Elever på Akademiet VGS Sandnes

Inntaksreglement

Inntaksreglementet til Akademiet VGS Sandnes gir deg oversikt over prioritering til elevinntaket.

Vårt inntaksreglement

Reglementet er gitt med hjemmel i Friskoleloven § 3-1, rundskriv Udir-5-2010 og er vedtatt av Akademiet Sandnes sitt styre 26.05.2015, det ble revidert på styremøte 30.05 2018.

§1 Inntaksreglement

Inntak til Akademiet Sandnes AS skal skje i henhold til de til enhver tids gjeldende bestemmelser i Friskoleloven med forskrifter, og styret fastsatte inntaksreglement.

§ 2 Elevinntak

Akademiet Sandnes AS har hele landet som inntaksområde. Ved kapasitetsproblemer skal elevinntaket prioriteres i henhold til følgende kriterier:

1. Elever med høyere poengsum blir tatt inn foran søkere med lavere poengsum. For elever som går i 10.trinn eller for søkere til vg2 og Vg3, som går på henholdsvis vg1 og vg2, vil førsteinntaket benytte karakterene fra halvårsvurdering, samt eventuelle standpunktkarakterer fra 8. og 9. trinn.

Inntak etter 1. juli beregnes med avsluttende karakterer, jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 6, §§ 6-14, 6-15, 6-16, 6-17, 6-22, 6-23 og 6-26.

2. Elever som det foregående skoleåret gikk på Akademiet Sandnes og har bestått alle fag, vil få tilbud om plass ved søknad.

3. Ved lik poengsum prioriteres elever som har søsken på skolen.

  • Særskilt for inntak til vg2

Elever som forrige skoleår hadde udokumentert fravær som medførte bortfall av statstilskudd vil bli prioritert sist, uavhengig av karakterer.

Dersom en elev ikke har vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag, vil skolen foreta en individuell vurdering hvor det blir tatt stilling til om det er forsvarlig å ta inn søkeren på vg2.

  • Særskilt for inntak til vg3

Elever som forrige skoleår hadde udokumentert fravær som medførte bortfall av statstilskudd vil bli prioritert sist, uavhengig av karakterer.

Elever som har bestått vg2 i utlandet etter å ha tatt vg1 på Akademiet Sandnes, prioriteres i inntaket til vg3.

Dersom en elev ikke har vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag, vil skolen foreta en individuell vurdering hvor det blir tatt stilling til om det er forsvarlig å ta inn søkeren på vg3.

  • Redusert elevbetaling

Elever kan søke om å få redusert skolepengene. Skolens styre vil i hvert tilfelle, på bakgrunn av innsendt søknad og vedlagt dokumentasjon, vurdere om det er grunnlag for reduksjon.

§ 3 Søknadsfrister og kunngjøring om inntak av elever

Hvert år i januar skal søknadsfrist og studietilbud kunngjøres på dertil egnet måte for å sikre at informasjon om inntak for neste skoleår når offentligheten.

Søknadsfristen til førsteinntak er 1. mars. Dersom dagen er helligdag, gjelder den påfølgende hverdag. Søknader som kommer inn etter fristen blir ført på venteliste, og skolen skal ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser.

§ 4 Gjennomgang av søknader

Etter utløpet av søknadsfristen skal skolens rektor eller den som er delegert myndighet, gjennomgå de innkomne søknadene.

Rektor meddeler endelig inntak. Slik meddelelse om inntak er et enkeltvedtak, og vil normalt finne sted innen 4uker etter søknadsfristens utløpjfr. Fvl. §11-a.

Senere inntak skjer fortløpende. Søkere som ikke blir meddelt inntak, kan få tilbud om å stå på venteliste. Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig. Rektor kan skriftlig bemyndige andre til å meddele inntak.

§ 5 Klageadgang

Det er klageadgang på vedtak om inntak, jf. Friskoleloven § 3-1 sjette ledd og forvaltningsloven kapittel Vl. Fylkesmannen i Rogaland er delegert myndighet som klageinstans.

§6 Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i Friskoleloven med forskrifter og skolens vedtekter.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: sandnes@akademiet.no

Telefon: 51 90 55 30

Adresse: Langgata 1, 4306 Sandnes

Postadresse: Postboks 3223, 4398 Sandnes