Elev på Akademiet VGS Drammen jobber fokusert med skolearbeid.
Akademiet VGS Drammen

Praktisk info

Les om hvordan søke skoleplass, inntaksprosess, se skolerute og annen praktisk informasjon her.

Søk skoleplass

Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon om Akademiet VGS Drammen.

Akademiet videregående skole bruker læringsplattformen Canvas.

Som elev ved Akademiet VGS Drammen har du rett på fri skoleskyss på lik linje med elever i offentlige skoler. Dersom det er mer enn seks kilometer mellom hjem og skole har du krav på fri skoleskyss. Skyssretten gjeld til og fra skolen ved ordinær skoletid. Les mer på Brakar sine nettsider.

Skolerute 2023/2024

MånedAntall dagerFeriedager og fridager/merkedager
August12Første skoledag: 16.08
September21
Oktober17Høstferie: 02.10 – 06.10
November22
Desember11Siste skoledag før jul: 15.12
Januar21Første skoledag etter nyttår: 03.01
Februar17Vinterferie: 26.02 – 01.03
Mars15Vinterferie: 26.02 – 01.03
Påskeferie 25.03 – 01.04
April21Påskeferie 25.03 – 01.04
Mai18Fridager: 01.05, 09.05, 10.05, 17.05, 20.05
Juni15Siste skoledag: 21.06

Skolerute 2024/2025

MånedAntall dagerFeriedager og fridager/merkedager
August10Første skoledag: 19.08
September20Høstferie: 30.09 – 04.10
Oktober19Høstferie: 30.09 – 04.10
November21
Desember15Siste skoledag før jul: 20.12
Januar20Planleggingsdag: 03.01
Første skoledag etter nyttår: 06.01
Februar15Vinterferie: 24.02 – 28.02
Mars21
April16Påskeferie: 14.04 – 21.04
Mai19Fridager: 01.05, 02.05, 29.05
Juni14Fridag: 09.06
Siste skoledag: 20.06

Private skoler får 85 % av det de offentlige videregående skolene får i statstilskudd. De resterende 15 prosentene har myndighetene bestemt at de private skolene må ta inn ved hjelp av skolepenger. Skolepengene inkluderer MacBook Air, læremidler, skolesekk og skrivertilgang. MacBook Airen beholder du når du har benyttet den tre år hos oss.

Akademiet VGS Drammen skoleåret 2023/2024: kr. 20 000,- pr. år.

Akademiet VGS Drammen skoleåret 2024/2025: kr. 21 000,- pr. år.

I tillegg kan det komme en kostnad på opptil kr. 5.000,- for leie av utstyr ved enkelte utdanningsprogram. Eventuelle språkturer eller andre frivillige studieturer til utlandet må betales i tillegg og faktureres om eleven velger å delta på turen.

Akademiet er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Som elev ved Akademiet VGS har du akkurat de samme rettigheter som elever i offentlige skoler. Søknadsfristen for å søke er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.
Husk å søke om utstyrsstipend! Alle har krav på utstyrsstipend uavhengig av foreldrenes inntekt, men du må søke for å få det. Du søker elektronisk via lanekassen.no

Hva er utstyrsstipend?

Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrsstipend fra Lånekassen.

Krav og vilkår for å søke andre støtteordninger i Lånekassen og hvor mye du kan få i støtte som VGS elev kan du lese mer om utstyrsstipend hos Lånekassen.

Alle elever har rett til gratis læremidler. Bare bøker og læremidler som står på boklisten kan lånes. Hvis læremidler ikke leveres tilbake vil Akademiet VGS sende regning på boken. Det er ikke lov til å bruke markeringstusj eller på andre måter sette permanente merker i bøkene. Hvis du likevel gjør det, må du betale bokens listepris til neste sommer.

Søknadsfristen for vårt hovedopptak er 1. mars.
Akademiet Drammen er med i Vigo. Dette betyr at elever som vil gå på skolen kan søke via Vigo. Du kan i tillegg også søke via våre nettsider her.

Søk skoleplass

Fra høsten 2016 er det innført nye fraværsregler som gjelder for alle elever i videregående skole. Hensikten med fraværsreglene er å begrense unødvendig fravær (skulk), og å motivere elevene til jevn innsats, slik at flere greier å fullføre videregående skole.

