Elever på Akademiet VGS Ålesund

Ordensreglement

Ordensreglementet til Akademiet VGS Ålesund foreligger for å fremme trygghet, trivsel og godt læringsutbytte.

Vårt ordensreglement

Oppdatert pr. 5.08.2014

Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven og forskrifter, samt Utdanningsdirektoratets rundskriv. Reglementet er vedtatt av skolestyret i Akademiet VGS Ålesund. Reglementet gjelder fra 19. august 2010.

§1 Formål

Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

§2 Virkeområde

Reglementet gjelder for elever som er tatt inn i Akademiet videregående skole Ålesund (Akademiet Møre AS) heretter kalt ”Skolen”. Reglementet gjelder på skolens område, ved opptreden på skoleveien, i skolens nærområde i skoletiden, ved ekskursjoner og øvrige aktiviteter i skolens regi.

Ved ekskursjoner og skoleturer er tidsrommet mellom avreise og hjemkomst å se på som kontinuerlig skoletid, og ordensreglementet gjelder.

§3 Elevens rettigheter

 1. Elevene har krav på opplæring, hjelp og rettledning, jfr. bestemmelsene i privatskoleloven.
 2. Eleven har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, i samarbeid med øvrige elever og lærere. Dette gjelder blant annet:
 3. oppsett av læringsmål, periodeplaner og gjennomføring av disse
 4. utarbeiding av regler for godt arbeids- og læringsmiljø i klassen
 5. i hvilken grad skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til å nå de mål som er fastsatt for eleven/gruppen/klassen.
 6. Elevene har rett til å få fortløpende muntlig og skriftlig tilbakemelding, oppfølging og veiledning i forhold til de målene den enkelte arbeider mot.
 7. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen har elevene rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, herunder tilgang til pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, jfr. privatskoleloven.
 8. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag.
 9. Elevene har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg, jfr. privatskoleloven.
 10. Elevene har rett til å danne elevråd, jfr. privatskoleloven.
 11. Elevene har rett til å benytte skolens avsatte utstyr og områder til de undervisningsformål som er fastsatt i skolens læreplaner.

§4 Elevens plikter

 1. Elevene plikter å rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen, dens elever og medarbeidere.
 2. Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø og gode samarbeidsformer, vise høflighet og medansvar.
 3. Elevene plikter å møte presis og delta aktivt i opplæringen, herunder daglig logge på og holde seg oppdatert i alle fag på LMS/It’s learning, samt sjekke lekser i kalenderen i god tid. De må holde seg orientert gjennom meldinger, forside, kalender og mappestruktur for de ulike fagene. Elevene skal levere/gjøre avtalt arbeid til rett tid.
 4. Elevene har plikt til å følge verneregler, bruke verneutstyr og/eller særskilte arbeidsklær som kreves for faget eller som skolen påbyr.
 5. Elevene forplikter seg til å ha det undervisningsmateriell og utstyr som kreves.
 6. Skolens eiendom, leide arealer og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Tap, tyveri, hærverk og skader kan i tillegg til reaksjoner etter § 8 i dette reglementet, også medføre erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Både eleven og/eller foresatte bli holdt erstatningsansvarlig for forhold nevnt i dette punkt. Det samme gjelder uforsiktig eller eksperimentell bruk av heiser, låser, alarmer, elektronikk, ITutstyr, lab-utstyr, kantineutstyr mv.
 7. Plaging, mobbing, vold eller andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer aksepteres ikke, og vil kunne medføre refsingstiltak.
 8. Det er ikke tillatt å bruke tobakk, snus eller andre tobakksprodukter på eller utenfor skolens område i skoletiden. Forbudet gjelder også ved ekskursjoner og reiser, og på skolevei. Bruk av tobakkslignende produkter som snusetterligninger er heller ikke tillatt. Medbrakte tobakksprodukter skal ikke oppbevares synlig i skoletiden.
 9. Jmf. endring i Tobakkskadeloven §27, endret med virkning fra 1.juli 2014
 10. Bruk, besittelse eller oppbevaring av rusmidler på skolens områder er forbudt. Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen, i skoletiden eller ved andre aktiviteter i skolens regi. Skolen kan beslaglegge og destruere rusmidler.
 11. Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen. Slike gjenstandene kan beslaglegges av skolen, og overleveres politiet eller destrueres. Mindre farlige gjenstander kan etter rektors bestemmelse tilbakeleveres eleven etter skoletid, eller til foresatte dersom eleven er umyndig.
 12. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner, nettverk eller annet utstyr til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. Skolens ITplattform skal kun brukes til skolerelatert aktivitet.
 13. Mobiltelefon og annet personlig elektronisk utstyr skal være i sekken og avslått eller i såkalt stille modus i opplæringstiden. Ved prøver og eksamener skal slikt utstyr være avslått.
 14. Elevene er selv ansvarlig for egne læremidler, klær, penger, datamaskiner, musikkspillere og andre verdisaker, samt mobiltelefoner og alle andre saker de tar med seg til skolen. Dette gjelder selv om disse sakene er innelåst i et bokskap. Hvis slike ting blir borte på skolens område må eleven selv bære tapet ved dette. Slike verdisaker må ikke oppbevares på skolens område over natten.
 15. Ved mistanke om oppbevaring av tyverigods, rusmidler, våpen eller annet gods i bokskap på skolens område, har skolen rett til å åpne bokskapene uten elevens samtykke. Eleven skal være forespurt om å åpne før lås eventuelt klippes.
 16. Ved ekskursjoner og skoleturer skal eleven følge instruks fra reiseleder/lærer og ta del i det oppsatte programmet for turen.

