Elever på Akademiet Ungdomsskole Lier jobber med lego

Ordensreglement Akademiet Ungdomsskole Lier

Her kan du lese ordensreglementet for Akademiet Ungdomsskole Lier.

Ordensreglement

Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven § 3-9.
Reglementet er vedtatt i Skolestyre 01.11.2023

Elevens rettigheter og plikter

§9 A-2 Retten til et trygt og godt skolemiljø

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Derfor har skolen i samråd med elevrådet laget regler som skal sikre dette. Elevene gjøres fortløpende kjent med reglene. Skolen har de samme sanksjonsmulighetene for dette som ellers i det lokale ordensreglementet.

Eleven forplikter seg til å rette seg etter bestemmelser i lov, forskrift, reglement og instrukser, herunder også dette reglement, som har til hensikt å sikre alle våre elever et trygt og godt læringsmiljø – fritt for krenkende adferd. Alle våre elever er forpliktet til å bidra slik at vi kan skape en skole som fremmer våre elevers helse, trivsel og læring.

Elever har rett og plikt til å møte på skolen, og delta i den planlagte undervisningen hver dag. Unntak fra dette er at det foreligger gyldig grunn til fravær, som for eksempel sykdom eller innvilget permisjon. Melding om varsles av en foresatt på iSkole.

Det må søkes om permisjon til skolen ved planlagt fravær. Søknad om permisjon sendes skriftlig på iSkole. Skolen kan innvilge permisjon inntil 14 dager (10 skoledager). Rektor fatter enkeltvedtak.

Foresatte har ansvar for opplæringen i fraværsperioden.

Elever plikter å møte presis til undervisningen.

Eleven plikter å delta aktivt i opplæringa slik at læreren får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i faget

Elever må vise respekt overfor medelever, lærere og øvrig ansatte og foresatte. Elever skal opptre hensynsfullt og hjelpsomt.

Elever skal bidra til å holde ro og orden på skolens område, og på vei til og fra skolen.

Elever skal behandle skolens undervisningsmateriell, inventar, skolebygning og gjenstander på utearealet med varsomhet. Skadeverk og unødig forringelse er ikke tillatt.

Mobiltelefoner og annet privat elektronisk utstyr, skal være avslått og levert til lærer dersom annet ikke avtales med læreren.

Det er ikke tillatt å nyte tobakk, snus, el-sigarett, alkohol eller andre rusmidler på skoleområdet i skoletiden, eller ved arrangementer som skolen står for. Bruk/besittelse av rusmidler er forbudt og straffbart.

Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen til skolens område.

Det er ikke tillatt å bruke skolens internett eller annen kommunikasjon til å laste ned eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende eller som er i strid med norsk lov.

Bruk av sosiale medier som brukes på skolen skal være noe som alle på skolen er inkludert i. Man må passe på at det ikke krenker eller mobber noen.

Elever skal unngå farlig eller uhemmet voldsom lek. Skolens personale kan avbryte og forby lek de mener ikke samsvarer med skolens formål eller kan regnes som risikofylt.

Konsekvenser av brudd på ordensreglementet

Brudd på dette reglementet vil resultere i relevante reaksjoner mot eleven. Om nødvendig iverksettes refsingstiltak. Virkemidlene skal stå i forhold til bruddets karakter for å skape et trygt og forutsigbart skolemiljø. Eleven skal ha mulighet til å forklare seg.

Følgende virkemidler kan brukes:

Samtale med læreren med sikte på veiledning, eventuelt for å få klarhet i hva som har skjedd og hvorfor det skjedde.

Megling mellom ulike parter i en konflikt med sikte på fredelig konfliktløsning.

Rektor/lærer kan ta eleven(e) til side eller ut av gruppen for å drøfte situasjonen slik at det kan skapes felles forståelse for hvorfor situasjonen oppsto, hvordan den burde vært løst og hva vi kan gjøre for å unngå en tilsvarende situasjon igjen.

Foresatte kan innkalles til konferanse vedrørende elevens situasjon.

Farlige gjenstander og/eller rusmidler/tobakk samt el-sigarett beslaglegges og foresatte kontaktes.

Bruk/besittelse av narkotika er forbudt og straffes etter legemiddelloven § 24 med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder. Alle tilfeller politianmeldes (§31) og eleven bortvises fra skolen umiddelbart inntil 3 dager

Elever som roter til eller ødelegger noe, må rydde og vaske etter seg og/eller eventuelt reparerer ødelagte ting. I spesielle tilfeller, kan det reises erstatningskrav mot foresatte. For skader elever har utøvd på medelevers eiendeler, må foresatte kreve erstatning fra skadevolders foresatte.

Eleven på årstrinn 1-7 kan bortvises fra enkelttimer, eller for resten av dagen. På årstrinn 8-10 kan elever bortvises i inntil 3 dager. Rektor vedtar bortvisningen som enkeltvedtak etter å ha rådført seg med lærerne eller andre som kan være part i saken. Bortvisning skal så langt som mulig skje i samråd med foresatte. Foresatte skal varsles i rimelig tid før bortvisningen iverksettes.

På 8.-10. trinn får elevene vurdering i orden og adferd hvert halvår, standpunktkarakter gis på 10. trinn og føres på vitnemål. Brudd på ordensreglement gir anmerkning i orden eller adferd ut ifra regelbrudd, og avhengig av alvorlighetsgraden og gjentagelse vil brudd på ordensreglementet først føre til varsel om nedsatt karakter i orden og/eller adferd og deretter evt. nedsatt karakter.

Klagemuligheter

Enkeltvedtak kan påklages i samsvar med Forvaltningslova § 2. Klageinstans er Statsforvalter.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: lier@akademiet.no

Telefon: +47 31 01 19 55

Adresse: Ringeriksveien 77C, 3402 Lier

Kontakt Akademiet Ungdomsskole Lier