Elever på Akademiet VGS Sandnes

Ordensreglement

Ordensreglementet til Akademiet VGS Sandnes foreligger for å fremme trygghet, trivsel og godt læringsutbytte.

Vårt ordensreglement

Reglementet er gitt med hjemmel i privatskoleloven[1]§ 3-9 og vedtatt av skolens styre den 27.09.2017

§ 1 Formål

Formålet med reglementet er å fremme gode arbeidsvaner og god orden, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal bidra til samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for elever som er tatt inn i ved Akademiet Sandnes. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, ved ekskursjoner og øvrige aktiviteter i skolens regi. Reglementet gjelder også nettbruk, herunder bruk av sosiale medier, som angår medelever og skolens ansatte.

§ 3 Elevenes rettigheter

 1. Elevene har krav på opplæring, hjelp og rettledning, jfr. friskolelova §§ 3-2, 3-4, 3-6 og  3-11.
 2. Elevene har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, i samarbeid med øvrige elever og lærere.
 3. Elevene har rett til å få muntlig og skriftlig tilbakemelding, oppfølging og veiledning for å nå de målene som er gitt i de enkelte fagene.
 4. Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen, har elevene rett til rådgivning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, herunder tilgang til pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, jfr. friskolelova §§ 3-4 og 3-6.
 5. Elever som på grunn av sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til tilrettelegging fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag.
 6. Elevene har rett til rådgivning om utdanning og yrkesvalg, jfr. friskolelova § 3-11.
 7. Elevene har rett til å benytte skolens avsatte utstyr og områder til de undervisningsformål som er fastsatt i læreplanene.
 8. Elevene har rett til å danne elevråd, jfr. friskolelova § 5-3. Skolen skal legge til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte.

§ 4 Elevenes plikter

 1. Elevene plikter å rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen, dens elever og medarbeidere.
 2. Elevene plikter å medvirke til et godt læringsmiljø og gode samarbeidsformer, og vise høflighet og medansvar.
 3. Elevene plikter å møte presis og delta aktivt i opplæringen. Elevene skal levere avtalt arbeid til rett tid. Vurderinger skal gjennomføres til avtalt tidspunkt. Elevene har selv ansvar for at de er informert om vurderingstidspunkt som er publisert på Canvas eller i prøvekalenderen. Faglærer bestemmer tidspunkt for vurdering jf. forskrift til opplæringslova § 3-3 (3).
 4. Elever som ikke møter til ordinær vurdering skal kontakte faglærer så snart som mulig. Tidspunkt for ny vurdering bestemmes av faglærer.
 5. Eleven plikter å ta med det undervisningsmateriell og utstyr som kreves for å følge undervisningen.
 6. Elevene har selv ansvar for å ta vare på læremidler, verdisaker og personlige eiendeler som de tar med til skolen. Eleven må selv bære tapet dersom noe går tapt på skolens område.
 7. Faglærer styrer bruk av mobiltelefon og sosiale medier i undervisningstiden. Faglærer kan tillate at elevene hører på musikk fra høretelefoner når elevene arbeider individuelt. Ved overtredelse av disse bestemmelsene, og etter advarsel fra faglærer, kan mobiltelefoner og annet personlig elektronisk utstyr inndras. Ved inndragning kan eleven hente utstyret på kontoret etter skoletid.
 8. Elevene har plikt til å følge verneregler, bruke verneutstyr og/eller særskilte arbeidsklær som kreves.
 9. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Tap, tyveri, hærverk og skader kan gi reaksjoner jf § 7 i dette reglementet og alminnelige regler om erstatning.
 10. Det er ikke tillatt med mat og drikke i klasserommene, verken i timene eller i friminuttene. Det gis unntak for vann i drikkeflaske. Mat og drikke er tillatt på grupperom og i fellesområdene i atriet, under forutsetning av at grupperommene og fellesarealene holdes ryddige.
 11. Det er ikke tillatt å bruke tobakk, snus alkohol eller andre rusmidler på skolens område, på skoleturer og andre aktiviteter i skolens regi. Det er ikke tillatt å være påvirket av alkohol og andre rusmidler på skolen eller ved andre aktiviteter i skolens regi. Skolen kan beslaglegge rusmidler. Bruk, besittelse eller oppbevaring av ulovlige rusmidler vil bli politianmeldt.
 12. Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner, nettverk eller annet utstyr til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som er i strid med norsk lov. Skolens IT-plattform skal brukes til skolerelatert aktivitet.
 13. Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen. Slike gjenstander kan beslaglegges av skolen og overleveres foresatte eller politiet.
 14. Plaging, mobbing eller andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer aksepteres ikke, og vil kunne medføre refsingstiltak jf. Opplærinslova § 9a-3. Voldsbruk og andre straffbare forhold vil i ytterste konsekvens medføre politianmeldelse.

