Elever bruker mac og postit lapper på Akademiet VGS Sandnes

Programfag på Akademiet VGS Sandnes

Her kan du lese mer om hvert enkelt programfag, slik at det er enklere å ta rett valg i vg2 og vg3.

Valg av programfag

For at du skal kunne ta et et godt forberedt valg blant våre programfag på vg2 og vg3, har vi samlet informasjon om fagene. Ingen skole tilbyr alle fag.

Det er opp til den enkelt skole å bestemme hvilke fag du kan velge mellom og hvilke trinn fagene ka tas på. Fagtilbudet skolen har landet på, og som finnes i denne katalogen, er veiledende. Det endelige valgtilbudet blir basert på resultatene fra prøvevalget på skolen.

Studieretningen du går gir deg generell studiekompetanse. Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Vi oppfordrer deg til å:

 1. Ta kontakt med rådgiver for veileding
 2. Snakke med din mentor og faglærere om fornuftige fagvalg
 3. Diskutere med eldre elver, medelever og foresatte
 4. Velge de vagene DU trives best med

Fagfordeling

FagVg1 (MK)Vg2 (MK)Vg3 (MK)
Religion og etikk3
Norsk44
Matematikk53/5
Naturfag5
Engelsk5
2. fremmedspråk44
Samfunnskunnskap3 (0)(3)
Geografi2 (0)(2)
Historie24
Kroppsøving222
Obligatoriske programfag(10)(10)(10)
Sum fellesfag30 (25)15/17 (20/22)15
Valgfrie programfag015 (5)15 (10)
Totalt omfang30 (35)20/32 (35/37)30 (35)

Førstegangsvitnemål

 • Du må bestå alle fag i løpet av tre år når du går på videregående skole for å få førstegangsvitnemål.
 • Når du skal søke høyere utdanning etter videregående, vil du søke deg i en egen kvote for førstegangsvitnemål.
 • Opptakskravene vil være lavere enn i ordinær kvote.
 • Du melder deg opp til videre studier på www.samordnaopptak.no
 • Det er mulig å forberede fag som privatist i løpet av videregående. Påmelding til privatisteksamen gjøres på privatist.inschool.visma.no. Disse nye karakterene kommer inn i førstegangsvitnemålet så lenge de er fullført mens du ennå er elev på vgs.
 • Frist for oppmelding til privatisteksamen er 1. februar eller 15. september.
 • Vi har en privatistavdeling i Sandnes. Ønsker du rådgivning på dette området, kan du bestille en time eller lese mer her.
Elever på Akademiet VGS Sandnes

Fordypningsområdet

 • Du må ha fordypning i to programfag fra samme fordypningsområde (Realfag eller SSØ). Det betyr at du må velge to fag på vg2 som du viderefører på vg3. Hvert fag må være på 140 timer. De resterende timene kan du velge fritt fra de programfag skolen tilbyr.
 • Hvis du ikke hadde språk på ungdomsskolen, må du ha minst 5 timer språk på vg3. (Spansk 1+2 3. år). Dette utgjør ett programfag.
 • Har du framtidsdrømmer og vet hva du skal studere videre, er det en fordel å sjekke opptakskravene studiet har før du velger fag.
 • Dersom du går studieforberedende medier og kommunikasjon, står du fritt til å velge innenfor tilbudet av programfag på skolen. Fordypningsfagene er forhåndsbestemt og elevene som går MK trenger derfor ikke ta hensyn til fagvalg og fordypning.
 • Har du valgt matematikk R1 eller matematikk S1? Da skal du ikke ha fellesfaget matematikk 2P på vg2 med 3 timer. Du skal i stedet velge et fjerde programfag fra et programområde. Du får da 32 timer på vg2.

Slik velger du programfag

I vg2 og vg3 kan du som går studiespesialisering velge programfag. Her kan du lese om de ulike fagene og hva som skal til for å lykkes. Du kan også snakke med skolens rådgiver dersom du ønsker det!

Telefon 51 90 55 30

Adresse Langgata 1, 4306 Sandnes

Postadresse Postboks 3223, 4398 Sandnes

Nyttige lenker

Programfag Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ)

Lurer du på hvorfor vi er som vi er, hvordan hjernen påvirker livene våre og hvordan vi kan forstå oss selv og andre mennesker?

