Chat with us, powered by LiveChat

Studiespesialisering med E-sport

Dataspill og skole? Da er studiespesialisering med E-sport noe for deg.

Studiespesialisering med E-sport

E-sport står allerede på timeplanen ved flere videregående skoler i landet. Akademiet tilbyr nå
E-sport som første skole i Møre og Romsdal! Akademiet har lang erfaring i å arrangere LAN og legge til rette for lokale konkurranser. Vi tar nå dette et skritt videre! Samarbeid med andre Akademiet-/Heltbergskoler, ulike ekskursjoner og deltagelse på lokale og nasjonale konkurranser vil være en naturlig del av undervisningsopplegget.

Dataspill og skole? Det kan kanskje virke som en litt underlig kombinasjon, men i Norge er det nå over 1500 utøvere som konkurrerer på et så konkurransemessig høyt nivå at det absolutt vil være å regne som idrett.

På samme måte som med annen sport stilles det store krav til talent, treningsdisiplin, søvn og kosthold for å prestere på de øverste nivåene. Interessen for E-sport er økende i hele Europa og i løpet av 2019 regnet enn med at det globalt ville være rundt 385 millioner mennesker som fulgte med på ulike turneringer og konkurranser.

Studiespesialisering med Juss

Som elev på studiespesialisering med juss har du samme programfagstilbud og valgmuligheter som andre elever. Du følger vanlige læreplaner for studiespesialisering, og du velger selvsagt som andre elever blant alle programfagene vi tilbyr ved skolen.

Samarbeid med advokatfirmaer, ulike ekskursjoner og besøk ved rettslige instanser vil være en naturlig del av undervisningsopplegget. Det blir også gitt forelesninger i- og utenfor skolen av jurister som arbeider i bransjen.

Nesten alle samfunnsområder blir styrt av rettsregler, og nesten alle problemstillinger og spørsmål har en rettslig side ved seg. Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? Er du samfunnsengasjert og løsningsorientert, og ønsker mange valgmuligheter på arbeidsmarkedet? Da har du et godt utgangspunkt for å velge studiespesialisering med juss, der faget Rettslære inngår som en naturlig del av undervisningen.

Jurister har innsikt i mange ulike rettsområder og arbeider innen mange felt i samfunnet. Noen jobber som advokater, dommere eller politijurister. Andre jobber i offentlige institusjoner eller privat næringsliv. Du finner også jurister innen høyere utdanning og forskning, i mediene og ikke sjeldent i lederposisjoner i offentlig og privat virksomhet.

Som jurist bør du være flink til å uttrykke deg skriftlig og muntlig, ha gode allmennkunnskaper, menneskekunnskaper og høy etisk standard. Jurister er ofte samfunnsengasjert og holder seg oppdatert på utviklingen i det juridiske miljøet.

 

Studiespesialisering med Teknologi og forskning

Denne studieretningen passer for deg som er glad i realfag og matematikk, og vet at du har lyst til å studere realfag også etter videregående skole. Kan du tenke deg å lære mer om hvordan forskere arbeider, og hvordan forskningsresultater kan anvendes i næringslivet? Da kan studiespesialisering med teknologi og forskning være noe for deg.

Som elev vil du få innsikt i naturvitenskapelig metode, få innsyn i forskningsmiljøer, og miljøer der forskning blir anvendt. Moderne teknologi er et naturlig verktøy i dette arbeidet. I tillegg til fellesfagene vil du få forsterket matematikkopplæring og faget Teknologi og forskningslære.

Faglig og teoretisk kunnskap kombinert med evne til å tenke kreativt og nyskapende er svært etterspurt i samfunns- og næringslivet. I en tid der teknologien griper inn på mange områder i arbeidsliv og privatliv er nyskapning gjennom bruk av teknologi og eksperimentelt arbeid sentralt. Besøk på NTNU, Cern, deltagelse i Ocean Space Race og dronebygging er noen av aktivitetene som er aktuelt i dette utdanningsløpet.

Et samfunn trenger teknisk og naturvitenskapelig kompetanse for å sikre framtidig velferd, ikke minst gjelder dette i vår region. Næringslivet på Sunnmøre domineres av teknologitunge bedrifter som sterkt etterspør arbeidskraft med nettopp slik kompetanse.

Samarbeid med teknologi- og forskningsbedrifter, samt ulike ekskursjoner og besøk ved disse, vil være en naturlig del av undervisningsopplegget. Det blir også gitt forelesninger i og utenfor skolen av forelesere fra andre bransjer.

 

Studiespesialisering med internasjonalt fokus

Som elev på Akademiets internasjonale linje har du samme programfagtilbud og valgmuligheter som andre elever. Du følger vanlige læreplaner for studiespesialisering, og du velger selvsagt som andre elever blant programfagene vi tilbyr ved skolen. Du må dog velge programmet ”Internasjonal” med en uketime på VG2 og VG3. I tillegg til ordinært vitnemål får du et eget utdanningsbevis fra skolen for deltagelse på den internasjonale delen.

I forhold til vanlig studiespesialisering har denne klassen et mer internasjonalt preg på undervisningen, ulike prosjekter samt kontakt med skoler og elever i Europa. Elevene lærer mye om internasjonale forhold, religion, kultur, tradisjoner, mat, dagsaktuelle tema gjennom mediebildet og annet fra landet de skal reise til.

Verden har aldri vært så liten som nå. Internasjonalisering og globalisering står i fokus som aldri før. Akademiet har lang erfaring med internasjonalisering. Våre elever har besøkt byer i inn og utland, vi har hatt reiselivsstudier, språk og ulike utenlandsopphold. Vi tilbyr  utdanningsprogrammet Studiespesialisering med Internasjonalt fokus på VG1, VG2 og VG3.

Siden det er utenlandstur på alle årstrinn på internasjonal linje, vil det medføre ekstra kostnader til reise og opphold som eleven må betale selv.

Utdanningsprogram tilbys ved følgende skolesteder

Alle våre utdanningsprogram