Utenfor stadion på Akademiet VGS Kristiansand

Inntaksreglement

Inntaksreglementet til Akademiet VGS Kristiansand gir deg oversikt over prioritering til elevinntaket.

Vårt inntaksreglement

§1 Innledning

Toppidrettslinja ved Akademiet videregående skole – Kristiansand skal ta inn elever med rett til videregående opplæring fra hele landet iht. Lov om private skoler § 3-1. Hvis vilkårene for inntak iht. inntaksreglementets punkt 4 er oppfylt skal alle, uansett bosted, ha samme rett til skoleplass. Elever som søker skolen bør ha ambisjoner og forutsetninger for å kunne utøve skolens læreplan innen toppidrettsfag godkjent av Utdanningsdirektoratet.

§2 Ansvarlig for inntaket

Rektor er ansvarlig for inntaket og vedtar dette etter innstilling fra rådgiver og fagansvarlig for den enkelte idrettsgren.

§3 Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. Dersom det fortsatt er ledige plasser foretas rullerende inntak. 

§4 Inntakskrav

4.1. For å bli tatt inn på vg1 (1. klasse) må eleven ha gjennomgått 10-årig grunnskole eller tilsvarende. 4.2. For å bli tatt inn på vg2 og vg3 må eleven normalt ha bestått årskursbevis fra henholdsvis vg1 og vg2. 4.3. Dersom en søker ikke har bestått ett eller flere fag fra foregående årskurs, kan søkeren likevel bli tatt inn som elev etter at det er foretatt en grundig intern vurdering som tilsier at søkeren har de evner og forutsetninger som er nødvendig for å følge undervisningen.

§5 Prioritering av søkere

Følgende prioritering av søkere kommer til anvendelse, dersom søknaden er større enn antall elevplasser innenfor den enkelte idrett: 5.1. Idrettslige prestasjoner. Skolens fagansvarlige innenfor den enkelte idrett rangerer søkerne etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge: a) – dokumentert resultatoppnåelse i lagidrett gjennom deltakelse på aldersbestemte landslag – resultatmessig plassering på nasjonalt eller internasjonalt nivå innenfor individuell idrett b) – observasjon ved prøvespill/åpen dag eller i annen relevant sammenheng etter avtale med søker c) – dokumentert resultatoppnåelse gjennom deltakelse på aldersbestemte regions- og kretslag 5.2. Karakterer fra grunnskolen. Dersom elever vurderes som like godt kvalifisert iht. punkt 5.1. rangeres søkerne på bakgrunn av karakterer fra ungdomsskole. Søkere til vg2 og vg3 vurderes på bakgrunn av karakterer fra hhv. vg1 og vg2.

§6 Inntak av elever

6.1. Avgjørelse om inntak (innvilgelse av eller avslag på søknad) er enkeltvedtak iht. Lov om private skoler § 3-1. sjette ledd. Jfr. Forvaltningslovens § 2. Fylkesmannen i Vest-Agder er klageinstans. 6.2. Melding om inntak av elever blir sendt til elevens hjemfylke iht. Lov om private skoler § 3-1 fjerde ledd. 

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: kristiansand@akademiet.no

Telefon: 918 84 450

Adresse: Stadionveien 21, 4632 Kristiansand, Norge