Psykisk helse er et tema som blir mer og mer aktuelt, kanskje særlig for ungdom. Du lærer om hvordan vi utvikler oss til å bli dem vi er, og hva som former oss som personer og ikke minst hvordan tanker, følelser og menneskelige egenskaper påvirkes både av hvordan hjernen vår fungerer og av menneskene og samfunnet rundt oss.

Fager er relevant for alle sider ved livet ditt og det vi møter nesten hver dag i media, skole og arbeidsliv. Faget gir en flott plattform hvis du ønsker å arbeide med mennesker.

Hvordan lykkes i faget?

 • Sett deg inn i ulike teorier og forskning
 • All drøfting tar utgangspunkt i teori og fagbegreper
 • Kritisk tekning er sentralt

Hva går faget ut på?

 • Hva er stress og hvordan håndtere kriser
 • Hva psykologisk forskning er opptatt av i dag
 • Hva som fremmer god kommunikasjon og hvorfor mennesker søker sammen i grupper
 • Hva skal til for at vi endrer holdninger
 • Hvilken betydning har roller og hvordan oppstår konflikter
 • Hvordan dannes og endres personlighet og selvbildet vårt
 • Vår utvikling fra vi fødes til vi dør og hvilken betydning denne utviklingen har for vår atferd og psykisk helse
 • Vårt biologiske grunnlag (genetikk/arv og evolusjon) og hvilken rolle dette har for vår atferd i dag
 • Ulike teorier om hvordan vi mennesker lærer

Hva kjennetegner en elev i dette faget?

 • Passer til de fleste
 • Interessert i mennesker
 • Glad i å drøfte og reflektere

Kjerneelementer

 • Tanker, emosjoner og atferd
 • Menneskelig utvikling og samspill
 • Vitenskapelig og kritisk tenkning

Eksamen

Psykologi 1: Kan trekkes ut til muntlig eksamen

Psykologi 2: Kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen

Er du opptatt av hvordan samfunnet fungerer? Har du lyst til å lære mer om kulturforskjeller? Lurer du på hva et rettferdig samfunn egentlig er? Faget går ut på hvordan vi mennesker oppfører oss i ulike samfunn, hvordan vi blir en del av samfunnet og hvordan vi forholder oss til hverandre. Du lærer å sette deg inn i samfunn hvor de tenker annerledes enn i Norge, medienes påvirkning på livene våre og hvordan man kan forske på samfunn.

Hvordan lykkes i faget?

 • Følg med i nyhetsbildet
 • Lær å formulere deg godt muntlig og skriftlig
 • Lær å bruke fagbegreper om verden og samfunnet
 • Vis forståelse for samfunnsvitenskapelig teori og virkelighet

Hva går faget ut på?

 • Kulturforståelse
 • Sosialisering
 • Produksjon og arbeid
 • Fordeling av goder
 • Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

Hva kjennetegner en elev i dette faget?

 • Stor interesse for samfunnsfag
 • Følger med i nyhetsbildet
 • Har god formuleringsevne muntlig
 • Liker å tilegne seg nye begreper og teorier

Kjerneelementer

 • Samfunnsvitenskapelig metode og kildebruk
 • Sosialisering og medborgerskap
 • Kulturforståelse og interkulturell kompetanse
 • Sosiale strukturer, aktører og handling

Eksamen

Sosiologi og sosialantropologi: Kan trekkes ut til muntlig eksamen

Lurer du på hvorfor foreldrene dine ble oppdratt annerledes enn deg selv? Eller på hvorfor vi har en velferdsstat? Interesserer du deg for hvordan vi sosialiseres, årsaken til kriminalitet og grunnlaget for den norske velferdsstaten? Hvis du er opptatt av samfunnet rundt deg, er sosialkunnskap et godt alternativ.

Hvordan lykkes i faget?

 • Følg med i nyhetsbildet
 • Sett deg inn i politiske diskusjoner rundt velferdsstaten vår og dens utfordringer
 • Lær å bruke fagbegreper og samfunnsvitenskapelige teorier for å forklare og drøfte dagens utfordringer i det norske samfunnet

Hva går faget ut på?

