Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier står utenfor skolen

Inntaksreglement Akademiet Ungdomsskole Lier

Her kan du lese inntaksreglementet til Akademiet Ungdomsskole Lier.

Inntaksreglement

Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven § 3-1. Reglementet er godkjent av styret 17.03.2023

§ 1 Inntaksreglement

Inntak av elever til skolen skal skje i henhold til de enhver tids gjeldende bestemmelser i privatskoleloven med forskrifter og det av styret fastsatte inntaksreglement.

§ 2 Elevinntak

Skolestyret avgjør hvor mange elever som skal tas opp hvert skoleår, innenfor skolens godkjente elevplasser. Dette skal avgjøres og kunngjøres innen utgangen av november, hvert kalenderår.

Skolen har hele landet som inntaksområde jfr. privatskoleloven § 3-1.

Ved oversøkning skal elevinntaket prioriteres etter følgende kriterier:

  1. Søkere til 7. og 8. trinn.
  2. Søkere som har søsken ved skolen.
  3. Dokumentert interesse/kunnskap om skolen.
  4. Barn av skolens ansatte og barn av skolens styremedlemmer.
  5. Søknadsdato.
  6. Ved over 60 % andel av det ene kjønn, kan skolen velge å prioritere det motsatte kjønn.

For søkere til 9. og 10. trinn:

  1. Elevens karaktergjennomsnitt samt adferd/orden og fravær.
  2. Søkere som har søsken ved skolen.
  3. Barn av skolens ansatte og barn av skolens styremedlemmer.
  4. Søknadsdato.

Melding om inntak til skolen skal sendes til hjemkommunen til eleven, jfr. privatskoleloven § 3-1 fjerde ledd.

§ 3 Søknadsfrister og kunngjøring om inntak av elever

Skolens søknadsfrist er 1.februar. Tilbud om skoleplass sendes ut i løpet av april. Skolen kan ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser. Inntaket stanses 30. september.

§ 4 Klageadgang

Det er klageadgang på vedtak om inntak. Klageinstans er skolens valgte styre. Eventuell videre klageprosess gjennomføres som omtalt i forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, med Statsforvalteren som endelig klageinstans.  En klage på vedtak om inntak kan imidlertid også fremmes direkte til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

§ 5 Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i privatloven med vedtekter og skolens vedtekter. Endringer skal gjøres i god tid før inntaket endringene skal gjelde for igangsettes. Elever som går på skolen vil få opptak til neste skoleår, forutsatt at skolepengene er innbetalt.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: lier@akademiet.no

Telefon: +47 31 01 19 55

Adresse: Ringeriksveien 77C, 3402 Lier

Kontakt Akademiet Ungdomsskole Lier