Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier
Akademiet Ungdomsskole Lier

Praktisk info

Les om hvordan søke skoleplass, inntaksprosess, se skolerute og annen praktisk informasjon her.

Praktisk informasjon

Slik søker du skoleplass

Søk skoleplass her.
Vi tar imot søknader fra 7. til 10. trinn.

Reglementer og øvrig informasjon

Vi tar imot søknader hele året, men hovedfristen vår er 1. februar til påfølgende skoleår. Søkere som har sendt søknad innen 1. februar vil bli prioritert inn i førsteinntaket, mens søknader som kommer inn etter 1. februar er med på det rullerende inntaket.

Søkere som har søkt innen 1. februar vil bli invitert på noen obligatoriske aktiviteter, slik at søkeren kan bli trygg på at Akademiet Ungdomsskole Lier er rett skolen for seg.

Høsten 2023  og våren 2024 er det lagt opp til følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Delta på infomøte enten 23. november 2023 eller 31. januar 2024
  • Uke 10, 11 og 12: Hospiteringsdag for søkere (husk å be nåværende skole om fri denne dagen)
  • Torsdag  18. april kl. 15.30-17.00: Bli kjent-opplegg for søkerne og foresatte
  • Torsdag 6. juni kl. 17.30-19.30: Bli kjent-kveld med elever og foresatte på Eiksetra

Tilbud om skoleplass og kontrakter sendes ut i april. De som ikke får plass i denne runden, vil få tilbud om å stå på venteliste.

Skolerute for 2023/2024

MånedFerier og fridager/merknader
AugustFørste skoledag er tirsdag 15.08
SeptemberPlanleggingsdag fredag 30.09. Skole og SFO stengt.
OktoberHøstferie uke 40: f.o.m. mandag 02.10 t.o.m. fredag 06.10
NovemberJulemarked lørdag 25.11
DesemberSiste skoledag før juleferien er fredag 15.12
JanuarFørste skoledag etter juleferien er onsdag 03.01
FebruarVinterferie uke 9: fom. mandag 26.02 tom. fredag 01.03
MarsVinterferie uke 9: fom. mandag 26.02 tom. fredag 01.03
Påskeferie uke 13: fom. mandag 25.03 tom. mandag 01.04
AprilPåskeferie uke 13: fom. mandag 25.03 tom. mandag 01.04
MaiFridager:
Onsdag 01.05 – Arbeidernes dag og offentlig fridag
Torsdag 09.05 – Kristi himmelfartsdag
Fredag 10.05 – Fridag
Fredag 17.05 – Grunnlovsdag
Mandag 20.05 – 2. pinsedag
JuniSiste skoledag før sommerferien er fredag 21.06


Skolerute for 2024/2025

MånedFerier og fridager/merknader
AugustFørste skoledag er mandag 19.08
SeptemberHøstferie uke 40: f.o.m. mandag 30.09 t.o.m. fredag 04.10
OktoberHøstferie uke 40: f.o.m. mandag 30.09 t.o.m. fredag 04.10
NovemberPlanleggingsdag fredag 08.11
DesemberSiste skoledag før juleferien er fredag 20.12
JanuarFørste skoledag etter juleferien er mandag 06.01
FebruarVinterferie uke 9: fom. mandag 24.02 tom. fredag 28.02
Mars
AprilPåskeferie uke 16: fom. mandag14.04 tom. mandag 21.04
MaiFridager:
Torsdag 01.05 – Arbeidernes dag og offentlig fridag
Fredag 02.05 – Planleggingsdag
Torsdag  29.05 – Kristi himmelfartsdag
Fredag 30.05 – Fridag
Mandag 09.06 – 2. pinsedag
JuniSiste skoledag før sommerferien er fredag 20.06

Akademiet Ungdomsskole Lier satser på forsering. Vi jobber for å gi våre elever et best mulig utgangspunkt, både med tanke på videregående skole og høyere utdanning. Med forsering gir vi elevene mulighet til å arbeide på et høyt faglig nivå. Gjennom faglig fordypning, selvstendighet og god sosial utvikling vil elevene sitte igjen med en rekke ferdigheter. Disse ferdighetene kan anvendes innen et bredt spekter av fagområder og ulike yrker! Elever fra Akademiets ungdomsskoler får 0,25 poeng ekstra inn til våre videregående skoler.
Vi er opptatt av at du som søker skoleplass hos oss skal kjenne til skolens verdier. Vi inviterer derfor nye søkere til introkurs som skal gi elever og foreldre et bedre innblikk i hvordan vi jobber.