Sosialkunnskap handler om å styrke elevenes forståelse av og kritiske bevissthet om velferdssamfunnet. Faget skal gi elevene verktøy til å forstå seg selv som en del av samfunnet og reflektere over utfordringer og muligheter knyttet til identitet og livsmestring. Sosialkunnskap skal danne grunnlag for å drøfte hvordan individer, grupper, organisasjoner og institusjoner fungerer sammen, og gi innsikt i årsaker til sosiale problemer, marginalisering og utenforskap. Sammen med kunnskap om inkludering i arbeidslivet, skal dette forberede elevene til videre studier og arbeidsliv.

Sosialkunnskap inneholder elementer fra fagområder som sosiologi, psykologi og statsvitenskap. Du får en grunnleggende innføring i analyser av menneskets utvikling fra fødsel til død, spesielt knyttet til de ulike typer av kriser vi mennesker gjennomgår i løpet av livet.

Hva kjennetegner en elev i dette faget?

 • Stor interesse for samfunnsfag
 • Følger med i nyhetsbildet
 • Liker å tilegne seg nye begreper og teorier
 • Har god formuleringsevne og god kjennskap til drøfting, både muntlig og skriftlig

Kjerneelementer

 • Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder
 • Velferdsstat og menneskerettigheter
 • Livsmestring og livsfaser
 • Sosiale problemer og utenforskap

Eksamen

Sosialkunnskap: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Engelsk er i seg selv et nyttig fag å kunne dersom man skal kunne ta del i det internasjonale samfunnet. Ved å fordype deg i engelskfaget, utvikler du dine språkferdigheter og du blir bedre til å skrive og lese på engelsk.

Samtidig får du muligheten til å reflektere rundt globale utfordringer i den modne verden, slik som klimakrisen, sosiale ulikheter og kriser i engelskspråklige land. Faget forbereder deg godt til videre studier uansett fagområde. Engelsk er et redskapsfag for de fleste andre fag i høyere utdanning der mye pensumlitteratur foreligger kun på engelsk.

Hvordan lykkes i faget?

 • Kom forberedt og delta aktivt i timene
 • Drille ferdighetene (lese, skrive og snakke) på skolen og fritiden

Hva går faget ut på?

 • Ulike varianter av engelsk
 • Kommunikasjon på tvers av kultur og mediers rolle i engelskspråklige land
 • Globale utfordringer og studier i engelskspråklige land
 • Samfunnsfaglige og litterære emner
 • Mer dybde i språkets oppbygging og struktur

Hva kjennetegner en elev i dette faget?

 • Stor interesse for språket
 • Synes det er gøy å snakke engelsk

Kjerneelementer

 • Språk og språklæring
 • Kommunikasjon
 • Møte med engelskspråklige tekster

Eksamen

Engelsk 1: Eleven kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Engelsk er i seg selv et nyttig fag å kunne dersom man skal kunne ta del i det internasjonale samfunnet. Ved å fordype deg i engelskfaget, utvikler du dine språkferdigheter og du blir bedre til å skrive og lese på engelsk.

Faget har hovedfokus på historie og politikk i de engelskspråklige landene. Faget er veldig relevant for de store forandringene som skjer i verden i dag.

Hvordan lykkes i faget?

 • Kom forberedt og delta aktivt i timene
 • Drille ferdighetene (lese, skrive og snakke) på skolen og fritiden
 • Holde deg oppdatert på nyheter

Hva går faget ut på?

 • Politikk i engelskspråklige land
 • Historie i de ulike engelskspråklige land
 • Globale utfordringer i engelskspråklige land
 • Samfunnsfaglige og litterære emner

Hva kjennetegner en elev i dette faget?

 • Interessert og oppdatert på nyheter
 • Liker å snakke engelsk

Kjerneelementer

 • Språk og språklæring
 • Kommunikasjon
 • Møte med engelskspråklige tekster

Eksamen

Engelsk 2: Eleven kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Økonomistyring og Økonomi og ledelse

Dette er et fag for deg som ønsker et forsprang hvis du ønsker å studere økonomi, eller for deg som rett og slett ønsker å utvikle en dypere forståelse for den rollen private og offentlige bedrifter spiller på samfunnet.

