Tre elever på Akademiet VGS Ypsilon har veiledningstid i fellesrommet.

Ordensreglement

Ordensreglementet til Akademiet VGS Ypsilon foreligger for å fremme trygghet, trivsel og godt læringsutbytte.

Vårt ordensreglement

Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova § 3-9. Reglementet er godkjent av skolestyret 17.03.2023.

§1 Formål

Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt skole- og læringsmiljø. Reglementet skal bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

§2 Virkeområde

Reglementet gjelder for elever som er tatt inn i Akademiet VGS Ypsilon Drammen. Reglementet gjelder på skolens område, ved opptreden på skoleveien, i skolens nærområde i skoletiden, ved ekskursjoner, studieturer og øvrige aktiviteter i skolens regi.

§3 Elevens rettigheter

 1. Elevene har krav på opplæring, hjelp og rettledning, jfr. Lov om private skoler
  § 3-2, 3-4, 3-6 og 3-11.
 2. Eleven har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, i samarbeid med øvrige elever og lærere.
 3. Elevene har rett til å få fortløpende muntlig og skriftlig tilbakemelding, oppfølging og veiledning i forhold til de målene den enkelte arbeider mot.
 4. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har elevene rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, herunder tilgang til pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, jfr. Privatskolelova §3-4 og 3-6.
 5. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag.
 6. Elevene har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg, jfr. Privatskolelova § 3-11.
 7. Elevene har rett til å danne elevråd, jfr. Lov om private skoler § 5-3. Skolen skal legge til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte.

§4 Elevens plikter

 1. Elevene plikter å rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen.
 2. Elevene plikter å medvirke til et godt læringsmiljø og gode samarbeidsformer, vise høflighet og medansvar.
 3. Elevene plikter å møte presis og delta aktivt i opplæringen. Elevene skal levere/gjøre avtalt arbeid til rett tid.
 4. Elevene har plikt til å følge verneregler, bruke verneutstyr og/eller særskilte arbeidsklær som kreves for faget eller som skolen påbyr.
 5. Elevene plikter å ha det undervisningsmateriell og utstyr som kreves.
 6. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet. Tap, tyveri, hærverk og skader, kan i tillegg til reaksjoner etter § 8 i dette reglementet, også medføre erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsrettslige regler. Både eleven og/eller foresatte vil bli holdt erstatningsansvarlig for forhold nevnt i dette punkt.
 7. Verbal, skriftlig og digital plaging, mobbing, vold eller andre brudd på allment aksepterte adferdsnormer aksepteres ikke, og vil kunne medføre refsingstiltak, i ytterste konsekvens utvisning.
 8. Bruk, besittelse eller oppbevaring av rusmidler og tobakk på skolens områder, ekskursjoner og studieturer er forbudt. Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler på skolen, i skoletiden eller ved andre aktiviteter i skolens regi. Skolen kan beslaglegge rusmidler. Bruk, besittelse eller oppbevaring av illegale rusmidler vil bli politianmeldt.
 9. Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolens område, ekskursjoner og studieturer. Slike gjenstander kan beslaglegges av skolen, og overleveres politiet.
 10. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner, nettverk eller annet utstyr til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. Skolens IT-plattform skal kun brukes til skolerelatert aktivitet.
 11. Mobiltelefon og annet elektronisk utstyr skal ikke forstyrre undervisningen. Ved overtredelse av disse bestemmelsene, kan skolen inndra utstyr som datamaskin, mobiltelefon og lignende. Ved inndragning, kan eleven hente utstyret etter skoletid.
 12. Elevene er selv ansvarlig for egne læremidler, klær, penger, datamaskin, musikkspillere og andre verdisaker, samt mobiltelefoner og alle andre saker de tar med seg til skolen. Dette gjelder selv om disse sakene er innelåst i et bokskap. Hvis slike ting blir borte på skolens område må eleven selv bære tapet ved dette. Slike verdisaker må ikke oppbevares på skolens område over natten.

§5 Fusk eller forsøk på fusk

Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, kommunikasjon under prøver og eksamener, anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er produkt av elevens egen arbeidsinnsats.