§5 Fusk eller forsøk på fusk

 1. Innlevering av besvarelser som ikke er et produkt av elevens eget arbeid regnes som plagiat. Besvarelser som er en ren kopi av andres arbeid vurderes til karakteren 1. Dersom deler av besvarelsen slår ut på plagiatkontroll kan det medføre forholdsmessig trekk i karakter. Faglærer angir nærmere regler i de enkelte fagene.
 2. Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder kommunikasjon, under prøver anses som fusk eller forsøk på fusk. Dersom det oppdages fusk eller forsøk på fusk, skal eleven gis nedsatt atferdskarakter. Eleven har rett til å uttale seg om forholdet før det tas avgjørelse om nedsatt atferdskarakter, se § 8 nr. 1.
 3. Fusk eller forsøk på fusk på en underveisvurdering betyr at det ikke kan settes karakter på vurderingen. Dette kan medføre manglende vurderingsgrunnlag i faget og nedsatt atferdskarakter. På underveisvurderinger er det faglærer som avgjør om det er fusk eller forsøk på fusk.
 4. For elever som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, faller standpunktkarakteren bort. På eksamen er det rektor som avgjør om det er fusk eller forsøk på fusk.

§6 Fravær og permisjon

 1. Elevene har fremmøteplikt til undervisningen. Fravær føres på Skolearena. Fravær i forbindelse med vurderinger meldes særskilt til faglærer.
 2. Ved planlagt og på forhånd kjent fravær skal det søkes om permisjon. Søknaden skal være skriftlig og leveres mentor i god tid. Alt fravær kan medføre fare for manglende vurderingsgrunnlag eller redusert læringsutbytte i fag. Det er elevens ansvar å holde seg faglig oppdatert i samråd med faglærer.
 3. Faglærer behandler permisjon for enkelttimer, mentor behandler inntil tre dagers permisjon. Rektor behandler permisjonssøknader utover tre dager i samråd med mentor og berørte faglærere.
 4. Dersom eleven kommer mer enn 15 minutter for sent til timen, regnes det som timefravær. Inntil 15 minutter føres som forsentkomming.
 5. Høyt fravær kan medføre at det faglige vurderingsgrunnlaget blir så svekket at det ikke kan settes halvårs- eller standpunktkarakter. Hvorvidt det foreligger vurderingsgrunnlag skal vurderes individuelt, med vekt på elevens deltakelse i opplæringen. Ved grensetilfeller skal skolen gi tilbud om utsatte prøver, innlevering av arbeid eller lignende. Når det foreligger fare for manglende vurderingsgrunnlag for å kunne sette standpunktkarakter, skal elev/foresatte uten ugrunnet opphold, gis skriftlig varsel. Dette varselet skal signeres, og leveres tilbake til faglærer.
 6. Alt fravær for elever føres på vitnemål, kompetansebevis og karakterutskrifter. Fravær føres i dager og enkelttimer. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres dokumentasjonen, men eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet.
 7. Organisert eller selvstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative gjøremål, etter skriftlig avtale med faglærer eller rektor, regnes ikke som fravær.
 8. For fravær inntil 10 dager per opplæringsår kan eleven i hht forskrift til friskoleloven. 3-46, 5. ledd, pkt. a – f, ved dokumentasjon kreve at fravær ikke føres på kompetansebevis eller vitnemål.

§7 Reaksjoner ved brudd på reglementet

Brudd på skolereglementet kan jfr. privatskoleloven § 3-9 og 3-10, medføre følgende reaksjoner:

 • muntlig eller skriftlig påtale/anmerkning fra en av de tilsatte ved skolen
 • bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/økten etter faglærers avgjørelse
 • bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse

Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglementet kan særskilt tiltak iverksettes:

 • bortvisning av eleven fra én og inntil fem skoledager etter rektors avgjørelse
 • bortvisning for resten av skoleåret, jfr. friskolelova § 3-10 andre ledd, etter vedtak av fylkeskommunen. I forbindelse med et vedtak om bortvisning for resten av skoleåret kan fylkeskommunen vedta at eleven mister retten til videregående opplæring.
 • nedsatt halvårs- og/eller standpunktkarakter i orden og/eller atferd
 • istandsetting/rengjøring ved skade på eller tilgrising av skolens lokaler eller eiendeler
 • erstatningsansvar etter skadeerstatningsloven og alminnelige erstatningsrettslige regler ved skade på eller tilgrising av skolens lokaler eller eiendeler
 • politianmeldelse

§8 Saksbehandlling ved brudd på reglementet

 1. Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for alvorlige og gjentatte brudd på reglementet skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jfr. friskolelova § 3-9, andre ledd. Reaksjoner og begrunnelse for disse skal dokumenteres skriftlig.
 2. Før særskilt tiltak iverksettes, skal skolen vurdere om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller mildere reaksjoner.
 3. Forvaltningslovens regler for enkeltvedtak følges når særskilt tiltak iverksettes. Ved forhold som kan føre til bortvisning utover resten av skoledagen, skal elever/foresatte til umyndige elever varsles om dette på forhånd. Vedtaket skal være begrunnet, i tillegg skal det opplyses om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage etter forvaltningsloven kap. VI, og om retten etter forvaltningsloven § 18, jfr. forvaltningsloven § 19 til å se sakens dokumenter. Dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til skade for eleven før klagesaken er avgjort, skal det også gjøres oppmerksom på adgangen til å be om at gjennomføringen utsettes, jfr. forvaltningsloven § 42.
 4. Klageinstans ved vedtak om bortvisning og tap av retten til videregående opplæring er Fylkesmannen i Rogaland.

[1]Fra 01.08.15: friskolelova

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: sandnes@akademiet.no

Telefon: 51 90 55 30

Adresse: Langgata 1, 4306 Sandnes

Postadresse: Postboks 3223, 4398 Sandnes