Tre elever på Akademiet jobber med juss

IT-reglement

Reglement for elevers bruk av datautstyr og nettverk ved Akademiet
Videregående Skole.

Vårt inntaksreglement

v.3.2 pr. 11.08.08

1. Området for dette reglement

1.1 Dette reglement gjelder for bruk av Akademiets Videregående Skoles IKT-tjenester (heretter omtalt som Akademiet eller skolen). Med IKT-tjenester siktes det til stasjonære og bærbare datamaskiner, sluttbrukerutstyr, og nettverksressurser, samt tilgang til læringssystemer. Reglementet gjelder for skolens elever og andre som får
tilgang til IKT-tjenestene, heretter kalt brukere.

1.2 Reglementet skal være tilgjengelig på elektronisk form. Det kan fås ved henvendelse til lokal IT-ansvarlig. Reglementet skal også deles ut ved første gangs brukerregistrering, eller på annen måte gjøres kjent for brukere.

1.3 En bruker plikter å holde seg informert om det til enhver tid gjeldende reglement og eventuelle supplerende bestemmelser.

2. Lojal og akseptabel bruk

2.1 Når en bruker skal identifisere seg ved bruk av IKT-tjenestene er vedkommende forpliktet til alltid å identifisere seg med sitt eget brukernavn, passord eller på annen regulær måte. Det er ikke tillatt å bruke annen brukers ID, eller å endre PC/MAC eller annen maskinvare-ID som for eksempel nettverksadapter-adresse (såkalt MACadresse)
eller andre adresser.

2.2 En bruker har plikt til å følge rektor/lærere og driftspersonalets anvisninger om bruk av IKT-tjenestene. En bruker har også plikt til å sette seg inn i bruksanvisning, dokumentasjon m.v. på forsvarlig måte, slik at brukeren reduserer muligheten for av uvitenhet å skape risiko for driftsforstyrrelser eller tap av data, programmer eller utstyr.

2.3 Ved opphørt studie- eller brukerforhold er brukeren ansvarlig for at data, filer, mail m.v. som er lagret under brukerens navn eller lignende slettes. Skjer dette ikke innen rimelig tid, og senest innen en uke, kan lokal IT-ansvarlig slette slike filer. For private data på bærbare maskiner som innleveres for service eller ved at eleven slutter, kan
slike filer slettes umiddelbart.

3. Datasikkerhet

3.1 En bruker må ikke bidra til at det oppstår avbrudd i noen del av systemet eller på annen måte forårsake ulempe for andre.

3.2 En bruker har selv ansvaret for å unngå at tap av egne data, filer, mail, programmer eller lignende skal få minst mulig følger gjennom sikkerhetskopiering, forsvarlig oppbevaring av PC/MAC/media og bruk av anbefalte rutiner vedrørende nettet. Skolen er ikke under noen omstendighet ansvarlig for tap av brukernes private data uansett
lagringssted og lagringsform.

3.3 En bruker plikter å ikke gjøre passord eller andre sikkerhetselementer kjent for
andre.

3.4 En bruker plikter å forhindre at uautoriserte personer får tilgang til bruk av nettet og IT-tjenestene, adgang til maskiner eller tilgang til rom hvor utstyr er tilgjengelig, og også ellers bidra til å hindre at uautoriserte personer får tilgang til utstyret. Utstyr, brukernavn eller passord må ikke lånes ut til andre.

3.5 En bruker plikter å være oppmerksom på at programmer eller data kan inneholde uønskede elementer («virus»), og selv treffe hensiktsmessige tiltak for kvalitetskontroll.

3.6 En bruker plikter straks å rapportere forhold som kan ha betydning for IKTtjenestenes sikkerhet eller integritet til IT-ansvarlig eller skolens administrasjon.

4. Respekt for andre brukere og personvern

4.1 En bruker må ikke søke å oppnå uautorisert tilgang til andres data, programmer m.m, eller på noen som helst måte søke å gjøre seg kjent med andres passord eller andre sikkerhetselementer.