§5 Fusk eller forsøk på fusk

Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler eller alle former for kommunikasjon under prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er produkt av elevens egen arbeidsinnsats.

Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen vises det til forskrift til friskoleloven FOR- 2006-07-14 nr 932, § 4-22, som sier at eksamen kan annulleres av daglig leder ved skolen, og at eleven da tidligst kan gå opp til ny prøve året etter at eksamen ble annullert.

§6 Fravær

 1. Elevene har fremmøteplikt til undervisningen. Dersom en elev blir syk eller avannen grunn må forlate undervisningen skal skolen ha beskjed snarest mulig. Dersom fraværet varer mer enn tre dager skal skolen ha melding om dette.
 2. Kontaktlærer har ikke krav på begrunnelse for elevens fravær, men alt fravær skal registreres. Det vil likevel være i elevens interesse å dokumentere sitt fravær knyttet til karakter i orden, lånekassen mv.
 3. Dersom eleven kommer mer enn 10 minutter for sent til timen, regnes det som timefravær. Inntil 10 minutter føres som forsentkomming.
 4. Høyt fravær (15-20 %) kan medføre at det faglige vurderingsgrunnlaget blir så svekket at det ikke kan settes termin- eller standpunktkarakter. Hvorvidt det foreligger vurderingsgrunnlag skal vurderes individuelt, med vekt på elevens deltakelse i opplæringen. Ved grensetilfeller skal skolen gi tilbud om utsatte prøver, innlevering av arbeid eller lignende. Når det foreligger fare for manglende vurderingsgrunnlag for å kunne gi standpunktkarakter skal elev/foresatte uten ugrunnet opphold, gis skriftlig varsel. Slikt høyt fravær kan også få konsekvenser for elevenes forhold til Statens Lånekasse for Utdanning i de tilfeller lån og stipend er gitt eleven for vedkommende utdanning.
 5. Alt fravær for elever føres på vitnemål, kompetansebevis, årskursbevis og fagkarakterbevis. Fravær føres i dager og enkelttimer. For delkurselever føres fravær bare i timer. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres dokumentasjonen, men eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet.
 6. Organisert eller selvstendig studiearbeid herunder skoleadministrative gjøremål, etter forhåndsavtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær.

§7 Permisjon

 1. Ved planlagt og på forhånd kjent fravær skal det søkes om permisjon. Søknaden skal være skriftlig og begrunnet, og innleveres i god tid. Permisjon gis ikke dersom det kan medføre fare for manglende vurderingsgrunnlag i fag, eller til hinder for opplæringsvirksomheten, for eksempel for gjennomføring av samarbeidsprosjekter eller andre forhold.
 2. Faglærer kan gi permisjon for enkelttimer, kontaktlærer kan innvilge 1 dags permisjon og rektor avgjør permisjonssøknader utover 1 dag. Avslag kan påklages til rektor.
 3. Rektor kan innvilge permisjon knyttet til eks. selvstendig studiearbeid, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, organisert hjelpearbeid, lovpålagte oppmøter, langvarig eller kronisk sykdom eller av velferdsgrunner. Permisjon skal normalt omsøkes på forhånd.

