Tre elever går i gangen på Akademiet Realfagsgymnas Sandvika

Ordensreglement

Ordensreglementet til Akademiet VGS Sandvika foreligger for å fremme trygghet, trivsel og godt læringsutbytte.

Vårt ordensreglement

 Reglementet ble vedtatt i styremøte 13. oktober 2022 og gitt med hjemmel i privatskoleloven § 3-9. 

§1 Formål

Akademiet VGS Sandvika, heretter skolen, skal ha et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og godt læringsutbytte. Skolen skal være et trygt sted der elevene møter en hverdag som er fri for rus, mobbing, vold og annen krenkende atferd, både direkte og digitalt. 

 • Ordensreglementet skal opplyse elevene om hva som forventes av orden og atferd. 
 • Reglementet er grunnlag for vurdering i orden og adferd, jfr. forskrift til privatskoleloven § 3-4 og § 3-6. 
 • Reglementet skal også opplyse om hvilke sanksjoner som kan iverksettes ved brudd på reglementet, samt saksgangen og klageadgangen når det tas avgjørelser om tiltak, jfr. privatskoleloven § 3-9. 
 • Reglementet skal bidra til at skolen er en arbeids- og opplæringsplass der alle trives og gis mulighet til å gjøre en god jobb. 

§2 Virkeområde

Reglementet gjelder for alle elever ved Akademiet VGS Sandvika, også forseringselever fra eksterne skoler. Reglementet gjelder i skoletiden ved undervisning/aktiviteter i regi av skolen, både på eget område og utenfor. Reglementet gjelder også i det digitale rom i skoletiden. 

§3 Elevens rettigheter

Alle elever har rett til et trygt lærings-/arbeidsmiljø som fremmer helse og læring, jfr. Opplæringsloven §9a. 

 • Skolens personale skal være gode rollemodeller og behandle elevene med respekt og forståelse. De skal være tydelige voksne, hjelpe og veilede ungdommene med å sette egne grenser. 
 • Personalet har medansvaret for en god relasjon mellom elevene og de ansatte. 

§4 Elevens plikter

Elevene skal medvirke til et godt psykososialt og lærings- og arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet, og opptre hensynsfullt og høflig. Elevene skal følge anvisninger fra skolen og dens ansatte. Brudd på punkter om orden og adferd kan føre til nedsatt karakter i orden og/eller adferd. 

Orden

 • Elevene skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen
 • Forsentkomming inntreffer når timeplanfestet tid har startet. Etter 15 minutter gjelder timefravær i faget og forsentkomming styrkes. Det presiseres at gjentatte forsentkomminger kan føre til nedsatt ordenskarakter.
 • Elevene skal holde seg oppdatert med informasjon som legges ut på læringsplattformen, selv når elevene har vært fraværende fra undervisning.
 • Elevene skal levere arbeid til avtalt tid. Eleven skal snarest mulig melde fra dersom dette ikke kan overholdes.
 • Elevene behandler skolens og lokalenes inventar og utstyr pent og melder fra til en i skolens personal hvis noe går i stykker.
 • Elevene rydder etter seg både i undervisningsområder og fellesområder. Ved skoledagens slutt settes stoler opp angitte dager.
 • Elevene inntar mat og drikke på steder som er tillatt.
 • Elever skal ikke være fraværende fra undervisningen uten gyldig grunn. Fravær skal meldes snarest mulig, og som hovedregel i forkant av undervisningen. Elever skal levere dokumentasjon på alt fravær innen to uker. Fravær uten dokumentasjon regnes som ugyldig. Udokumentert fravær over 20 timer eller 5 dager kan føre til nedsatt ordenskarakter.
 • Elevene skal møte til oppsatte vurderinger. Beskjed skal gis i forkant av fravær til kontaktlærer OG faglærer.
 • Ved planlagt fravær skal det søkes om permisjon i forkant av fraværet.

Adferd

 • Juks eller forsøk på å juks er ikke tillatt. Herunder plagiat eller bruk av oversettelsesverktøy.
 • Elevene viser hverandre respekt og omsorg. Vi opptrer slik at ingen føler seg utsatt for grov språkbruk, vold, mobbing, ekskluderende, krenkende eller truende atferd. Andre brudd på allment aksepterte atferdsnormer er ikke tillatt, enten dette skjer fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller på annen måte.
 • Pornografisk, rasistisk eller annet krenkende eller ulovlig materiale er ikke tillatt på skolen, og skal heller ikke lastes ned, leses eller spres elektronisk.
 • Det er ikke tillatt med reklame som skaper kommersielt press eller i stor grad påvirker holdninger, atferd og verdier, jfr. privatskolelovens § 7-1a.
 • Datamaskin og kalkulator er eksempler på teknisk hjelpemiddel eleven kan bruke. Tekniske hjelpemidlene skal brukes riktig. Andre tekniske enheter, f.eks mobiltelefon, kan benyttes etter avtale med faglærer. Fotografering, filming og lydopptak er kun tillatt etter avtale.
 • Det er forbudt å bruke, oppbevare, omsette eller motta tobakk, alkohol, snus, narkotika på skolens område og i forbindelse med arrangementer i skolens regi.
 • Det er ikke lov å være påvirket av rusmidler på skolens område og på arrangementer i skolens regi.
 • Det er forbudt å ha kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade eller skape frykt hos andre på skolens område.
 • Elevene skal til enhver tid respektere ansatte ved skolen og brukere ved Kunnskapssenteret.

