Elev og lærer på Akademiet VGS Bergen

Praktisk info på Akademiet VGS Bergen

Her finner du praktisk informasjon om skoleåret på Akademiet VGS Bergen.

Søk skoleplass

Praktisk informasjon

Det koster kr. 16 500 pr. skoleår, fordelt på 10 måneder, å gå på Akademiet VGS Bergen. Skolepengene faktureres månedlig fra 01. august.

Skolerute 2023/2024

 • November: Planleggingsdag fredag 3.11
 • Desember: Juleferie fra 22.12–01.01
 • Januar: Planleggingsdag tirsdag 02.01 og fredag 26.01
 • Februar: Vinterferie 26.02–01.03
 • Mars: Påskeferie 25.03–01.04
 • Mai: Fridag 01.05, 09.05, 10.05, 17.05 og 20.05
 • Juni: Siste skoledag fredag 21.06

Skolerute 2024/2025

 • August: Første skoledag 15.08
 • September: Planleggingsdag mandag 09.09
 • Oktober: Høstferie 07.10–11.10
 • November: Fredag 01.11
 • Desember: Juleferie 23.12–31.12
 • Januar: Fridag 01.01 og planleggingsdag 31.01
 • Februar: Vinterferie 24.02–28.02
 • April: Påskeferie 14.04–21.04
 • Mai: Fridag 01.05, 02.05, 29.05 og 30.05
 • Juni: Fridag 09.06. Siste skoledag fredag 20.06

Vi tilbyr følgende programfag *:

 • Psykologi 1 + 2, Sosiologi og sosialantropologi, Sosialkunnskap, Engelsk 1 og Engelsk 2
 • Fysikk 1 + 2, Matematikk R1 + R2, Matematikk S1 + S2, Biologi 1 + 2 og Kjemi 1 + 2

(* med forbehold om at det er nok elever som velger hvert av fagene)

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen. Lisenser til nettsteder blir også dekket, men elevene må holde kalkulator, papir- og skrivemateriell selv. Elevene er ansvarlig for de bøker som deles ut ved skolestart. Ødelagte bøker må eleven selv erstatte. Dersom bøker ikke tilbakeleveres skolen før skoleslutt vil dette bli fakturert.

Alle førsteårs-elever som begynner på Akademiet VGS får låne en helt ny maskin gratis når de starter hos oss. Vi tilbyr også en stipendordning som gjør at maskinen kan overtas gratis om eleven gjennomfører tre sammenhengende år ved Akademiet.

Mentorordningen

Akademiet skal være et naturlig sted for livsutfoldelse, et sted for utvikling, og et sted som gjør deg godt rustet i møte med senere studier og arbeidsliv. Skolen skal være et speil av samfunnet, og trenger derfor stadig å utvikle seg. Vi er alle ulike som individer, og skolen må derfor sørge for at hver enkelt person får utfolde seg i et tempo og i en retning som er tilpasset egne evner og langt på vei egne interesser. Gjennom økt mestringsfølelse, økt motivasjon og dermed økt læringsutbytte vil det gjøre oss til en bedre skole og elevene bedre rustet til å møte livet. Dette er grunntanken bak innføringen av mentorordningen på våre skoler.

Du får en lærer som er din personlige mentor. Sammen med mentoren din er målet at du raskt skal føle deg hjemme, lære deg hvordan du lærer best, og bli vant til å jobbe selvstendig og disiplinert nok til å håndtere arbeidsmengden på videregående skole.

Mentorlæreren din har jevnlige samtaler med deg. I samtalene planlegger dere de neste ukene og ser på hvordan de siste ukene har gått. På den måten kan du lære deg hva som fungerer best for deg og om hvordan du lærer best. Mentor vil kunne komme med råd som ikke bare er knyttet til hvordan du tilegner deg kunnskap, men også tema som søvn og spisevaner, trivsel og trygghetsfølelse.

Elever som vet hva de skal lære og hvordan de lærer best vil oppnå bedre resultater enn andre elever. Gjennom systematisk veiledning og planlegging av egen skolehverdag tror vi at du som elev får maksimalt ut av tiden du går på videregående, og at du vil være godt rustet til videre studier og arbeidsliv. Det å lære kan på mange måter sammenlignes med å gå en topptur på Vestlandet. Enkelte steder er det bratt og andre steder mindre bratt, men hele tiden går det oppover. Vi har valgt å bruke ressurser på mentorlærerne slik at du skal få god mestringsfølelse i de periodene det er slakt, slik at du har motivasjon til å komme deg over de bratte kneikene. Sagt på en annen måte: Vi har en mentor for deg fordi det hjelper deg til å finne dine sterke sider og til å ruste deg best mulig for fremtiden.

Vi på Akademiet vet at du som foresatt er vår viktigste samarbeidspartner, og ditt bidrag er av avgjørende betydning for hva ditt barn får ut av vidergående utdanning. På disse sidene finner du derfor nyttig informasjon om hvordan du som foresatt kan få innsyn i ditt barns skolegang. I tillegg til skolerute og planer, har vi verktøy som gjør det mulig for deg å følge med både på timeplaner, vurderinger og fravær.

Vi på Akademiet er opptatt av at det etableres et godt samarbeidsklima mellom hjem og skole, slik at vi i felles forståelse kan komme fram til løsninger som er til det beste for elevene.

Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Det er viktig at eleven kjenner at hjem og skole står i nær kontakt, og at målet for samarbeidet er elevenes trivsel, trygghet og læring.

Som foresatt for elev som ikke er myndig, vil du bli invitert til felles foreldremøter, og kontaktmøter første halvår både på vg1 og vg2. På vg3 inviterer vi også til fellesmøte, selv om de fleste elevene da har blitt myndige.

Dersom du som foresatt har behov for å snakke med kontaktlærer eller faglærer utenom disse møtene er det naturligvis anledning til å ta kontakt! Vi ønsker at terskelen for å ta kontakt med skolen skal være lav. Vi er her for dere!

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: bergen@akademiet.no

Telefon: 55 32 32 31

Adresse: Jonas Reins gate 4, 5008 Bergen

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Bergen