Reglene er ikke ment å ramme elever som har normalt dokumenterbart fravær, som for eksempel sykdom, tannlegebesøk, sesjon eller liknende.

Hvis en elev kommer mer enn 15 minutter for sent til en time, så skal det føres fravær.

En elev vil normalt ikke ha mulighet til å få karakter i et fag hvis eleven har et udokumentert fravær på over 10 prosent. Det er ingen begrensning på hvor stort dokumentert fravær en elev kan ha i et fag, så lenge læreren har vurderingsgrunnlag.

Det er også verd å merke seg at det er forskjell på hvilke regler som gjelder for fravær knyttet til den nye fraværsgrensen, og reglene for føring av fravær på vitnemålet.

Hva sier reglene (friskoleloven §3-3, siste ledd)?
 • Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.
 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.
 • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
 • Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjøre det klart urimelig at eleven ikke skal få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær.
 • Eleven skal få varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Følgende fravær vil ikke telle på fraværsgrensen

 • Sykdom
 • Velferdsgrunner (eks begravelse)
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte (eks sesjon eller rettssak)
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå (eks idrett eller kultur)
 • Rådgivning på skolen
 • Møte med PP-tjenesten
 • Organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
 • Elevrådsarbeid og liknende som er godkjent av skolen
 • Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte
 • Fravær i forbindelse med religiøse høytider utenom den norske kirke (inntil 2 dager)

Dokumentasjon

Alt fravær som ikke skal telle på fraværsgrensen må være dokumentert.

Hva er gyldig dokumentasjon?

Fraværsårsak Dokumentasjonskrav

Sykdom Skal dokumenteres med legeerklæring, eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel tannlege, psykolog eller fysioterapeut. Egenmelding eller melding fra foresatte er ikke godkjent.

Velferdsgrunn (eks begravelse)

Fravær kan dokumenteres fra foreldre, eller myndige elever.

Politisk arbeid

Dokumenteres av politisk organisasjon

Hjelpearbeid

Dokumenteres av hjelpeorganisasjonen

Lovpålagt møte

Dokumenteres ved innkalling

Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå

Dokumenteres av organisasjon/leder

Konsekvens ved for høyt fravær:

Hvis en elev har for høyt udokumentert fravær i et fag, mister eleven mulighet til å få halvårsvurdering og standpunktkarakter. En elev som har mistet retten til halvårsvurdering kan allikevel få standpunktvurdering, så sant det totale fraværet i faget gjennom skoleåret er under 10 prosent.

En elev som mister retten til standpunktkarakter i ett eller flere fag, må ta disse fagene som privatist.

Hvis en elev fullfører privatisteksamener innenfor normal tid for et videregående løp, så har eleven rett på førstegangsvitnemål.

Hvis en elev må ta eksamen utenfor normal tid, så mister man retten til førstegangsvitnemål.

Beregning av fravær

Fraværet i et fag skal beregnes ut i fra det oppsatte årstimetallet i faget. Skolen kan sette opp ekstra undervisning i et fag, men dette vil ikke spille inn på fraværsprosenten.

Hvem kan ha opptil 15 prosent fravær?

I spesielle tilfeller kan rektor godkjenne at en elev får standpunktkarakter, selv om eleven har hatt udokumentert fravær opp til 15 prosent. I slike tilfeller må årsaken til fraværet gjøre det klart urimelig at eleven ikke skal få karakter. Denne unntaksbestemmelsen skal kun brukes i tilfeller der elevene befinner seg i en vanskelig livssituasjon.

Klagerett

Å miste retten til standpunktkarakter er et enkeltvedtak, med klagefrist på 10 dager. Eleven bør få mulighet til å fremlegge dokumentasjon før enkeltvedtaket fattes.

Hvis man har vært oppe til eksamen i et fag man mister retten til standpunktkarakter, så skal eksamen annuleres.

Her finner du mer informasjon om fraværsreglene:

Her finner du mer informasjon om fraværsreglene

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: drammen@akademiet.no

Telefon: 32 80 76 00

Adresse: Skogliveien 4, Bygg C, 3047 Drammen

Søk skoleplass

Kontakt Akademiet VGS Drammen