Skoleåret 2023/2024

7. – 10. trinn: kr. 2500,- pr. måned i 11 måneder.
Lunsjpenger: Vi har en frivillig lunsjordning som koster kr. 500,- pr. måned i 11 måneder.
Skolepenger indeksjusteres årlig etter vedtak i skolestyret.

Skoleåret 2024/2025

7. – 10. trinn: kr. 2600,- pr. måned i 11 måneder.
Lunsjpenger: Vi har en frivillig lunsjordning som koster kr. 550,- pr. måned i 11 måneder.
Skolepenger indeksjusteres årlig etter vedtak i skolestyret.

For å skape en optimal utdanning for elevene på Akademiet Ungdomsskole Lier er vi avhengige av et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet. Vår visjon er å drive en god og fremtidsrettet skole, med eleven i sentrum. Skolen har som mål å bli Norges beste skole for ”deg som vil litt mer.” For å klare dette trenger vi foresatte som er engasjerte og ønsker å bidra for at vi og barna deres skal lykkes. For å bli best mulig, setter lærerne stor pris på tilbakemeldinger om hva som fungerer, slik at vi kan bruke dette for å bli enda bedre. For å skape en veldig god skole er vi avhengige av at positivitet, velvilje og innsats gjennomsyrer lærere, elever og foresatte. Et godt samarbeid opprettholdes fortrinnsvis gjennom foreldremøter, utviklingssamtaler og vår digitale læringsplattform. Vi sender også ut jevnlige nyhetsbrev.

Nærmeste busstopp er Linnesvollen, hit går buss 61 og 79.
Se brakar.no for forbindelser fra der du bor.

Kommer du med tog, kan du ta toget til Brakerøya stasjon og ta buss 61 videre til skolen.

Ellers oppfordrer vi de som bor i nærheten til å gå eller sykle til skolen 😊

Rett til fri skoleskyss gjelder ved:

  • Mer enn 4 km skolevei

I tillegg kan elever med farlig skolevei søke om skoleskyss selv om avstanden er kortere enn kravene over. Ta kontakt med skolen dersom dere har behov for veiledning.

Planlagt og uplanlagt fravær

I spesielle tilfeller kan foreldre søke om fri fra skolen for inntil 14 dager. Alt fravær utover 14 dager har skolen ikke lov til å innvilge i henhold til Privatskoleloven:

3-13 Permisjon frå pliktig grunnskoleopplæring

Når det er forsvarleg, kan skolen etter søknad gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker

Foresatte sender søknad om planlagt fravær over tre dager til rektor, mens fravær mellom 1-3 dager sendes til mentor. Vi ber foreldrene respektere skolens arbeidstid og så langt det lar seg gjøre unngå å ta elevene ut i forbindelse med helger og ferier. Ved innvilget søknad om fravær er det viktig å avtale med mentor hva eleven skal gjøre av skolearbeid før, under og evt. etter fraværet.

NB. Foresatte har selv ansvaret for at elevene tar igjen det forsømte skolearbeidet etter fraværet.

Det er viktig at barn som sendes på skolen er friske og kan delta i skolens aktiviteter. Dvs. at elevene også må være friske nok til å være ute i utetiden. Ved sykdom bes foresatte gi skolen beskjed ved å sende SMS til gruppetelefonen. Dette nummeret finner du senere i dokumentet. Vi skal ha skriftlig beskjed om alt fravær, og det skal oppgis tidspunkt og årsak til fravær.

Fra og med 8. årstrinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager. Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsak til fraværet. Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringa på forhånd.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

  1. dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
  2. innvilget permisjon etter opplæringsloven 2-11.

For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Skolen følger med på hvilke retningslinjer Utdanningsdirektoratet gir mtp. fraværsføring i forbindelse med korona-situasjonen. Det kan derfor komme endringer i løpet av året. Om du har spørsmål kan du ta direkte kontakt med skolen.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: lier@akademiet.no

Telefon: +47 31 01 19 55

Adresse: Ringeriksveien 77C, 3402 Lier

Kontakt Akademiet Ungdomsskole Lier