Elever på Akademiet VGS Ålesund

Inntaksreglement

Inntaksreglementet til Akademiet VGS Ålesund gir deg oversikt over prioritering til elevinntaket.

Vårt inntaksreglement

Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskoleloven § 3-1, rundskriv Udir-5-2010 og er vedtatt av Akademiet VGS Ålesund styre. Reglementet gjelder fra og med inntak til skolestart høsten 2011.

§1 Inntaksreglement

Inntak av elever til Akademiet VGS Ålesund skal skje i henhold til de til enhver tids gjeldende bestemmelser i privatskoleloven med forskrifter og det av styret fastsatte inntaksreglement.

§2 Elevinntak

Skolestyret avgjør hvor mange elever som skal taes opp hvert skoleår. Akademiet VGS Ålesund har hele landet som inntaksområde. Ved kapasitetsproblemer skal elevinntaket prioriteres etter følgende kriterier (i
rekkefølge):

Ungdom med rett til videregående opplæring etter privatskoleloven § 3-1, første og andre ledd prioriteres.
Elever med høyere poengsum blir tatt inn foran søkere med lavere poengsum, jfr. forskrift til Opplæringslova §§6.14-17 og §§6.22,23,26. Siste tilgjengelige karakter gjelder. For søknader som kommer via VIGO gjelder karakterpoengene som er registrert i VIGO.
Elever som har fulgt et av Akademiets andre studier prioriteres. Dette gjelder ikke elever som har hatt stort udokumentert fravær som har medført bortfall av statstilskudd.
Elever som har søsken på skolen prioriteres. I forbindelse med opptak til skolen tilbys foreldrene å delta i en frivillig innføring i skolens pedagogiske prinsipper og arbeidsmåter.

For å kunne forberede en best mulig skolestart kan det, etter at inntaket er endelig og eleven har akseptert tilbud om plass ved skolen, innhentes skriftlig tillatelse fra foresatte til å innhente opplysninger om vedkommende elev fra grunnskolen og pedagogisk psykologisk tjeneste, dersom skolen ser dette som formålstjenlig i forhold
til klassens sammensetning og forventede innsatsområder. Det er frivillig for foresatte å eventuelt gi skolen slik tillatelse til å innhente opplysninger om elevene.

Melding om inntak til videregående opplæring sendes til hjemfylket til eleven, jfr. privatskoleloven § 3-1 fjerde ledd.

En elev som har fått plass ved Akademiet VGS Molde, har rett til å fullføre skoleåret eller vedkommende kurs med mindre eleven kan vises bort, jfr. privatskoleloven § 3-10.

§3 Søknadsfrister og kunngjøring om inntak av elever

Hvert år ca. 1. Desember skal søknadsfrist og studietilbud kunngjøres på dertil egnet måte for å sikre at informasjonen om inntak for neste skoleår når offentligheten.

Søknadsfristen ved første inntak skal følge VIGO-søknadsfristen i Møre og Romsdal, som normalt er 1. Mars. Videre inntak skjer fortløpende etter skolens kapasitet.

Dersom nevnte dato er helligdag, gjelder den derpå følgende hverdag. Søknader som kommer inn etter fristene blir ført på venteliste, og skolen kan ta inn søkere så lenge det evt. finnes ledige plasser.

Skolens ledelse kan vedta å redusere inntaket til 80 % av elevtallet ved første inntak, for bedre fordeling av arbeidsbelastningen ved skolens administrasjon eller etter ønske fra vertsfylkets opplæringskontor.

§4 Gjennomgang av søknader

Etter utløpet av søknadsfristen skal skolens rektor eller den han skriftlig bemyndiger gjennomgå de innkomne søknader.

Rektor meddeler endelig inntak. Meddelelse om inntak etter første inntak skal finne sted innen 10 uker etter søknadsfristens utløp, jfr § 3. Senere inntak skjer fortløpende etter fristen. Søkere som ikke blir meddelt inntak, kan få tilbud om å stå på venteliste. Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig. Rektor kan skriftlig
bemyndige andre til å meddele inntak.

§5 Klagegang

Det er klageadgang på vedtak om inntak. Klageinstans er skolens valgte styre. Eventuell videre klageprosess gjennomføres som omtalt i forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, med fylkesmannen i skolens vertsfylke som endelig klageinstans. En klage på vedtak om inntak kan imidlertid fremmes direkte til fylkesmannen i skolens
vertsfylke.

§6 Endring i inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven med vedtekter og skolens vedtekter.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: alesund@akademiet.no

Telefon: 70 13 42 10

Adresse: Molovegen 5, 6004 Ålesund

Postadresse: Postboks 943, 6001 Ålesund