Elever på Akademiet Realfagsgymnas Sandvika snakker sammen på skolen

Inntaksreglement

Inntaksreglementet til Akademiet Realfagsgymnas Sandvika gir deg oversikt over prioritering til elevinntaket.

Vårt inntaksreglement

Styret i Akademiet Realfagsgymnas Sandvika har vedtatt 50 skoleplasser på Vg1, 30 skoleplasser på Vg2 og 50 skoleplasser på Vg3 for skoleåret 2024-2025.

Reglementet er vedtatt av skolens styre 28.09.22. Reglementet gjelder fra og med inntak til skoleåret 2023/2024. 

§ 1 Inntaksreglement

Inntak av elever til Akademiet Realfagsgymnas Sandvika skal skje i henhold til de til enhver tids gjeldende bestemmelser i privatskoleloven med forskrifter og det av styret fastsatte inntaksreglement. 

§ 2 Elevinntak

Skolen har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller de formelle vilkårene for inntak i offentlig videregående skole, jf. § 3-1 i Privatskoleloven. Søkere til alle trinn må ha fullført og bestått året før. Interne elever prioriteres ved ellers like vilkår. 

For søkere som går i 10. trinn eller for søkere til vg2 og vg3, som går på hhv. vg1 og vg2, vil førsteinntaket benytte karakterene fra halvårsvurdering. Inntak etter 1. juli beregnes med avsluttende karakterer. jf. forskrift til privatskolelova kapittel 11. 

Ved oversøkning skal elevinntaket prioriteres i henhold til følgende rangerte prioriteringskriterier hvor 1 er førsteprioritet: 

  1. Søkere med karakteren god i orden og atferd blir rangert foran elever med nedsatt karakter i orden og/eller atferd.
  2. Søkere med snittkarakter i matematikk og naturfag er avgjørende for rekkefølgen for inntak og evt ventelisteplass. Ved like snittkarakterer i matematikk og naturfag er det søkerens totale karaktersnitt som avgjør.
  3. Søkere som har vært på utveksling med Akademiet Utveksling.
  4. Søkere som er fulltidselever prioriteres før deltidselever.
  5. Søkere med fritak i fag vurderes særskilt og har normalt prioritet etter elever med karakterer i alle fag.
  6. Søkere som har søsken på skolen.
  7. Søkernes/ foresattes begrunnelse for å velge Akademiet vektlegges.
  8. Søkere som har vært på utveksling vurderes individuelt jf. forskrift til privatskolelova § 11-10, andre ledd.
  9. Loddtrekning 

 Søkere som begynner på skolen på vg1 kommer automatisk inn som elever på hhv. vg2 og vg3, forutsatt at de har fullført og bestått forrige skoleår, jf forskrift til privatskoleloven § 11-11. Det kan likevel bli oversøkning til trinnet på vg2 og vg3 og da følges kriteriene over i prioriteringsrekkefølgen 1.- 9. Elever som ikke får skoleplass får tilbud om ventelisteplass. 

Skolen vil etterstrebe lik fordeling av kjønn, jf. §3-1 i privatskoleloven, 4. ledd. Hvert kjønn skal være representert ved minst 1/3 av elevmassen hvis mulig. Dersom et kjønn er underrepresentert vil motsatt kjønn ha prioritet. 

Søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 eller Vg3 etter forskrift til privatskoleloven § 11-11 første ledd fordi søkeren ikke har bestått et eller flere fag, kan etter forskrift til privatskoleloven § 11-12 likevel tas inn som fulltidselev til neste nivå, dersom styret ved skolen finner det forsvarlig etter en helhetlig vurdering. 

Elever som ikke har betalt/gjort opp skolepengene vil ikke prioriteres. 

For å kunne forberede en best mulig skolestart kan det, etter at inntaket er endelig og eleven har akseptert tilbud om plass ved skolen, innhentes skriftlig tillatelse fra foresatte til å innhente opplysninger om vedkommende elev fra grunnskolen og pedagogisk psykologisk tjeneste, dersom skolen ser dette som formålstjenlig i forhold til klassens sammensetning og forventede innsatsområder. Det er frivillig for foresatte å eventuelt gi skolen slik tillatelse til å innhente opplysninger om elevene. 

Melding om inntak til videregående opplæring sendes til hjemfylket til eleven, jfr. privatskoleloven § 3-1 fjerde ledd. 

En elev som har fått plass ved skolen, har rett til å fullføre skoleåret eller vedkommende kurs med mindre eleven kan vises bort, jfr. privatskoleloven § 3-10

§ 3 Skolens kapasitet 

Skolenes kapasitet er 225 elever totalt. Fordeling på trinn og fag vurderes etter fysisk kapasitet og skolens pedagogiske stab. 

§ 4 Søknadsprosedyre 

Hvert år i januar måned skal søknadsfrist og studietilbud kunngjøres på dertil egnet måte for å sikre at informasjonen om inntak for neste skoleår når offentligheten. Søknadskjema ligger på skolens hjemmeside. 

Søknadsfristen er 1. mars. Dersom dagen er helligdag, gjelder den derpå følgende hverdag. Søknader som kommer inn etter fristen blir ført på venteliste, og skolen skal ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser. 

Tilbud om skoleplass sendes med faktura på administrasjonsgebyr. Administrasjonsgebyret er 1. innbetaling av skolepenger og bekrefter plassen. Faktura må være betalt innen den gitte tidsfristen. 

Etter utløpet av søknadsfristen skal skolens rektor eller den han skriftlig bemyndiger gjennomgå de innkomne søknader. 

Akademiet Realfagsgymnas Sandvika Otto Sverdrups plass 4, 1344 Sandvika e-post: sandvika@akademiet.no telefon: 960 08 199 

Rektor meddeler endelig inntak. Slik meddelelse om inntak skal finne sted innen 8 uker etter søknadsfristens utløp. Senere inntak skjer fortløpende. Søkere som ikke blir meddelt inntak, kan få tilbud om ventelisteplass. Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig. Rektor kan skriftlig bemyndige andre til å meddele inntak. 

§ 5 Søkere fra Akademiets ungdomsskoler og Norges Realfagsungdomsskole Sandvika 

Søkere fra Akademiets ungdomsskoler og Norges Realfagsungdomsskole Sandvika får 0,25 ekstra poeng på karaktersnittet, forutsatt fullført og bestått 10. trinn. 

§ 6 Klageadgang 

Avgjørelsen om inntak er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. privatskoleloven § 3-1 sjette ledd, jf forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans ved Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klage sendes Statsforvalteren via skolen innen 3 uker etter at svarbrevet er mottatt. 

§ 7 Endring av inntaksreglement 

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolens styre innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven med forskrifter, samt skolens vedtekter. 

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: sandvika@akademiet.no

Telefon: 96 00 81 99

Adresse: Otto Sverdrups Plass 4, Sandvika, Norge

Ny adresse: Malmskriverveien 16, 1337 Sandvika