestart og arrangerer førskoledager på våren, slik at eleven skal bli godt kjent med skolen og personalet før oppstart.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Realfagsglede ved skolestart

Akademiet Realfagsskole Drammen satser på realfag helt ned i førstetrinn. Målet er å kunne gi elevene en god start på livet og et godt utgangspunkt for videre skolegang og læring. På skolen har vi et stort fokus på realfag og tilrettelegger for at læring generelt er gøy og at realfag oppleves som sp

Kunnskap og kompetanse i Montessoripedagogikk – alt henger sammen

På skolen legger vi vekt på at kunnskap og kompetanse henger sammen med verdiene våre. Kunnskap innebærer gjerne å kjenne til, forstå fakta, begreper, teorier, ideer og sammenhenger innenfor ulike fagområder og temaer. Ferdigheter innebærer å beherske handlinger eller prosedyrer for å utføre oppgaver eller løse problemer – og omfatter både motoriske, praktiske, kognitive, sosiale, kreative og språklige ferdigheter. I tillegg er refleksjon og kritisk tenkning i fag viktig for å forstå teoretiske resonnementer og for å utføre noe praktisk. Det henger sammen med utvikling av holdninger og etisk vurderingsevne.

I Montessoriskolen er vi opptatt av hvordan all kunnskap henger sammen. Elevenes møte med de ulike fagene skal oppleves som betydningsfull og vi tilrettelegger for at elevene skal møte ekte utfordringer og problemstillinger gjennom skolegangen. De skal læres opp til å forstå hvorfor gitt kunnskap og kompetanse er nødvendig, og lærerens rolle er å veilede dem i egen utforskning av fagene.

Gjennom fire ulike områder kan vi oppsummere kunnskap og kompetanse i Montessoripedagogikk:

  • Det fysiske miljøet
  • Det intellektuelle miljøet
  • Det kreative miljøet
  • Det sosiale/moralske miljøet

Kunnskap og kompetanse innenfor disse områdene dreier seg blant annet om hvordan elevene ivaretar materiell og miljø ute og inne.

Aktuelt