§5 Sanksjoner

Dersom en elev bryter bestemmelsene i ordensreglementet kan det, foruten nedsatt karakter i orden og/eller atferd, føre til at skolen informerer foreldre eller foresatte til elever under 18 år. 

Følgende tiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet uten at det fattes enkeltvedtak: 

 1. Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel i forbindelse med halvårsvurderinger.
 2. Ved juks og uselvstendig kildebruk eller forsøk på dette, kan det føre til annullering av vurderingen.
 3. Eleven har ikke rett på ny påfølgende vurdering ved manglende dokumentasjon. Faglærere skal likevel gi mulighet for tilstrekkelig vurderingsgrunnlag etter forskrift til Privatskolelova §3-8. Elevene må være tilgjengelige for vurdering.
 4. Muntlig eller skriftlig melding til foreldre/foresatte til elever under 18 år.
 5. Muntlig eller skriftlig påtale fra en av de ansatte ved skolen.
 6. Merknader, i form av anmerkninger eller notater i elevens mappe.
 7. Begrenset adgang til spesielle aktiviteter og områder.
 8. Beslaglegning av gjenstander som blir brukt til å forstyrre undervisningen. Beslaglagte gjenstander skal leveres tilbake til eleven etter endt skoletid.
 9. Beslaglegning av ulovlige og/eller farlige gjenstander. Slike gjenstander skal overleveres til politiet.
 10. Beslaglegning av ulovlige rusmiddel. Disse skal overleveres til politiet.
 11. Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
 12. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.
 13. Elev og/eller foreldre/foresatte kan bli pålagt å betale erstatning etter erstatningsrettens regler, jfr skadeerstatningsloven §1-1 og 1-2. Skolen har ikke ansvar for elevenes private eiendeler, herunder klær og sko. For å sikre skolen rask hjelp ved brann er det installert direkte brannvarsling. Den som utløser falsk alarm, vil bli erstatningsansvarlig i forhold til påløpende utgifter. Erstatningsbeløpet er begrenset til 5000 kr.
 14. Midlertidig skjermet undervisning.

Følgende tiltak kan benyttes ved brudd på ordensreglementet ved at det fattes enkeltvedtak: 

 1. Nedsatt standpunktkarakter i orden og/eller oppførsel. 
 2. Brudd på ordensreglementet ved ekskursjoner kan føre til hjemsending. 
 3. Utelukking fra en undervisningsøkt på maks to klokketimer etter vedtak fattet av faglærer. 
 4. Utelukking fra skolen resten av dagen etter vedtak fattet av rektor. 
 5. Utelukking fra skolen inntil 5 dager etter vedtak fattet av rektor og etter forutgående drøfting med lærerne på skolen. 
 6. Midlertidig eller permanent bytte av klasse/gruppe etter vedtak fattet av rektor. 
 7. Dersom eleven har en adferd som i alvorlig grad går ut over psykososialt miljø, orden og arbeidsro på skolen, eller når eleven alvorlig forsømmer pliktene sine, kan eleven etter vedtak av fylkeskommunen vises bort fra resten av det kurset eleven er tatt inn på. I forbindelse med et vedtak om bortvisning for resten av kurset kan fylkeskommunen også vedta at eleven skal miste retten til videregående opplæring, jfr privatskoleloven § 3-10 andre ledd.
 8. Bortvisning fra eksamen – etter vedtak fattet av rektor. 

§6 Saksbehandling

Før det treffes avgjørelse om tiltak mot elever som bryter ordensreglementet skal eleven få mulighet til å uttale seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jfr. privatskoleloven § 3-9 andre ledd. 

Ved tiltak som ikke krever enkeltvedtak skal eleven varsles. Avgjørelsen skal begrunnes. Varselet kan normalt gis muntlig, men dersom avgjørelsen er av særlig betydning skal varselet gis skriftlig. Foreldre til umyndige elever skal varsles. Dersom overtredelsen er av alvorlig karakter skal elev og foresatte til umyndige elever varsles skriftlig. Det gis skriftlig varsel i de tilfeller det gagner eleven å ha dokumentasjon på hva det er varslet om. 

Ved tiltak som krever at det fattes enkeltvedtak skal forvaltningslovens regler følges. Vedtaket skal begrunnes i et eget brev til eleven og foresatte til umyndige elever. Brevet skal også opplyse om klagerett, klagefrist og rett til uttalelse og dokumentinnsyn, jfr forvaltningsloven § 2 og kap. VI. 

Sandvika, 13. oktober 2022.

Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.

E-post: sandvika@akademiet.no

Telefon: 96 00 81 99

Adresse: Otto Sverdrups Plass 4, Sandvika

Ny adresse: Malmskriverveien 16, 1337 Sandvika