Du vil lære å lese og tolke den informasjonen som ligger i en bedrift regnskap. Dette er verdifull kunnskap for deg som fremtidig ansatt i en bedrift og mulig investor i aksjemarkedet. Videre får du mulighet til å tilegne deg praktiske ferdigheter i bruk av økonomiske styringsverktøy, blant annet regnskapsføring, budsjettering og bedriftsøkonomiske analysemetoder med mer.

Hvordan lykkes i faget?

 • Ved utstrakt bruk av digitale verktøy til å løse praktiske oppgaver
 • Ha aktiv deltakelse i prosjekter, kritisk bruk av kilder, presentasjoner og samtale/diskusjon i klassen
 • Det er også nyttig å knytte kontakter og innhente informasjon fra lokalt næringsliv

Hva går faget ut på?

 • Regnskapsføring av transaksjoner
 • Merverdiavgiftsbehandling
 • Regnskapsavslutning
 • Samfunnsfaglige perspektiver
 • Økonomisk modellering
 • Tilbud/etterspørselsbetrakninger
 • Samfunnsfaglige perspektiver
 • Økonomiske kalkyler
 • Bedriftens møte med ulike kulturer

Hva kjennetegner en elev i dette faget?

 • Du må evne å arbeide jevnt
 • Du må være strukturert
 • Du må kunne tenke kritisk og være reflektert

Kjerneelementer

 • Økonomisk virksomhet
 • Økonomisk analyse
 • Ledelse og bærekraftig verdiskapning

Eksamen

Økonomistyring: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Økonomi og ledelse: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Hvis du ønsker å vite hvilke lover og regler som styrer samfunnet og individet, er dette faget for deg. Faget gir nyttig kunnskap fra dag én, både faglig og for resten av livet. Rettslære 1 og 2 er kort sagt juss på vgs-nivå. Du lærer hvilke rettsregler som gjelder i Norge og internasjonalt. Du lærer å løse juridiske problemstillinger og konflikter ved hjelp av juridisk metode. Uansett hva du skal gjøre etter videregående er dette verdifull kompetanse du kan ta med deg videre.

Hvordan lykkes i faget?

 • Les jevnt hele året og delta aktivt i timene
 • Lær deg fagbegreper og gå inn for å forstå innholdet i rettsreglene
 • Øv på å løse praktiske caseoppgaver muntlig og skriftlig

Hva går faget ut på?

Faget skal bidra til å fremme likeverd og likestilling i et demokratisk samfunn der alle har like rettigheter, og verner om urfolk og minoriteter. Noen av områdene i faget er:

 • Metodelære
 • Familierett
 • Arverett
 • Arbeidsrett og likestilling
 • Strafferett
 • Rettrgangsordingen
 • Erstatningsrett
 • Menneskerettigheter
 • Avtalerett
 • Kjøpsrett og forbrukerrett
 • Forvaltningsrett

Hva kjennetegner en elev i dette faget?

Ønsker å vite mer om skilsmisse og arv, paragrafene i straffeloven, menneskerettigheter, forbrukerrettigheter og mye myer. Ønsker å bli flinkere til å skrive drøftende tekster. Synes det høres gøy ut å være sin egen advokat.

Kjerneelementer

 • Juridisk refleksjon
 • Juridisk metode
 • Rettsreglene i samfunnet

Eksamen

Rettslære 1: Eleven kan treffes ut til muntlig eksamen.

Rettslære 2: Eleven kan trekkes ut til skriflig eller muntlig eksamen.

Går du med en gründer i deg? Er du kreativ og ønsker å jobbe med et spennende prosjekt i og utenfor skolen? I dette faget får du mulighet og hjelp til å gjøre drømmen din til virkelighet. Du vil komme i kontakt med og få hjelp av aktører i næringslivet, delta på messer og konkurrere mot andre ungdomsbredrifter om premier.

Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal bidra til skaperglede, engasjement og utforskertrang ved å motivere elevene til å se muligheter for og verdien av etablering og videreutvikling av virksomheter, og å sette ideer ut i handling. Gjennom å la elevene bruke ulike faglige metoder stimulerer faget til nysgjerrighet og kritisk metodetenkning. Faget skal videre bidra til at elevene ser hvilken verdi samarbeid har for innovasjon og utvikling av virksomheter og samfunn. Faget skal bidra til bevissthet om utfordringer knyttet til etikk, og hvilke muligheter og utfordringer bærekraftig utvikling kan gi arbeidet med å skape verdier.