§6 Fravær

 1. Elevene har fremmøteplikt til undervisningen. Dersom en elev blir syk eller av annen grunn må forlate
  undervisningen, skal skolen ha beskjed snarest mulig. Dersom fraværet varer mer enn 3 – tre dager, skal skolen ha melding om dette.
 2. Kontaktlærer har ikke krav på begrunnelse for elevens fravær, men alt fravær skal registreres.
 3. Dersom eleven kommer mer enn 15 minutter for sent til timen, regnes det som timefravær. Inntil 15 minutter føres som forsentkomming.
 4. Elever kan ikke ha høyere enn 10% udokumentert fravær i fagene. Dersom denne grensen overskrides, kan elevene miste halvårsvurdering og standpunktvurdering i faget. Jfr forskrift til Privatskolelova §3-3 og 3-9.
 5. Høyt fravær kan medføre at det faglige vurderingsgrunnlaget blir så svekket at det ikke kan settes halvårs- eller standpunktkarakter. Hvorvidt det foreligger vurderingsgrunnlag skal vurderes individuelt, med vekt på elevens deltakelse i opplæringen. Ved grensetilfeller skal skolen gi tilbud om utsatte prøver, innlevering av arbeid eller lignende. Når det foreligger fare for manglende vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter, skal elev/foresatte uten ugrunnet opphold, gis skriftlig varsel. Slikt høyt fravær kan også få konsekvenser for elevenes forhold til Statens Lånekasse for Utdanning i de tilfeller lån og stipend er gitt eleven for vedkommendes utdanning.
 6. Alt fravær for elever føres på vitnemål, kompetansebevis og karakterutskrifter. Fravær føres i dager og enkelttimer. For delkurselever føres fravær bare i timer. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres dokumentasjonen, men eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet.
  Organisert eller selvstendig studiearbeid herunder skoleadministrative gjøremål, etter skriftlig avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær. For fravær inntil 10 dager per opplæringsår kan eleven i hht Forskrift til Privatskolelova § 3-44, 5. ledd, pkt. a – f, ved dokumentasjon kreve at fravær ikke føres på kompetansebevis eller vitnemål.

§7 Fravær

 1. Ved planlagt og på forhånd kjent fravær skal kontaktlærer informeres. Informasjonen skal være skriftlig og begrunnet, og leveres kontaktlærer i god tid. Alt fravær kan medføre fare for manglende vurderingsgrunnlag eller redusert læringsutbytte i fag. Det er elevens ansvar å holde seg faglig oppdatert i samråd med faglærer.
 2. Faglærer behandler fravær for enkelttimer. Kontaktlærer behandler tre dagers fravær. Ved fravær over tre dager, behandles dette av kontaktlærer i samråd med teamleder.

§8 Reaksjoner på brudd på reglementet

Brudd på skolereglementet kan medføre følgende reaksjoner, jfr. Lov om private skoler § 3-9 og 3-10:

 • muntlig eller skriftlig tiltale/anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen
 • bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/økten etter faglærers avgjørelse
 • bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse

Ved brudd på reglementet kan særskilt tiltak iverksettes:

 • bortvisning av eleven fra én og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse
 • bortvisning for resten av skoleåret, jfr. Privatskolelova § 3-10 andre ledd, etter vedtak av fylkeskommunen. I forbindelse med et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret kan fylkeskommunen vedta at eleven mister retten til videregående opplæring.
 • konsekvenser for inntak til neste skoleår
 • nedsatt halvårs- og/eller standpunktkarakter i orden og/eller atferd
 • begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved brudd på instrukser for slike aktiviteter. Eksempel på slike aktiviteter kan være ekskursjoner, studieturer eller sosiale arrangementer i skolens regi, bedriftsbesøk eller kurs/opplegg som kommer i tillegg til de alminnelige læreplanene m.v.
 • istandsetting/rengjøring ved skade på eller tilgrising av skolens lokaler eller eiendeler
 • erstatningsansvar etter skadeerstatningsloven og alminnelige erstatningsrettslige regler ved skade på eller tilgrising av skolens lokaler eller eiendeler
 • politianmeldelse

§9 Saksbehandling ved brudd på reglementet

Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jfr. Privatskolelova § 3-9, andre ledd.

Reaksjoner og begrunnelse for disse skal nedtegnes.

Før særskilt tiltak tas i bruk, skal skolen vurdere om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller mildere reaksjoner. Forvaltningslovens regler for enkeltvedtak følges når særskilt tiltak iverksettes. Ved forhold som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen, skal elever/foresatte til umyndige elever varsles om dette på forhånd. Vedtaket skal være begrunnet, i tillegg skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage etter Forvaltningsloven kap. VI, og om retten etter Forvaltningsloven § 18, jfr. Forvaltningsloven § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jfr. Forvaltningsloven § 42.

Klageinstans ved vedtak om bortvisning og tap av retten til videregående opplæring er Statsforvalter i skolens vertsfylke.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: ypsilon@akademiet.no

Telefon: 32 80 83 40

Adresse: Landfalløya 26, 3023 Drammen