§8 Reaksjoner på brudd på reglementet

Brudd på skolereglementet kan medføre følgende reaksjoner:

Refsingstiltak:

 • muntlig eller skriftlig påtale/anmerkning fra en av de ansatte ved skolen
 • bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/økten etter faglærers avgjørelse
 • bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet kan særskilt tiltak iverksettes:

 • bortvisning av eleven fra én og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse
 • bortvisning for resten av skoleåret, jfr. friskoleloven § 3-10 andre ledd, etter vedtak av fylkeskommunen. I forbindelse med et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret kan fylkeskommunen vedta at eleven taper retten til videregående opplæring.
 • nedsatt termin- og/eller standpunktkarakter i orden og/eller atferd
 • begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på instrukser for slike aktiviteter. Eksempel på slike aktiviteter kan være ekskursjoner, klasseturer eller sosiale arrangementer i skolens regi, bedriftsbesøk eller kurs/opplegg som kommer i tillegg til de alminnelige læreplanene m.v. Brudd på ordensreglementet ved slike aktiviteter utenfor skolens område kan føre til hjemsending for elevens kostnad.
 • ved skade eller tilgrising på skolens lokaler eller eiendeler vil det kunne kreves at eleven istandsetter/vasker
 • ved skade eller tilgrisning på skolens lokaler eller eiendeler kan dette medføre erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler
 • politianmeldelse.

§9 Saksbehandling ved brudd på reglementet

Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Reaksjoner og begrunnelse for disse skal nedtegnes.
Før særskilt tiltak tas i bruk skal skolen vurdere om det er mulig å bruke hjelpetiltak
eller mildere reaksjoner.

Forvaltningslovens regler for enkeltvedtak følges når særskilt tiltak iverksettes: Ved forhold som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen skal elever/foresatte til umyndige elever varsles om dette på forhånd. Vedtaket skal være begrunnet, i tillegg skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage, etter forvaltningsloven kap. VI og om retten etter forvaltningsloven § 18, jfr. forvaltningsloven § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jfr.
forvaltningsloven § 42.

Klageinstans ved vedtak om bortvisning og tap av retten til videregående opplæring er fylkesmannen i skolens vertsfylke.

PRESISERING/TILLEGG TIL ORDENSREGLER

 1. Alle har rett til godt arbeidsmiljø og arbeidsro på skolen. Oppførsel som hindrer dette må unngås. Konsekvens ved brudd: Anmerkning og evt. utvisning fra time.
 2. Alle skal være tilstede i klasserommet i undervisnings– og studietid.Konsekvens ved brudd: Anmerkning/fravær
 3. Elevene skal utvise god allmenn oppførsel overfor medelever og lærere jfr. § 4 i skolens ordensreglement.

Dette innebærer blant annet:

 • Kasting, banning og rasistiske utsagn på skolens område skal ikke forekomme
 • I timene skal lokket på datamskinen være lukket så lenge ingen annen beskjed der gitt.
 • PC skal kun brukes til faglig aktivitet i timene.
 • Alle må ha med bøker og undervisningsmateriell
 • Lytting til musikk skjer kun etter forhåndstillatelse fra lærer og da med øretelefoner.

Konsekvens ved brudd: Anmerkning

 1. Mobiltelefon skal være på lydløs i sekken/veska i timene. Konsekvens ved brudd: Anmerkning
 2. Varm mat og drikke inntas i kantineområdet eller uteareal. Det er ikke tillat med mat og drikke i klasse- og grupperom, mendet er gjort unntak for vannflasker. Tallerkener, kopper, bestikk mv. kan ikke taes fra kantineområdet og inn i klasse- og grupperom eller til utearealene.Konsekvens ved brudd: Anmerkning.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: alesund@akademiet.no

Telefon: 70 13 42 10

Adresse: Molovegen 5, 6004 Ålesund

Postadresse: Postboks 943, 6001 Ålesund