Hvordan lykkes i faget?

 • Du styrer store deler av din egen læringsprosess ved å være selvgående og delta i gruppeprosessen.
 • Du må være god til å samarbeide.
 • Du tar ansvar og initiativ i gruppeprosessen.

Hva går faget ut på?

 • Du lærer hvordan du oppretter en bedrift og driver den et helt skoleår sammen med andre.
 • Du er med på kurs og aktiviteter utenfor skolen og driver nettverksbygging.
 • Du lærer ved å gjøre!

Hva kjennetegner en elev i dette faget?

Ønsker å lære, flink til å samarbeide med andre og har lite fravær.

Kjerneelementer

 • Innovasjon
 • Verdiskaping og bærekraft
 • Strategi og virksomhetsutvikling

Eksamen

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1: Eleven kan treffes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2: Eleven kan trekkes ut til skriflig eller muntlig-praktisk eksamen.

Programfag realfag (REA)

Faget skal bidra til forståelse av natur, teknologi og relaterte fenomener i dagliglivet. Fysikk handler om å forstå hvordan verden fra det minste av det minste til det aller største fungerer og hvorfor det er slik. Fysikken handler egentlig om alt. Det er stort sett to spørsmål vi stiller i fysikken:

Hvordan fungerer den ikke-levende naturen? Hvorfor er det slik?

Du må ha R1 + R2 + Fysikk 1 for å kunne studere ingeniørfag og enkelte realfagsstudier, siden disse fagene er nyttige for å utvikle analytiske evner. Du trenger altså fysikk 1 hvis du ønsker å bli tannlege, farmasøyt, studere klinisk ernæring eller medisin.

Hvordan lykkes i faget?

 • Jobbe med oppgaver, det gir forståelse for teorien.
 • Den viktigste redskapen i fysikken er matematikk.
 • Det er lurt å kombinere fysikk med R-matematikk. De har den samme strukturelle tilnærmingen til forståelse.

Hva går faget ut på?

 • Hvordan virker legemer (objekter) på hverandre (mekanikk)?
 • Hvordan er verden bygd opp fra de minste delene i atomkjernen til de største objektene i universet?
 • Hvordan fungerer teknologien rundt oss?

Hva kjennetegner en elev i dette faget?

 • Har godt tak i matematikk. Liker formler.
 • Du bør ha hatt 1T på vg1, og det er til stor fordel å ha R1 i vg1.

Kjerneelementer

 • Praksiser og tenkemåter i fysikk
 • Energi og energioverføring
 • Krefter og felt
 • Materiale, tid og rom

Eksamen

Fysikk 1: Eleven kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Fysikk 2: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder. I dette faget får du innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i hverdagsliv og samfunn.

Faget gir grunnlag for videre studier som kjemi, medisin, odontologi, ernæring, farmasi og veterinær. Kjemi 1 er nødvendig for blant annet bioingeniørutdanning, reseptarutdanning og tannteknikerutdanning.

Hvordan lykkes i faget?

 • Jobbe hardt fra dag 1
 • Ikke være redd for regnestykker – det er en del matte i kjemi
 • Vær klar for å lære mange nye begrep. Alt bygger videre.
 • Det er en del ren pugging, mer en i andre fag.

Hva går faget ut på?

 • Kunnskap om atomet og periodesystemet
 • Vannkjemi, syrer, baser og organisk kjemi
 • Lære grunnleggende begreper og arbeidsmåter i kjemi
 • Regne ulike kjemioppgaver
 • Gjennomføre forsøk og skrive rapport

Hva kjennetegner en elev i dette faget?

 • Du bør ha 1T matematikk fra vg1.
 • Du bør velge S eller R-matematikk på vg2.
 • Hvis du har 2P bør du ligge på karakter 5 eller 6.

Kjerneelementer

 • Praksiser og tenkemåter i kjemi
 • Kjemiske bindinger og strukturer
 • Kjemiske reaksjoner
 • Anvendt kjemi

Eksamen

Kjemi 1: Eleven kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Kjemi 2: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Biologi er læren om alt levende – hvordan dyr og planter er bygd opp og formerer seg. Faget er en viktig del av allmenndannelsen og kan også være nyttig å ha med seg uansett hvilket yrke man velger. Faget gir grunnlag for videre studier innenfor biologi-relaterte områder. Det er ikke mange studier som krever biologi, faget er mer til hygge og generell informasjon om levende organismer.