4.2 En bruker plikter å gjøre seg kjent med de regler som særlig gjelder forpersonopplysninger.

5. Sømmelig bruk og ressursbevissthet

5.1 Brukeren har et medansvar for at IKT-ressursene utnyttes best mulig. Som ressurser siktes det her til tid og kapasitet både for maskiner, nettverk og personale knyttet til virksomheten rundt IKT-tjenestene.

5.2 En bruker skal være meget tilbakeholden med bruk av IKT-tjenestene til virksomhet som ikke har direkte tilknytning til faglig virksomhet og studier.

5.3 Skolens IKT-utstyr, nettverk eller andre tjenester skal ikke under noen omstendigheter benyttes til ned- eller opplasting av musikk, filmer, program eller annet materiale, dette gjelder både materiale som fritt tilgjengelig og materiale som er beskyttet av opphavsrett. Filer som åpenbart ikke er knyttet til undervisning, og som opptar plass og ressurser på skolens nettverk, vil bli fjernet uten varsel.

5.4 En bruker må ikke benytte IKT-utstyr, nettverk eller andre tjenester til å fremsette ærekrenkelser eller diskriminerende uttalelser, formidle pornografi eller taushetsbelagte opplysninger, krenke privatlivets fred eller oppfordre eller medvirke til ulovlige eller reglementsstridige handlinger.

6. Rettigheter

6.1 Både til datamaskinprogrammer og til data (tekst så vel som samlinger av opplysninger som f.eks. databaser) er det normalt knyttet rettigheter som gjør bruk avhengig av avtale med rettighetshaver. Bruker forplikter seg til å respektere andres rettigheter.

6.2 En bruker har ikke adgang til å kopiere programmer ved hjelp av skolens utstyr utover det som følger av avtaler om disposisjonsrett (lisensavtaler). Det er ikke i noe fall tillatt å kopiere lisensbelagte programmer til privat bruk.

6.3 Når Akademiet gjør programmer, data eller annet tilgjengelig, plikter bruker å respektere de begrensninger for bruk som følger av avtalen.

7. IT-ansvarlig og Akademiets rett til innsyn

7.1 Akademiet har rett til å søke tilgang til den enkelte brukers reserverte områder i nettverket, servere, disker, på PC/MACene eller annet utstyr med sikte på: (1) å sikre anleggets funksjonalitet, eller (2) kontrollere at brukeren ikke krenker eller har krenket skolens ordensreglement eller dette reglements bestemmelser Det forutsettes at slik tilgang bare søkes når det er av betydning for driften eller skolens ansvar, eller av hensyn til undervisning og prøve/eksamensavikling.

8. Sanksjoner

8.1 Overtredelse av dette reglementet kan føre til at bruker nektes tilgang til skolens IT-tjenester samt at brukers PC/MAC kan dras inn etter beskjed fra rektor, hertil kommer sanksjoner som skolen etter andre regler kan gjøre gjeldende.

Ved brudd på reglementet vil bla. følgende sanksjonsmuligheter kunne benyttes: Ved første gangs brudd på reglementet, får bruker inntil 5 anmerkninger og varsel om fare for nedsatt ordens/oppførselskarakter.

Ved annen gangs brudd på reglementet, eller ved særlig grove brudd på regelverket, stenges tilgang til brukernavn/konto på skolens maskiner for en periode på minst 3 skoledager. Brukeren vil da samtidig automatisk få varsel om at ordens-/oppførselskarakter blir nedsatt. Rektor kan også fatte vedtak om utvisning etter
skolens ordensreglement.

8.2 Skade på bærbar PC/MACsom følge av brudd på retningslinjer angående korrekt bruk, eller ved generell uaktsom bruk eller oppbevaring kan medføre erstatningsplikt.

Leif Harald Lied

IT-ansvarlig

leif.harald.lied@infopartner.no

mob. 404 54 646

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: alesund@akademiet.no

Telefon: 70 13 42 10

Adresse: Molovegen 5, 6004 Ålesund

Postadresse: Postboks 943, 6001 Ålesund