Elever og mentor i dialog om skoleoppgave på Akademiet VGS

Mentorordningen

Du får en lærer som er din personlige mentor.

På Akademiet Videregående Skole får du din egen mentor

Akademiet skal være et naturlig sted for livsutfoldelse, et sted for utvikling, og et sted som gjør deg godt rustet i møte med senere studier og arbeidsliv. Skolen skal være et speil av samfunnet, og trenger derfor stadig å utvikle seg. Vi er alle ulike som individer, og skolen må derfor sørge for at hver enkelt person får utfolde seg i et tempo og i en retning som er tilpasset egne evner og langt på vei egne interesser. Gjennom økt mestringsfølelse, økt motivasjon og dermed økt læringsutbytte vil det gjøre oss til en bedre skole og elevene bedre rustet til å møte livet. Dette er grunntanken bak innføringen av mentorordningen på våre skoler.

Du får en lærer som er din personlige mentor. Sammen med mentoren din er målet at du raskt skal føle deg hjemme, lære deg hvordan du lærer best, og bli vant til å jobbe selvstendig og disiplinert nok til å håndtere arbeidsmengden på videregående skole.

Mentorlæreren din har jevnlige samtaler med deg. I samtalene planlegger dere de neste ukene og ser på hvordan de siste ukene har gått. På den måten kan du lære deg hva som fungerer best for deg og om hvordan du lærer best. Mentor vil kunne komme med råd som ikke bare er knyttet til hvordan du tilegner deg kunnskap, men også tema som søvn og spisevaner, trivsel og trygghetsfølelse.

Elever som vet hva de skal lære og hvordan de lærer best vil oppnå bedre resultater enn andre elever. Gjennom systematisk veiledning og planlegging av egen skolehverdag tror vi at du som elev får maksimalt ut av tiden du går på videregående, og at du vil være godt rustet til videre studier og arbeidsliv. Det å lære kan på mange måter sammenlignes med å gå en topptur på Vestlandet. Enkelte steder er det bratt og andre steder mindre bratt, men hele tiden går det oppover. Vi har valgt å bruke ressurser på mentorlærerne slik at du skal få god mestringsfølelse i de periodene det er slakt, slik at du har motivasjon til å komme deg over de bratte kneikene. Sagt på en annen måte: Vi har en mentor for deg fordi det hjelper deg til å finne dine sterke sider og til å ruste deg best mulig for fremtiden.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

Dette sier elever og lærere om mentorordningen

Therese Dalbakk

Lærerportrett

Therese Dalbakk

Mentor på Akademiet VGS Oslo

– Å være mentor gir meg en mulighet til å følge opp elever både på faglig og personlig plan. Elevene gir ofte tilbakemelding om at det føles trygt å bli fulgt opp av en mentor – fordi de da har en konkret lærer å forholde seg til og ha samtaler med gjennom hele skoleåret. Gjennom jevnlige mentorsamtaler får jeg innblikk i hvordan elevene trives i fagene sine og sosialt, noe som gir grunnlag for en helhetlig oppfølging.

Marija Ilic

Studentportrett

Marija Ilic

Elev på Akademiet VGS Heltberg Ullevaal

– På Akademiet definerer vi en mentor som en erfaren voksen og rådgiver; en veileder. Min opplevelse av mentorene er at de følger meg tett opp gjennom hele skoleåret, gir tilbakemeldinger og veileder meg til å bli et selvstendig individ, og godt rustet til å lykkes i fremtiden.

Mentorene spiller dermed en stor rolle for vår utvikling. Den tette faglige og sosiale oppfølgingen av oss elever er nødvendig for progresjon og trivsel. Skolen setter krav til elevene og vil alltid ta elevens behov på alvor. Som elev merker jeg den nære relasjonen til lærere som gjør at veien til søken om hjelp blir kortere. Dette var en av mine forutsetninger da jeg søkte videregående skole.

Mentorene sørger for at vår skolehverdag er tilpasset oss og at vi ikke faller av. Siden Akademiet er en liten skole, får vi tett oppfølgning av ledelsen og andre faglærere, samt at kontorene deres alltid er tilgjengelig for oss. Akademiet er en skole som ser oss.

Henriette og Amanda

Studentportrett

Henriette Vatnar og Amanda Margareta Ringdal

Elever på Akademiet Videregående Skole

– Overgangen fra ungdomsskolen til videregående var ganske stor, men på vår skole er det engasjerte og flinke mentorer som er til god hjelp. Dette gjorde overgangen lettere. På grunn av den egne arbeidstiden går dagene mye fortere, og skolesystemet gjør at vi blir mer forberedt til videre utdanning. Det er et godt miljø på skolen, og det er lett å bli kjent med folk fra alle trinn. Vi ser frem til alle årene på denne skolen!

Søk skoleplass