Biologi skal gi grunnlag for å bruke fagkunnskap i ulike sammenhenger, og til vurderinger rundt etiske spørsmål. Faget skal gjøre den enkelte bevisst om at mennesket er en av mange arter og at det er en vekselvirkning mellom menneske og naturen. Biologi gir også kunnskap knyttet til miljøutfordringer, bærekraftig utvikling, bioteknologiske spørsmål og temaer knyttet til kropp og helse.

Hvordan lykkes i faget?

 • Jevnt og godt arbeid.
 • Lese teoristoffet underveis. Det er en tykk bok, så det er greit å lese jevnt. Hvis du ikke er glad i å lese, bør du tenke deg om før du velger dette faget.
 • Vær engasjert og nysgjerrig.

Hva går faget ut på?

 • Hvordan organismer fungerer.
 • Hvordan organismer, planter og dyr tilpasser seg livemiljøet sitt.
 • Utforske hvordan og hvorfor organismer tilpasser seg naturen.

Hva kjennetegner en elev i dette faget?

 • En som er glad i å lese og pugge mange nye ord og uttrykk.

Kjerneelementer

 • Praksiser og tenkemåter i biologi
 • Biologiske system
 • Biologiske prosesser
 • Biologi i samfunnet

Eksamen

Biologi 1: Eleven kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Biologi 2: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Faget handler om å tilegne seg matematisk kunnskap som vil være nyttig for videre studier og yrkesliv. Mange realfagsstudier og økonomistudier krever enten S1 og S2 eller R1. I S2 lærer du også mye om praktisk matematikk i forbindelse med personlig økonomi.

S1 og S2 fokuserer mer på den samfunnsøkonomiske matematikken med bruk av mange tekstbaserte modelleringsoppgaver. Geogegra brukes også en del.

Hvordan lykkes i faget?

 • Struktur
 • Jevnt arbeid
 • Bruk leksehjelpen, spør læreren

Hva går faget ut på?

S1:

 • Videreføring av algebra og funksjoner fra 1T
 • Sannsynlighet
 • Lineær optimering som brukes innen økonomi (metode for å finne størst mulig inntekt eller hvor mange enheter en bedrift bør produsere under ulike betingelser)

S2:

 • Algebra, funksjoner, sannsynlighet og statistikk
 • Drøfting av praktiske modeller, særlig ved hjelp av digitale verktøy

Hva kjennetegner en elev i dette faget?

 • Opptatt av å jobbe mye med oppgaver
 • Strukturert, glad i tall og regning

Kjerneelementer

 • Utforsking og problemløsing
 • Modellering og anvendelser
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Abstraksjon og generalisering
 • Matematiske kunnskapsområder

Eksamen

S1: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

S2: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

R1 er en fortsettelse av T1, med hovedvekt på realfagsmatematikk. R1 er et fag som bør kombineres med Fysikk 1. Det er vanskelig å oppnå høy måloppnåelse i Fysikk 1 uten å ha R1. Dette er fordi refleksjonsnivået som R1 bidrar med til å utvikle også trengs i Fysikk 1. Du må ha R1 + R2 + Fysikk 1 for å kunne studere blant annet ingeniørfag og enkelte realfagsstudier, siden disse fagene er nyttige for å utvikle analytiske evner.

R1 og R2 er fag som utvikler evnen til å strukturere, organisere, utføre og løse problemstillinger. Faget fokuserer på læringsstrategier og studieteknikk. Dette bidrar til å øke evnen til å reflektere og se helheter. Dette er også nyttig i andre fag.

Faget har stort fokus på forståelse med vekt på ikke bare å utføre, men også å vite hvorfor vi gjør ting. Dette er viktig med tanke på senere studier der man ofte må prøve å finne ut årsaksforholdene som ligger bak et sakskompleks.

Hvordan lykkes i faget?

 • Struktur
 • Jevnt arbeid
 • Bruk leksehjelpen, spør læreren

Hva går faget ut på?

