Elever på Akademiet Realfagsskole Oslo sitter ute på lekeplassen

IT-reglement Akademiet Realfagsskole Oslo

Her kan du lese IT-reglementet til Akademiet Realfagsskole Oslo.

IT-reglement

Reglement for bruk av Akademiets IKT-tjenester
v.3.3 pr. 23.08.2021

§1 Reglementets omfang

Dette reglement gjelder for bruk av Akademiets IKT-tjenester (Akademiet blir heretter omtalt som skolen). Med IKT-tjenester menes skolens datamaskiner, nettverksressurser, informasjonssystemer og tjenester knyttet til disse. Reglementet gjelder for skolens elever og andre som får tilgang til IKT-tjenestene (heretter omtalt som brukere).

§2 Lojal og akseptabel bruk

2.1 Identifikasjon

Som bruker av skolens IKT-tjenester er du forpliktet til alltid å oppgi korrekt identifikasjon. Det er ikke tillatt å dele brukernavn og passord med andre eller å bevisst oppgi ukorrekt identifikasjon på noen måte.

2.2 Korrekt bruk

Brukerne plikter å sette seg inn i korrekt bruk og håndtering av IKT-tjenestene som tilbys slik at skolens IKT-tjenester ikke utsettes for unødvendig risiko. De plikter også å følge veiledning som blir gitt av skolens personell.

2.3 Forhindre tjenesteavbrudd

Brukerne må ikke bidra til at det oppstår avbrudd i IKT-tjenestene eller på annen måte bevisst forårsake ulempe for andre. Brukeren skal alltid utvise aktsomhet slik at ressursbruk ikke belaster IKT-tjenester uhensiktsmessig.

2.4 Forhindre uautorisert tilgang

Brukere av skolens IKT-tjenester plikter å bidra til å forhindre at uautoriserte personer får tilgang til skolens IKT-tjenester.

2.5 Varslingsplikt

Dersom du blir kjent med eller mistenker hendelser og avvik fra reglement i skolens IKT-tjenester er du pliktig til å varsle skolens personell uten unødvendig opphold.

2.6 Opphør av brukerforhold

Ved opphørt studie- eller brukerforhold vil brukers data bli slettet fra skolens systemer. Brukere som ønsker å ta med sin data videre må selv påse at denne dataen blir hentet ut før brukerforholdet opphører.

§3 Informasjonssikkerhet

3.1 Sikkerhetskopi

Brukere som låner skolens datamaskiner, er selv ansvarlig for å ivareta sikkerhetskopi av sin egen data som er lagret på disse enhetene. Dataen kan bli utilgjengelig av flere årsaker som utilsiktet endring/sletting, skadevare, teknisk feil eller tyveri av enheten og det er brukers eget ansvar å påse at dataen ikke går tapt ved slike hendelser.

3.2 Uautorisert programvare

All programvare som benyttes på skolens maskiner og i skolens nett må være korrekt lisensiert og godkjent av skolens personell.

3.3 Sårbarheter og konfigurasjonsfeil

Dersom brukeren blir kjent med sårbarheter eller konfigurasjonsfeil i skolens IKT-tjenester må disse meldes til skolens personell uten unødvendig opphold. Slike sårbarheter må ikke under noen omstendighet utnyttes og informasjon om dem må ikke deles med andre enn skolens personell.

§4 Sosiale medier

4.1 Tilgjengelig for alle

Det er alltid en risiko for at det man legger ut på nett og sosiale medier blir tilgjengelig utenfor den opprinnelige målgruppen. Når man legger ut informasjon må man alltid regne med at man kan miste kontroll over innholdet. Tenk deg derfor godt om før du sender eller legger ut noe på nett og legg aldri ut noe som kan skade deg selv eller andre.

4.2 Respekt

Brukerne skal alltid behandle andre med respekt og omtale andre i positive ordelag. Dette er særdeles viktig på nett og i sosiale medier. Skolens IKT-tjenester skal aldri benyttes til å fremsette hatefulle ytringer, ærekrenkelser eller diskriminerende uttalelser, formidle pornografi eller taushetsbelagte opplysninger, krenke privatlivets fred eller oppfordre eller medvirke til ulovlige eller reglementsstridige handlinger.

§5 Lover og regler

5.1 Personvern og samtykke

Personvernforordningen/GDPR stiller klare krav til innhenting av samtykke ved bruk av bilder og andre personopplysninger. Brukere plikter å sette seg inn i korrekt deling av bilder som beskrevet av Datatilsynet.

Deling av bilder | Datatilsynet

5.2 Opphavsrett

Respekter opphavsretten og kontroller at du har rett til å benytte eller dele innhold som programvare, bilder, film, musikk og informasjon. Lisensbasert programvare som benyttes i skolens IKT-tjenester kan ikke overføres til andre.

5.3 Skolens rett til innsyn

Skolen har plikt til å sikre og vedlikeholde sine IKT-tjenester. Dette medfører at skolen har rett til å se og analysere trafikk og data som behandles i IKT-tjenestene, men kun med formål å ivareta sikkerhet og stabilitet.

§6 Sanksjoner

Overtredelse av dette reglementet kan føre til at bruker nektes tilgang til skolens IT-tjenester, inkludert inndragelse av utlånt utstyr etter beskjed fra rektor, hertil kommer sanksjoner som skolen etter andre regler kan gjøre gjeldende.

Ved brudd på reglementet vil bla. følgende sanksjonsmuligheter kunne benyttes:

  • Ved første gangs brudd på reglementet, får bruker inntil 5 anmerkninger og varsel om fare for nedsatt ordens/oppførselskarakter.
  • Ved annen gangs brudd på reglementet, eller ved særlig grove brudd på regelverket, stenges tilgang til brukernavn/konto på skolens maskiner for en periode på minst 3 skoledager. Brukeren vil da samtidig automatisk få varsel om at ordens-/oppførselskarakter blir nedsatt. Rektor kan også fatte vedtak om utvisning etter skolens ordensreglement.

Skade som følge av brudd på retningslinjer angående korrekt bruk, eller ved generell uaktsom bruk eller oppbevaring kan medføre erstatningsplikt.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Telefon: 930 66 990

Adresse: Johan Selmers gate 5, 0475 Oslo