Elever på Akademiet jobber på en Macbook

Inntaksreglement

Inntaksreglementet til Akademiet VGS Oslo gir deg oversikt over prioritering til elevinntaket.

Skolens inntaksreglement

Reglementet er vedtatt av Akademiet Oslo AS sitt styre 18.01.2024. Reglementet gjelder fra og med inntak til skoleåret 2024/2025.

§ 1 Rett til videregående opplæring

Inntak av elever til Akademiet VGS Oslo skal skje i henhold til de til enhver tids gjeldende bestemmelser i friskoleloven med forskrifter og det av styret fastsatte inntaksreglement. En elev som tar skoleplass ved Akademiet VGS Oslo benytter sin rett til videregående opplæring i henhold til privatskoleloven § 3-2.

Melding om inntak til videregående opplæring sendes til hjemfylket til eleven, jf. privatskoleloven § 3-1 femte ledd.

§ 2 Inntakskriterier

Akademiet VGS Oslo har hele landet som inntaksområde.
For elever som går i 10. klasse eller for søkere til vg2 og vg3, som går på hhv vg1 og vg2, vil førsteinntaket benytte karakterene fra halvårsvurdering. Inntak etter 1. juli beregnes med avsluttende karakterer. jf. forskrift til opplæringslova kap. 6, § 6-14, 6-15, 6-16, 6-17, 6-22, 6-23 og 6-26.

1) Søknadsfrist
Vi opererer med to inntak:

 1. Førsteinntaket har søknadsfrist 1. mars.
 2. Etter førsteinntaket er det rullerende inntak så lenge det er kapasitet.

2) Rangering av søkere:

 1. Søkere med karakteren god i orden og/eller atferd blir rangert foran elever med nedsatt karakter i orden og/eller atferd.
 2. Søkere med høyere karaktersnitt blir tatt inn foran søkere med lavere karaktersnitt.
 3. Søkere som er fulltidselever prioriteres før deltidselever.
 4. Søkere som har søsken på skolen.
 5. Søkernes/ foresattes begrunnelse for å velge Akademiet vektlegges.

Etter førsteinntaket som skjer etter 1. mars vil elever med nedsatt karakter i orden, men med høyere snitt enn førsteinntaket kunne få tilbud.
Grunnlaget for poengutregning er karakterene i samtlige obligatoriske fag fra ungdomsskolen.

Ved over 60% andel av det ene kjønn kan skolen prioritere det motsatte kjønn.

§ 3 Søkere fra Akademiets grunnskoler og øvrige montessoriskoler

Det gis 0,25 ekstra poeng forutsatt fullført og bestått 10. klasse, for søkere fra Akademiets grunnskoler, samt øvrige montessoriskoler.

§ 4 Gjennomgang av søknader

Etter utløpet av søknadsfristen skal skolens rektor eller den han skriftlig bemyndiger gjennomgå de innkomne søknader. Rektor meddeler endelig inntak. Slik meddelelse om inntak skal finne sted innen 8 uker etter søknadsfristens utløp. Senere inntak skjer fortløpende. Søkere som ikke blir meddelt inntak, kan få tilbud om å stå på venteliste. Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig. Rektor kan skriftlig bemyndige andre til å meddele inntak.

§ 5 Økonomiske retningslinjer

 1. Administrasjonsgebyr
  Ved kontraktsinngåelse skal administrasjonsgebyr betales. Administrasjonsgebyret inngår i totalsummen for skoleåret og trekkes fra innbetaling av skolepenger.
 2. Skolepenger
  Skolepengene fastsettes årlig av skolens styre innenfor rammene som følger av privatskoleloven § 6-2. Skolepengene betales i to terminer (høsttermin/vårtermin). Betalt administrasjonsgebyr kommer til fradrag i skolepengene.
 3. Søskenrabatt
  Det gis anledning til å søke om søskenrabatt med 20 % reduksjon i pris når to eller flere søsken er elever ved skolen samtidig.

§ 6 Oppsigelse

Elever som sier opp skoleplassen før 15. juli vil få refundert 50% av administrasjonsgebyret.

 1. Oppsigelse må skje skriftlig til inntak.oslo@akademiet.no
 2. Ved oppsigelse etter skolestart er man forpliktet til å betale skolepengene for påbegynt termin.

§ 7 Kriterier for interne elever

Søkere som begynner på Akademiet VGS Oslo på vg1 kommer automatisk inn som elever på hhv vg2 og vg3, forutsatt at de har fullført og bestått forrige skoleår, jf. forskrift til privatskoleloven § 11-11. Elever med karakteren god i orden og/eller atferd blir rangert foran elever med nedsatt karakter i orden og/eller atferd.

En elev som har fått plass ved Akademiet VGS Oslo, har rett til å fullføre skoleåret eller vedkommende kurs med mindre eleven kan vises bort, jf. privatskoleloven § 3-10.

Søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak til vg2 eller vg3 etter forskrift til privatskoleloven § 11-11 første ledd fordi søkeren ikke har bestått et eller flere fag, kan etter forskrift til privatskoleloven § 11-12 likevel tas inn som fulltidselev til neste nivå, dersom styret ved skolen finner det forsvarlig etter en helhetlig vurdering.

Elever som ikke har betalt/gjort opp skolepengene vil ikke prioriteres.

§ 8 Forbehold om igangsetting fag

Akademiet tar forbehold om igangsetting av fag. Lavt søkertall til et programfag og/eller timeplantekniske årsaker kan medføre at enkelte fag ikke kan tilbys.

§ 9 Klageadgang

Det er klageadgang på vedtak om inntak jf. privatskoleloven § 3-1 sjette ledd, jf. forvaltningsloven kap. VI. Departementet er klageinstans ved Statsforvalteren i Oslo og Viken.

§ 10 Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven med forskrifter, samt skolens vedtekter.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: oslo@akademiet.no

Telefon: 22 46 69 00

Adresse: Pilestredet 56, 0167 Oslo

Postadresse: Postboks 3630 Bislett, 0136 Oslo