R1:

 • Algebra
 • Funksjoner
 • Geometri og vektomregning
 • Sannsynliget

S2:

 • Følger og rekker
 • Integrasjon
 • Trigonometri
 • Modeller og programmering
 • Romgeometri

Kjerneelementer

 • Utforsking og problemløsing
 • Modellering og anvendelser
 • Resonnering og argumentasjon
 • Representasjon og kommunikasjon
 • Abstraksjon og generalisering
 • Matematiske kunnskapsområder

Eksamen

R1: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

R2: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Hvordan fungerer en datamaskin? Hvordan lages nettsider, apper og de beste løsningene for fremtidens teknologi? Hvordan lagres digital informasjon og hva er hacking? Dette er noen av temaene du går gjennom i faget informasjonsteknologi. Det er et fag som har som mål at elevene skal få en innføring i grunnleggende IT og datakunnskaper, og det er et fremtidsrettet fag som åpner øynene dine for den digitale verdenen utenfor Facebook, Snapchat og Instagram. Det er fokus på digitalt utstyr, utvikling av nettsteder, grunnleggende programmering og å finne løsninger på IT-utfordringer.

Informasjonsteknologi gir deg mulighet til å gå videre til ingeniør (spesialisering), ellers er faget nyttig innenfor alle utdanningsområder i den digitale tiden vi nå lever i.

Hvordan lykkes i faget?

 • Systematisk og logisk tenkning
 • Ha orden i sakene sine
 • Interesse for datamaskiner

Hva går faget ut på?

 • Programmering av spill og simuleringer
 • Oppretting og designing av nettsider
 • Lesing om og diskutering av aktuelle saker som kan knyttes til faget
 • Drøfting av ulike synspunkter på aktuelle spørsmål knyttet til informasjonsteknologi

Hva kjennetegner en elev i dette faget?

 • Opptatt av å jobbe mye med oppgaver
 • Strukturert, glad i datamskiner

Kjerneelementer

 • Kreativ problemløsning
 • Teknologi, individ og samfunn
 • Modellering og programmering
 • Digital representasjon og informasjonsutveksling

Eksamen

Informasjonsteknologi 1: Eleven kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Informasjonsteknologi 2: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Gode vaner for fysisk aktivitet i ungdomsårene har positiv effekt på den enkeltes levevaner og helse. Verdens helseorganisasjon definerer helse som en tilstand som avhenger av både fysisk, psykisk og sosial velvære – og faget omfavner alle tre områdene. Du får utviklet dine ferdigheter og din kunnskap innenfor et bredt spekter av aktiviteter, både individuelle og lagidretter. Faget gir muligheter til egenutvikling og målet er at du skal få positive opplevelser, slik at du får lyst til å leve et liv i aktivitet med alle fordeler det fører meg seg.

Hvordan lykkes i faget?

Du trenger ingen spesielle forkunnskaper eller ferdigheter for å lykkes. Du trenger ikke en gang å tenke om deg selv at du er sporty, for å både like og mestre faget. Breddeidrett skal gi den enkelte opplevelser, glede, mestring og utfordringer både individuelt og i fellesskap. Gi av deg selv, prøv – også de gangene du er i ukjent terreng, så har du gode muligheter til å oppleve noe nytt, utvikle deg og samtidig lykkes med faget. Begrepet breddeidrett står i sentrum av alt som har med norsk idrett å gjøre og har lange, stolte tradisjoner. Essensen er allsidighet og at det er plass til absolutt alle, akkurat som i programfaget Breddeidrett.

Hva går faget ut på?

I breddeidrett går du kunnskap om og erfaring med ulike aktiviteter. Breddeidrett skal legge til rette for opplevelse, mestring og glede gjennom at du deltar individuelt og i samspill med andre. Du skal utvikle evnen til å skape gode relasjoner, og det skal bidra til god helse og trivsel.

Hva kjennetegner en elev i dette faget?

 • Åpen for nye utfordringer
 • Villig til å prøve
 • Nysgjerrig
 • Positivt innstilt på praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver knyttet til helse, bevegelse, personlig utvikling med mer.

Kjerneelementer

 • Allsidighet
 • Trening og helse
 • Holdning, innsats og samhandling

Eksamen

Breddeidrett 1: Eleven kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen skal ha forberedelsesdel.

Kontakt Akademiet VGS Sandnes