Elev på Akademiet jobber fokusert

Inntaksreglement

Inntaksreglementet til Akademiet VGS Ypsilon gir deg oversikt over prioritering til elevinntaket.

Vårt inntaksreglement

Reglementet er vedtatt av Akademiet VGS Ypsilon Drammen AS sitt styre 17.03.2023.
Reglementet gjelder fra og med inntak til skoleåret 2023/2024.

§1 Inntaksreglement

Inntak av elever til Akademiet VGS Ypsilon Drammen skal skje i henhold til de til enhver tids gjeldende bestemmelser i privatskoleloven med forskrifter og det av styret fastsatte inntaksreglement.

§ 2 Elevinntak

Akademiet VGS Ypsilon Drammen har hele landet som inntaksområde.
Ved kapasitetsproblemer skal elevinntaket prioriteres i henhold til følgende rangerte prioriteringskriterier hvor 1 er førsteprioritet:

  1. Elever med høyere poengsum blir tatt inn foran søkere med lavere poengsum. For elever som går i 10. klasse eller for søkere til Vg2 og Vg3, som går på hhv Vg1 og Vg2, vil førsteinntaket benytte karakterene fra halvårsvurdering. Inntak etter 1. juli beregnes med avsluttende karakterer. jfr. forskrift til Opplæringslova kap. 6, § 6-14, 6-15, 6-16, 6-17, 6-22, 6-23 og 6-26.
  2. Elever som er fulltidselever prioriteres før deltidselever.
  3. Elever som har søsken på skolen .
  4. Elevenes/ foresattes begrunnelse for å velge Akademiet VGS Ypsilon Drammen vektlegges.
  5. Elever med karakteren G i orden og/eller adferd prioriteres før elever med nedsatt orden og/eller adferd.
  6. Elever med mindre enn 20 dager fravær prioriteres før elever med høyere fravær.

Egne elever får tilleggspoeng forutsatt fullført og bestått forrige skoleår.
Elever fra Akademiets ungdomskoler as får 0,25 tilleggspoeng forutsatt fullført og bestått 10.klasse.
Ved over 60% andel av det ene kjønn vil skolen prioritere det motsatte kjønn.

For å kunne forberede en best mulig skolestart kan det, etter at inntaket er endelig og eleven har akseptert tilbud om plass ved skolen, innhentes skriftlig tillatelse fra foresatte til å innhente opplysninger om vedkommende elev fra grunnskolen og pedagogisk psykologisk tjeneste, dersom skolen ser dette som formålstjenlig i forhold til klassens sammensetning og forventede innsatsområder. Det er frivillig for foresatte å eventuelt gi skolen slik tillatelse til å innhente opplysninger om elevene.

Melding om inntak til videregående opplæring sendes til hjemfylket til eleven, jfr. privatskoleloven § 3-1 fjerde ledd.

En elev som har fått plass ved Akademiet VGS Ypsilon Drammen, har rett til å fullføre skoleåret eller vedkommende kurs med mindre eleven kan vises bort, jfr. privatskoleloven § 3-10.

§ 3 Søknadsfrister og kunngjøring om inntak av elever

Hvert år i januar måned skal søknadsfrist og studietilbud kunngjøres på dertil egnet måte for å sikre at informasjonen om inntak for neste skoleår når offentligheten.
Søknadsfristen er 1. mars. Dersom dagen er helligdag, gjelder den derpå følgende hverdag. Søknader som kommer inn etter fristen blir ført på venteliste, og skolen skal ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser.

§ 4 Gjennomgang av søknader

Etter utløpet av søknadsfristen skal skolens rektor eller den han skriftlig bemyndiger gjennomgå de innkomne søknader.

Rektor meddeler endelig inntak. Slik meddelelse om inntak skal finne sted innen 8 uker etter søknadsfristens utløp, jfr inntaksreglementet § 3. Senere inntak skjer fortløpende. Søkere som ikke blir meddelt inntak, kan få tilbud om å stå på venteliste. Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig. Rektor kan skriftlig bemyndige andre til å meddele inntak.

§ 5 Klageadgang

Det er klageadgang på vedtak om inntak jf. privatskoleloven § 3-1 sjette ledd, jf forvaltningsloven kap. VI. Departementet er klageinstans ved Fylkesmannen i Buskerud.

§6 Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven med forskrifter og skolens vedtekter.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: ypsilon@akademiet.no

Telefon: 32 80 83 40

Adresse: Landfalløya 26, 3023 Drammen