Elev på Akademiet jobber fokusert

Inntaksreglement

Inntaksreglementet til Akademiet VGS Ypsilon gir deg oversikt over prioritering til elevinntaket.

Vårt inntaksreglement

Reglementet er vedtatt av styret 17.03.2023. Reglementet gjelder fra og med inntak til skoleåret 2024/2025. 

§1 Inntaksreglement

Inntak av elever til Akademiet sine videregående skoler i Drammen skal skje i henhold til de til enhver tids gjeldende bestemmelser i privatskoleloven med forskrifter og det av styret fastsatte inntaksreglement. 

§ 2 Elevinntak

Akademietskolene i Drammen har hele landet som inntaksområde. 

Ved kapasitetsproblemer skal elevinntaket prioriteres i henhold til følgende rangerte prioriteringskriterier hvor 1 er førsteprioritet: 

  1. Elever med høyere poengsum blir tatt inn foran søkere med lavere poengsum. For elever som går i 10. klasse eller for søkere til Vg2 og Vg3, som går på hhv Vg1 og Vg2, vil førsteinntaket benytte karakterene fra  halvårsvurdering.  Inntak etter 1. juli beregnes med avsluttende karakterer.  jfr. forskrift til Opplæringslova  kap. 6, § 6-14, 6-15, 6-16, 6-17, 6-22, 6-23 og 6-26. 
  1. Elever som er fulltidselever prioriteres før deltidselever. 
  1. Elever som har søsken på skolen. 
  1. Elevenes begrunnelse (motivasjonsbrev/motivasjonsvideo) for å velge Akademiets skoler.  
  1. Elever med karakteren G i orden og/eller adferd prioriteres før elever med nedsatt orden og/eller adferd. 
  1. Elever med mindre enn 20 dager fravær prioriteres før elever med høyere fravær. 
  1. Loddtrekning 

Elever fra Akademiets ungdomskoler får 0,25 tilleggspoeng forutsatt fullført og bestått 10.klasse. 

Ved over 60% andel av det ene kjønn vil skolen prioritere det motsatte kjønn. 

Søkere som begynner på skolen på vg1 kommer automatisk inn som elever på hhv. vg2 og vg3, forutsatt at de har fullført og bestått forrige skoleår, jf forskrift til privatskoleloven § 11-11. Det kan likevel bli oversøkning til trinnet på vg2 og vg3 og da følges kriteriene over i prioriteringsrekkefølgen 1.- 7. 

Elever som ikke får skoleplass får tilbud om ventelisteplass. 

Melding om inntak til videregående opplæring sendes til hjemfylket til eleven, jfr. privatskoleloven § 3-1 fjerde ledd. 

En elev som har fått plass ved Akademiet har rett til å fullføre skoleåret med mindre eleven kan vises bort, jfr. privatskoleloven § 3-10 eller dersom det foreligger f.eks. vesentlig betalingsmislighold eller ugyldig fravær utover det som fremgår av denne kontrakten. Ugyldig fravær er fravær som er udokumentert over totalt 20 dager. Det inkluderer også udokumentert fravær for løse undervisningstimer. 

§ 3 Søknadsfrister og kunngjøring om inntak av elever

Hvert år i januar måned skal søknadsfrist og studietilbud kunngjøres på dertil egnet måte for å sikre at informasjonen om inntak for neste skoleår når offentligheten. 

Søknadsfristen er 1. mars. Dersom dagen er helligdag, gjelder den derpå følgende hverdag. Søknader som kommer inn etter fristen blir ført på venteliste, og skolen skal ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser. 

§ 4 Gjennomgang av søknader

Etter utløpet av søknadsfristen skal skolens rektor eller den han/hun skriftlig bemyndiger gjennomgå de innkomne søknader. 
 

Rektor meddeler endelig inntak. Slik meddelelse om inntak skal finne sted innen 10 uker etter søknadsfristens utløp, jfr inntaksreglementet § 3. Senere inntak skjer fortløpende. Søkere som ikke blir meddelt inntak, får tilbud om å stå på venteliste. Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig. Rektor kan skriftlig bemyndige andre til å meddele inntak. 

§ 5 Klageadgang

Det er klageadgang på vedtak om inntak jf. privatskoleloven § 3-1 sjette ledd, jf forvaltningsloven kap. VI. Departementet er klageinstans ved Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

§6 Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven med forskrifter og skolens vedtekter. 

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: ypsilon@akademiet.no

Telefon: 32 80 83 40

Adresse: Landfalløya 26, 3023 Drammen